Esej XXVI.: O špatných srovnáních

Nikdy jsem moc nechápal tvrzení, že porovnání jsou ošklivá, každý však může vidět, že i ty nejlepší porovnání jsou jen relativně lichotivá. Doslovný výklad může většinu lichotek obrátit v urážky. Nebylo by k ničemu přistupovat k básníkovi jako k botanikovi, když řekne „Má láska je jak růže, růže červená“. Jsou totiž růže, jež jsou vzhledu poněkud mrtvičnatého a srovnávat je s dámou by bylo hrubé. Jsou dámy, o nichž by se dalo říci, že srovnávat je s růžemi by bylo velmi nelaskavé k růžím. Slova v moderní versi Annie Laurie o „její labutí šíji“ mi vždy připomínala jakousi překvapivou až zneklidňující změnu lidské podoby, myslím ale že ta slova jsou padělanou vsuvkou vloženou z falešné cudnosti někým, kdo byl šokován krásnou prostotou starší verze (skotská báseň z osmnáctého století, a ano v původní versi se místo šíje hovoří o ňadrech pozn. překl. ). Je tu ale ještě jeden význam a smysl slova „porovnání“ či „porovnatelný“ v němž je nakloněno k poněkud souběžnému zneužití či omylu. Jde o gramatické trojité stupňování positivu, komparativu a superlativu, tak jak je předvedl onen bystrý hošík, který slovo nemocný vystupňoval jako „nemocný, hůř nemocný, mrtvý“. Lze so povšimnout, že i když je to stupňování založené na vysoce praktické zkušenosti, není to zrovna příklad gramatické logiky.
Nu, existuje velmi mnoho frází, kde se porovnávání používá a které nejsou ani tak opravdově porovnatelné jako ona trojice použitá zmíněným chlapcem. Chci říct, že mnozí lidé považují jednu věc za rozšíření či přebytek jiné věci, i když je to ve skutečnosti nějaká věc zcela jiná a někdy i skoro opačná. Jsou kupříkladu lidé, kteří mají takřka instinktivní nutkání ošívat se nad slovem „autorita“. Buď proto, že mají za to, že autorita jen jen nabubřelé jméno pro pouhou šikanu nebo přinejlepším soudí, že šikanování je přeháněním autority. Tyranie je opakem autority. Autorita prostě znamená právo, a nic není autoritativní, než to, co má někdo právo udělat a tudíž to dělá oprávněně. V tomto nedokonalém světě se často stává, že má právo, ale ne moc to udělat. Nemůže však mít ani zlomek autority, pokud má toliko moc a ne právo něco udělat. Pokud považujete jakoukoliv formu panství za nespravedlivou, stačí říct, že nemáte rádi nespravedlnost, není ale důvod říkat, že nemáte rádi autoritu. Nespravedlnost jako taková totiž nemůže mít vůbec žádnou autoritu. Navíc, člověk může mít autoritu jen tehdy, pokud připouští, že je tu cosi lepšího než on sám, a ten kdo šikanuje, svůj nárok nezakládá na nikom, než na sobě samém. Nejde tu tedy o to, že by nejprve byla autorita a pak tyranie, představující příliš mnoho autority, protože tyranie autoritu nemá žádnou. Tyranie znamená příliš málo autority , i když samozřejmě jedinec může špatně užívat a zneužívat moc s ní spojenou a tím se proviňuje neloyálností vůči zákonu práva, jež má být autoritou, jíž je on sám podroben. Zneužívat autoritu znamená na autoritu útočit. Policista již není policistou, pokud je privátně uplacen, aby zavřel nevinného člověka, ale stává se soukromým zločincem. Nepřehání autoritu, redukuje ji až k nicotě.
Dalším příkladem falešného porovnávání, jež ve skutečnosti není porovnáváním, ale protikladem, je rozlišení mezi lakotou a šetrností. I zde je samozřejmě možné, aby jedinec přešel od jednoho k druhému, ale to je možné jen znásilněním a ne přehnáním jednoho či druhého. Ve skutečnosti jsou to protiklady, ale tak už to někdy bývá, že věci plodí své opaky. Láska se může změnit v nenávist, muž může zprvu toužit se s ženou oženit a nakonec může prahnout po tom, aby ji zavraždil. Láska je však nicméně protikladem nenávisti a dokonce i ti nejpokrokovější mezi našimi mysliteli by snad netvrdili, že manželství je totéž co mord. Mladý prostopášník se může během let tak otrávit, až se k stáru stane puritánem. Ovšem reakce nicméně zůstává reakcí protože je to morbidní a přehnaná reakce. Stejně tak se z šetrného člověka může stát lakomec, ale když se jím stane přestává být člověkem šetrným. Lakomec je člověk, který je ve své snaze o šetrnost přistižen a sveden na scestí, kde své úsilí zradí a promění v honbu za penězi. Źivot člověka takové šílenství ohrožuje stále jako možné pokušení a zvrhlost. Nebezpečím pro duši je trvale modloslužba a ta je uctíváním nástroje. Člověk, který si myslí, že pro pro spravedlnost smí pozdvihnout meč může být pokoušen ďáblem a dojít k tomu, že bude uctívat meč a ne spravedlnost. Tohle se stalo nešťastníkovi Nieztschovi a přivedlo ho to k tomu, že napsal větu, jež je posud motem prušáctví a Pruska: „Říkáš, že dobrá věc ospravedlňuje každou válku, já ale říkám, že dobrá válka ospravedlní jakoukoliv věc.“ Rolník kráčející za pluhem může upadnout do stejného pokušení jako voják pochodující za mečem, ale už užíváním svých vlastních nástrojů se oba budou obracet proti svému původnímu cíli a účelu. Rolník, který víc myslí na žoky peněz, než na pytole mouky je tím méně rolníkem a tím víc lakomcem. A skutečný voják nenásleduje meč, ale vlajku.
Ze šetrnosti se odvozuje rozkvět a lakomec nevzkvétá. Celým smyslem šetrnosti je dostat z čehokoliv co nejvíc, a lakomec nedostane z ničeho nic. Je to člověk u kterého se proces počínající setím a končící sklizní zastaví napůl cesty v mechanickém stadiu peněz. Nepěstuje nic, co by mohlo sytit lidi, dokonce ani ne jednoho člověka, dokonce ani ne jeho samého. Lakomec je člověk, který mučí sebe i všechny ostatní hladem, aby se mohl klanět jmění v mrtvé formě odlišné od formy živé. Občas se vyskytne mezi rolníky podobně, jako se mezi vojáky občas vyskytne někdo kdo šikanuje a týrá. Holá skutečnost je ovšem taková, že jeden je mizerný rolník a druhý mizerný voják. V poněkud morbidní moderní kultuře průmyslových měst se objevil obyčej oba tyhle typy odsuzovat tak, jakoby vždy těmto pokušením vždy podléhali. Ovšem i města mají svá pokušení a městští kritici jim obyčejně všem podléhali. Nechápali ani rolníkův smysl pro svobodu ani vojákův smysl pro loyaltu a vždy předpokládali, že v ekonomické svobodě jednoho není nic než chamtivost a že ve vojenské poslušnosti druhého není nic, než brutalita. Skutečná zkušenost s rolníkem či vojákem každého brzy naučí, že výstřelky a prohřešky hamižnosti či arogance jsou výjimkou. Kázeň má na slušné vojáky obyčejně ten dopad, že z nich dělá příjemné společníky a lidi poněkud skromnější a smířlivější, než většinu lidí. Šetrnost ve skutečnosti působí, že většina rolníků je ve své běžné pohostinnosti a lidských vztazích vynalézavá, uvážlivá a soudná. Od jiných prostých a společenských lidských bytostí se neliší ničím, než pochopením pro dosti důležitou věc, jíž ekonomové říkají „ekonomika spotřeby“.
Francouzská či vlámská venkovanka dokáže s pouhými kuchyňskými zbytky nebo i jen zahradním býlím víc, než proletář z jídla z konserv a zboží z reklamy obchodního města. Za normálních okolností by však výsledky svého kuchařského umění před druhé lidi postavila se stejným uspokojením, neřkuli pýchou, jako kdyby vedla nudnou koktailovou party v Mayfair. Ovšem zkouškou jejích nároků, její pýchy—člověk by skoro řekl, její profese—spočívá zcela v praktickém produktu. Pro zdravě smýšlejícího rolníka je totiž, víc než pro koho jiného, zkouškou pudinku jeho snězení. Může se s z ní stát velmi nezdravě myslící selka, rozvažující toliko o penězích, protože nemoci duše se vznáší přímo ve vzduchu. Je proto docela možné, že každá vesnice má svého lakomce, tedy blázna. Jeho bláznovství, ale nemá nic společného s příčetností šetrnosti. Šetrnost je vždy sama v sobě touhou po tom, aby všechny věci vzkvétaly, až už jsou to zvířata, rostliny či kamení, aby se jim dobře vedlo a nesly ovoce a aby nepřišly nazmar, tedy jinými slovy, nebyly zničeny. To zda konkrétní lidé potřebují výstrahu o konkrétních nebezpečích hraničících s lakotou je věc morální výchovy a náboženství, první princip však je takový, že lakomec není šetrnější, ale mnohem méně šetrný člověk, protože mrhá penězi víc než marnotratník.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s