Kapitola X. Milost páně Bennettova

Chapter X. The Mercy of Mr. Arnold Bennett
Pan Arnold Bennet napsal jednu ze svých humorných a lidských causerií, v níž se velmi náležitě dovolával sociální imaginace a lepšího pochopení pro naše bližní. Dospěl ovšem až k tomu, že podobně jako někteří fatalisté prohlásil, že bychom nikdy neměli někoho soudit v tom smyslu, že bychom ho odsuzovali ve spojitosti s jeho morálním chováním. Týž vážený autor před nějakým časem ukázal vskutku hrdinskou míru svého milosrdenství a velkomyslnosti, když recensoval mou knihu a řekl o ní mnoho laskavého. Dodal k tomu ale pochybnost, zda může být pravá inteligence v souladu s přijímáním jakéhokoliv dogmatu. Ve skutečnosti jsou ale jen dva druhy lidí, totiž ti, kdo dogmata přijímají a vědí to a ti, kdo je přijímají nevědomky. Jedinou mojí výhodou oproti nadanému romanopisci je, že patřím k první skupině. Mám dojem, že jeho nevědomost pokud jde  o dogma sahá až k nevědomosti o tom, co dogmatem míní. Má-li na mysli toliko populární představu o tomu, co je to být dogmatický, pak bychom mohli dát k uvážení, že tvrdit, že veškerý dogmatismus  je neinteligentní je samo o sobě poněkud dogmatické.  A něco z toho, co platí o tomto jeho odmítnutí dogmatu, platí i o jeho odmítání odsuzování, což je vskutku zákaz zakazování.
Pan Arnold Bennett nevrhá na otázku stín strašné metafysiky determinismu, na to je příliš bystrým a zručným žurnalistou. Dovolává se ale jednoduše dobročinné lásky, ba křesťanství a na tom zakládá ideu, že bychom lidi neměli vůbec soudit, ani jim vlastně nic vyčítat. Stejně jako všichni ostatní, kdo takhle argumentují, má dojem, že se dovolává milosrdenství a lidskosti. A jako každý, kdo takhle argumentuje činí pravý opak. Tenhle konkrétní nápad nesoudit lidi ve skutečnosti znamená věšet je bez soudu. Ve skutečnosti by soud spíš než milosrdenství nahradilo cosi mnohem podobnějšího vraždě. Logický postup, jímž diskuse prochází, je totiž vždy jeden a ten samý, viděl jsem to ve stovce debat o osudu a svobodné vůli. Nejdřív někdo řekne, jako pan Bennett: „Buďme k naším bratřím laskavější  a nevyčítejme jim chyby, které nemůžeme soudit.“ Pak nějaká osoba běžného zdravého rozumu řekne: „Opravdu si myslíte, že byste si bez námitek nechal vybrat kapsy nebo podříznout krk?“ Ten první pak vždycky odpovídá tak, jak odpověděl pan Bennet.: „Ale kdeže, potrestal bych ho, abych ochránil sebe i společnost, alenevyčítal bych mu to, protože si nemohu dovolit ho soudit.“ Vypadá to, jako by filosof zapomněl, že původně chtěl být ke kapesním zlodějům a hrdlořezům laskavější. Jeho smysl pro humor by mu mohl napovědět, že kapesní zloděj by raději snášel výčitky, než by pro ochranu společnosti musel jít na nucené práce.
Nu, pan Bennett má samozřejmě pravdu v nejmystičtějším a tedy v nejhlouběji morálním smyslu. Nevíme, co ví o kvalitách člověka Bůh. Nevíme ani, co Bůh ví o potřebách obce. Když někdo otráví svou malou neteř, může k tomu mít tajuplné důvody a omluvy, kterým nemůže porozumět. A může tak sloužit tajuplným společenským motivům, které nedokážeme sledovat. Nemusíme být neomylní, když myslíme, že trestáme zločince, neomylní nejsme ani tehdy, když myslíme, že chráníme společnost. Zdá se mi, že jsme nevyhnutelně nevědomí, ať se obrátíme tam či tam. Ale i při vší naší nevědomosti je nad slunce jasnější jedno. Páně Bennetovo řešení není z těch dvou to milosrdnější, ale méně milosrdné. Říkat, že můžeme lidi trestat, ale nemůžeme jim nic vyčítat, znamená tvrdit, že máme právo být k nim krutí, ale nemáme právo být k nim laskaví.
Výčitka je totiž koneckonců sama o sobě komplimentem. Je to kompliment protože se dovolává, dovolává se člověka jako tvůrčího umělce, který tvoří svou duši. Říct o někom, že je „lump“ či „padouch “ může v běžné společnosti vypadat jako poněkud nezdrženlivé, je to ale také jakási hádanka a zkratka. Je to zestručnění vznešeného duchovního obřadního oslovení, na které možná v naší uspěchané době nemusí být dostatek času. Když potkáte na večeři v londýnském Mayfair milionáře, který se prošmelil mnoha trhy a pozdravíte ho (jak je vaším zvykem) zvoláním „Ty lumpe!“, pak jen pro usnadnění zkracuje třeba takovéhle vyjádření: „Jak jsi mohl, maje božského ducha člověka, který je možná vyšší, než andělé, ho zavléct tak nízko, že je z tebe lump?“ Když jste na zahradní párty představen členu vládního kabinetu, který bere peníze za vládní zakázky a když mu docela běžně řeknete „ničemo!“ prostě jen pronášíte poslední slovo delšího morálního výkladu, který by zněl asi takhle: „Jak směšný je pohled na duchovní divadlo tohoto člena vlády, který byv nejprve učiněn slavným a jsa stvořen k Božímu obrazu, sestoupil pak k tak pokleslým ambicím, až jim je dovoleno proměnit jej v lumpa.“ Prostě jen vezmeme konec věty a ten mluví za celý zbytek, podobně jako říkáme bus místo omnibus. Ještě víc se to podobá případu puritána ze sedmnáctého století, který se jmenoval nějak „Kdyby-za-tebe-Ježíš-nezemřel-byl-bys-zatracen, Higgins“, o kterém se ale, pro obecné pohodlí mluvilo jako o „Zatraceném Higginsovi“. V každém případě je však zřejmé, že když o někom řekneme, že je zbabělec, ptáme se ho tím současně, jak může být zbabělcem, když by měl být hrdinou. Když někoho napomínáme, že je hříšník, naznačujeme tím, že je schopen být světcem.
Budeme-li ho ale trestat, abychom ochránili společnost, žádný zřetel na něj brát nebudeme. Nebudeme ani vůbec nijak omezeni, pokud jde o přiměřenost trestu. Existují určité meze v tom co lze od běžných lidí čekat, že budou říkat, že si běžný člověk zaslouží. Když ale přijde na to, co by se mělo předpokládat, že bude vyžadovat nebezpečí pro společnost, žádné meze neexistují. Ani kdybychom mohli, neuvařili bychom politika v oleji, ani nestáhli chudáka politika zaživa z kůže, protože nevěříme, že by člověk za braní provizí za zakázky zasloužit stáhnout z kůže. Rozhodně ale není právě tak jisté, že stáhnout ho z kůže není ochrana společnosti. Korupce může společnosti zničit, a mučení do ní může odrazovat. Rozhodně to není tak očividně k ničemu, jako to je očividně nespravedlivé a mstivé. Tak fantastické tresty nepoužíváme, převážně proto, že mámejakousi představu, že trest by měl odpovídat zločinu a ne jen vyhovovat společnosti. Kdybychom brali v potaz výlučně stát, lze se a priori domnívat, že by lidé byli mnohem krutější. A faktem je, že tam, kde byl stát tím jediným, co se bralo v potaz, ukázala zkušenost, že byli mnohem krutější. Mnohem krutější přesně proto, že byli zproštěni vší odpovědnosti, pokud jde o nevinu či vinu jednotlivce. Tuším, že v pohanském Římě, onom modelu toliko občanské a sekulární loyality, bylo běžnou praxí mučit otroky jakékoliv domácnosti podrobné vyšetřování. Pokud jste měli námitky, jelikož otrokům nebyl prokázán žádný zločin, stát by po moderním způsobu odpověděl: „My netrestáme zločin,  my chráníme obec.“
Nu tento příklad je v současné době relevantní ve více ohledech. Nechci samozřejmě tvrdit, že tohle bylo motivem všech krutostí v dějinách, nebo že žádné nevzešly z docela opačného motivu.  Byl to ale motiv pro takovou tyranii v pohanském světě a moderní svět se v tomhle, i v mnoha dalších věcech, stal převážně světem pohanským. A moderní tyranie může v mučení pohanských otroků najít svůj prototyp ve dvou hlavních ohledech. První je v tom, že se moderní svět vrátil k testu pohanského světa, který posuzuje, co prospívá státu a nehledí na spravedlnost pro jednotlivce. A druhý je v tom, že moderní svět, podobně jako ten pohanský, uvaluje tento test především na podřízené a porobené společenské třídy, na otroky, či na ty, kdo jsou téměř otroky.
Pohanský stát je totiž státem otrockým. A nikdo nezastává tento názor na stát víc, než státní socialisté. Oficiální politik labouristické strany bude první, kdo prohlásí, že theoreticky vzato nesmí být trest mravní náhradou, ale jen společenskou regulací. A v praxi by byl první, kdo by řekl, že regulovat je nutné chudé a nevědomé. Nepochybně je jedna věc být regulován a druhá věc být mučen. Jakmile je ale tenhle princip jednou zeširoka připuštěn, může pokrok k mučení spěchat docela rychle. V psychologické sféře už to ani horší být nemůže. Že matka může procházet morálním trýzněním nejvyššího stupně, když jí odebírají dítě hrubou silou může stoupence všelidské vzájemnosti sice může překvapit, ale to neznamená, že by to kvůli tomu bylo méně pravdivé. A takové incidenty jsou při dnešním policajtování chudých tak běžné, že si jich sotvakdo všimne. A tenhle příklad je obzvláště relevantní pro náš přítomný výklad. Nikdo nemůže předstírat, že milující matka poněkud zaostalého dítkazaslouží být potrestána tím, že jí bude ze života vzato všechno štěstí a radost. Každý ale může předstírat, že je takový akt nutný pro spokojenost a štěstí obce. Nikdo nebude tvrdit, že milovat své dítě od ní bylo nízké a nečestné, že jí ho bylo nutné odejmout. Vždycky je ale snadné, že odejmutí dítěte poslouží nějakému odlehlému sociálnímu cíli. Eliminace trestu tak znamená rozšíření tyranie. Tak utiskovatelské věci nebudou lidi dělat, pokud by byly mstivé. Tak zločinný dokáže být jen trest očištěný od msty.
Když na to přijde, bylo by snadné najít příklady mnohem bližší mučení římských otroků, než je tenhle. Velmi blízkou paralelou je třetí stupeň používaný policií proti podezřelé kriminální třídě zejména v Americe, protože kriminální třída je podobně porobená jako otroci a jde jen o ten či onen experiment na nervech, podobný tomu, když jeden dává přednost skřipci a druhý palečnicím. Jde tu ale o to, že se aplikuje na kriminální typy bez jakéhokoliv důkazu, že v tomto případě jde opravdu o provinilého zločince, a celá věc je ospravedlněna nikoli zločinností jedince, ale potřebami státu. Policie by odpověděla přesně stejně jako odpovídali pohané: „My netrestáme zločin, my chráníme společnost.“
Tato tyranie se šíří. A nebude naděje pro svobodu či demokracii, dokud všichni nebudeme hlasem hromovým požadovat právo, aby nám byly věci vyčítány a připisovány k tíži. Dokud se nepřihlásíme k našemu posvátnému nároku být stíháni trestem nebudeme se cítit jako svobodní lidé. Odsuzování člověka za to, co se rozhodl udělat je samo o sobě doznáním, že  se to rozhodl udělat a je pod naši důstojnost připouštět, že nic jiného udělat nemohl. Jedinou alternativní theorií je, že nemůžeme dělat nic, než to co děláme, a že naši vůdcové mohou udělat cokoliv, aby nám v tom zamezili. Ve srovnání s tím by bylo lepší, aby po celé Anglii povstaly davy burácející lůzy a hlučně se dožadovaly, aby byly oběšeny.

Kapitola IX.: Prohibice a tisk

Chapter IX. Prohibition and the Press
Tiskový orgán Nonkonformistické Svědomí, komentujíc velmi laskavě mé nedávné poznámky o Americe, pokračoval samozřejmě kritikou, třebaže stejně laskavou, mých poznámek o prohibici. Nu, pokud jde o mě, nevidím problém ani tak v prohibici jako takové, ale v zakazování obecně. Chci říct, že mi tak nesejde na alkoholu, jako na svobodě. Chci vědět, na základě jakého principu stoupenci prohibice postupují v tomto případě a jak se podle nich vztahuje na jiné případy. A kdybyste mě zabili, nemohu se v tom nijak vyznat. Mohli bychom očekávat, že budou tvrdit, že je něco velmi zvláštního a specifického na postavení alkoholu a z toho učiní základ svého útoku na něj. Skutečnost je ale taková, že on nebojují s alkoholem, ale docela jednoduše napadají svobodu. Myslím tím, že si vystačí s tím, že o téhle svobodě říkají přesně to, co by mohli říkat o kterékoliv jiné svobodě—že může být, a je, otřesným a ohavným způsobem zneužívána. Pokud by tohle byla poslední námitka proti jakékoliv formě svobody, pak by nikdy žádné formy svobody nebylo. A především by nikdy nebylo oněch konkrétních forem svobody, jež Nonkonformistické Svědomí má za nejposvátnější. Nonkonformisté se domáhali svobody odloučení (od oficiální církve pozn. překl.) třebaže věděli, že to povede k anarchii sekt a záštiplných polemik. Dožadovali se tiskových práv, třebaže věděli, že to bude znamenat oprávnění pro tisk dvaceti lží na jednu pravdu. Mám za to, že není v historii nic, nač by byl moderní puritán ve vší nevinnosti pyšnější, než je věc zvaná svoboda tisku, která povstala z pamfletových bitek sedmnáctého století a zejména z velkého pamfletu Miltonova. A přece, všechno, co Milton říká o připuštění polemik, navzdory nebezpečím, která to s sebou nese, by se dalo slovo od slova aplikovat na povolení pití alkoholu, bez ohledu na risika, která to s sebou nese. Není snad ctnost, která se zamyká v hotelu pro abstinenty, ctností na útěku a schovanou v klášterní klausuře? Což není morálka, která si netroufá mít víno na stole či ve městě, se vší důrazností ta, která nesebere odvahu pustit se do křížku se svými nepřáteli? Všechny Miltonovy argumenty pro svobodu jsou argumenty ve prospěch piva a samozřejmě sám Milton by je na pivo jistě aplikoval. Vysoce úspěšný pivovarník, jehož byl latinským sektetářem—gentleman jménem Williams, jinak též Cromwell—by s ním byl jen těžko spokojen, kdyby je na pivo neaplikoval.
Kritik, kterého si tu dovoluji kritisovat například říká, že lidé se v názoru na prohibici liší podle toho, nakolik jsou znalí nebo nevědomí děsivného stavu slumů, hrozných následků alkoholismu v našich průmyslových městech a tak dál. Ať už to je dobrý argument proti veřejně přístupným hospodám nebo ne, není pochyb o tom, že bych ho mohl velmi snadno obrátit proti veřejně šířenému tisku. Mohl bych zdůrazňovat, že jsem obyčejný cockney, novinář z Fleet Street, který odvedl svou pravidelnou noční práci pro denní list a najedl se ?:u nočního stánku s bramborami, zatímco on je nejspíš kultivovaný kongregacionalistický duchovní píšící v knihovně theologických děl. Mohl bych říct, že znám lépe než on, nebo než většina lidí zná, cynismus, vulgaritu a neřesti žurnalismu. Skutečností ale je, že slabiny a neřesti žurnalismu jsou dnes už právě tak zřejmé těm, kdo žurnály čtou, tak těm, kdo je píší. Na moc a stav tisku si stěžují všichni odpovědění lidé a nikdo víc, než tihle horliví a ethičtí nonkonformisté. Právě oni si nejhořčeji stěžují, že šovinistické plátky mohou způsobit válku. Právě oni nejrozhořčeněji prohlašují, že senzacechtivý tisk podkopává morálku. Zdá se mi, že často neoprávněně pletou dohromady záležitosti morálky se záležitostmi vkusu. Mám za to, že často jako pouhý šovinismus odsuzují to, co je jednoduše hluboce demokratickým a lidovým charakterem patriotismu. Nikdo ale nebude popírat, že jsou do značné míry po právu a pochopitelně zděšeni z novinových absurdit a nehorázností. Ještě to ale nepoužili jako argument pro zákaz všech novin. Proč tedy, u všech všudy, používají souběžná zla jako argument pro zákaz všech hostinců?
Pokud jde o mne, jsou moje pocity o frivolnosti a nezodpovědnost tisku, velmi silné. Je zřejmě nemožné přehánět zlo, které může napáchat zkažený a bezohledný tisk. Ničí-li pití rodinu, ničí národ a stát jen nepřímo. Ale špatná žurnalistika ničí národ, chápaný jako národ, přímo, působí na společnou národní vůli a překlání společná národní rozhodnutí. Dokáže v pár hodinách vynutit rozhodnutí, které bude po staletí nenapravitelnou národní pohromou. Může dohnat celou civilisaci k porážce, do otroctví, k bankrotu, všeobecnému hladomoru. I v tuto chvíli tu máme listy, jež nás nezřízeně pobízí do války, do války nikoli s našimi nepřáteli, ale s našimi přáteli. Někteří žurnalisté jsou tak zkažení, že válku chtějí, takřka jen pro válku samotnou, více žurnalistů je tak slaboduchých, že válce svou prací napomáhají, aniž by si to uvědomovali. Podívejme se jen na jediný příklad z padesáti podobných frází, které kolem nás probleskávají, když listujeme novinami. Titulek vysázený ohromnými písmeny oznamuje, že Francouzi „utíkají“ ze sporných oblastí Blízkého Východu. Fráze o utíkání a politice útěků byly v anglické žurnalistice dobře známé a pevně usazené v tom smyslu, že znamenaly zbabělou a servilní kapitulaci, přiznání zoufalé porážky. Naznačuje se tu, že si Francouze jako národ notorických zbabělců se sklonem k panice vyvolávaným zvykem tančit a stravou z žab lze docela dobře představit, jak s výkřiky děsu zdrhají, jen co zahlédnou Turka s tasenou šavlí. Tohle je způsob, jak naše noviny posilují naše vztahy se spojenci. Jenom se zdá, že se si to naši novináři ve své horlivosti zeširoka rozmlouvat o širých lánech francouzské zloby a hanebnosti poněkud popletli. Není to vůbec dávno, kdy nám tytéž noviny tvrdívaly, že Francouzi jsou zuřiví válečníci, vnucujícího válku do všech koutů světa. Tvrdilo se nám, že militantní je Francie a všichni její rivalové před ní utíkají. Tvrdilo se nám, že tou strašlivou osobou třímající tasenou šavli je Francouz a ne Turek. Prostě řečeno, tihle žurnalisté jsou rozhodnuti ukázat, že ať už Francouzi dělají cokoliv, je to špatně. Když postupují, jsou arogantní, když ustupují, jsou to zbabělci. Když udržují armádu za Rýnem, jsou to militaristé, když ustupují, jsou zbabělci. Je-li pan Poincaré odhodlán k boji, je to fanatický rváč plivající oheň, kterému nesejde na ničem, než na boji. Není-li připraven k boji, je to starý bačkora, který je chronicky příliš zaražený, než aby bojoval. Pokud bude jazyk podobného druhu pečlivě volen po jistou dobu, můžeme se docela dobře ocitnout v evropské válce—v níž budeme jistě na špatné straně, a dost možná na straně poražené.
Představme si, že bych předstoupil s velkou reformou prohibice tisku. Představme si, že bych navrhoval, aby policie silou pozavírala všechny redakce novin tak, jak si druzí reformisté přejí pozavírat všechny hospody. Jak mi puritánští moralisté odpoví, nebo podle jakého principu budou mezi oběma reformami rozlišovat? Není žádné pochyby o tom, jakou škodu žurnalismus působí a jejich vlastní argumentace jim ani nedovoluje dovolávat se toho dobrého, co působí. Pravda je taková, že po tavernách byly napsány mnohem lepší básně, než se kdy nejspíš objeví v novinách. A ve prospěch této formy mluví tak dlouhé záznamy literární slávy, od Pantagruela po Pickwicka, jaké se nejspíš nikdy nenajdou ve starých archivech jakýchkoliv novin, které znám. Puritáni se ovšem nebaví o zdravější tradici vína, mají za to, že jejich argumentace se dostatečně opírá o nezdravé účinky ginu a mizerného piva ve slumech. A osvojíme-li si princip souzení podle nejhoršího, pak nejhorší účinky tisku jsou mnohem širší, než nejhorší účinky hospod. Jaký je přesně princip, podle kterého oprávněnou a neoprávněnou svobodou či mezi smíšeným a nesmíšeným oprávněním? Mám po ruce jeden rychlý a přibližný test, který může sice být správný či mylný, ale který aspoň dovedu formulovat, ale kde je formulován jejich test? Tvrdím, že nejprostší formou svobody je ta, která odlišuje svobodného člověku od otroka—vlastnictví svého těla a svých tělesných aktivit. Je zřejmé, že dovolit mu toto vlastnictví má svá risika, což bylo zřejmé vždy. To risiko se neomezuje na otázku pití, ale pokrývá celou otázkou zdraví. Jiné formy svobody, jako svoboda tisku, jsou mnohem nepřímější a spornější. Z novin lze udělat nástroj toho nejpodlejšího podvádění či vyhladovění celého národa. Proč bychom měli dopřávat odlehlé právo a upírat právo intimní? Noviny jsou nadto cosi nového, pokud na ně měli naši otcové právo, nevěděli o tom. Kvašené alkoholické nápoje jsou staré jako civilisace sama, možná starší. To, nač jsem se ale ptal zas znova a znova je jednoduše princip stoupence prohibice: a ptám se na něj pořád.

Kapitola VIII.: Otroctví volného verše

Chapter VIII. The Slavery of Free Verse
Dnes nejpotřebnější pravda říká,že konec není nikdy správný konec. Správným koncem u kterého je třeba začít je začátek. Moderní člověk musí číst všechno pozpátku, jako když čte nejdřív noviny a historii až pak, pokud vůbec. Podobá se slepci zkoumajícímu slona a odsouzenému k tomu, aby stál u samé špičky jeho ocasu. Ještě nešťastnější je ale kvůli tomu, že když už má nějaký první princip, je to zpravidla ten úplně poslední princip, který by měl mít. Začne jako by jedním neomylným dogmatem o slonu, že jeho ocas je jeho chobotem. Vyjde z principu špatným směrem a pokouší s mu všechna praktická fakta přizpůsobit. Protože slon nemá na konci ocasu žádné oči, označí ho za slepého slona a zeširoka se rozvykládá o jeho nevědomosti, pověrách a nutnosti povinné školní výuky. Protože na konci ocasu nemá žádné kly, prohlásí, že kly jsou fantastickou ozdobou připisovanou bájnému zvířeti, jakési slonovinové chiméře, která musela přijít branou ze slonoviny. Protože slon zpravidla nezvedá věci svým ocasem, odmítne magické příběhy o tom, že může zdvihat věci svým chobotem. Asi by také řekl, že tvrdit, že slon dokáže sbalit svůj chobot, je prostě jen antropomrfismus (hříčka s dvojím významem slova trunk chobot/kufr pozn. Překl.) Výsledkem je, že bude stejně sinalý a plný obav jako pesimista, svět je pro něj netoliko slon, ale bílý slon. Neví, co si s ním počít a nelze jej přesvědčit o naprosto jednoduchém vysvětlení, že totiž neučinil ani ten nejmenší skutečný pokus rozeznat, kde má zvíře hlavu a kde patu, či chcete-li ocas. Nezačne od správného konce, protože se náhodou ocitl nejprve na špatném konci.
Nikde ale necítím tenhle moderní trik se spoléháním spíš na poslední nedopalky, než na první princip, než v moderním zacházení s poesií. S tou či onou metrickou či nemetrickou formou nebo nemetrickou beztvarostí mohu a nemusím být spokojen podle toho, zda dosahuje nějakého konkrétního cíle nebo ne. Celá obecná tendence, považovaná za emancipaci, mi ale přijde víceméně jako zotročení. Zdá se, že se zakládá na podvědomé myšlence, že volná řeč je svobodnější než verš a že si tedy verš má nárokovat volnost řeči. Jenže řeč, zejména v naší době, vůbec volná není. Klopýtá o triviality, krotí ji konvence obtěžkané mrtvými slovy, maří ji tisíce smysluprostých věcí. Duši tolik neosvobodí, když můžeme říct „Vždycky vypadáš tak hezky“, jako to, když můžeme povědět „Však tvoje věčné léto nikdy nepohasne“. První věta je škobrtavá, svázaná a končí nejslabším slovem, které člověk kdy užil či zneužil. Druhá je jako gesto obra či svižný průlet archanděla, má v sobě samu prudkost svobody. Člověkem, který použije tu první, neopovrhuji, protože tím chce říct to druhé, a to co chce říct je důležitější, než to, co říká. Vždy jsem se snažil co nejlépe zdůraznit tuto vnitřní důstojnost všednodenních věcí, navzdory jejich nudnému zevnějšku, ale to, že samotná vnitřní duch by měl nabývat větší vnějškovosti a nudy nepovažuji za žádné vylepšení. Je považováno za správné odrazovat množství prosaických lidí od toho, aby se snažili být poetičtí, já ale považuju za mnohem větší otravu sledovat spoustu poetických lidí, jak se snaží být prosaičtí. Je to zkrátka další příklad filosofie vycházející od ocasu. Namísto toho, abychom zalévali vavřínový plot cockneyovy vily, přimějeme cockneye, aby zazdil rostlinu Apollonovu.
Vždycky jsem si představoval, že kdyby byl člověk doopravdy svobodný, mluvil by rytmicky a dokonce ve verších. I ta nejuspěchanější pohlednice by byla sonetem, jeho nejspěšnější telegramy by zněly jako struny harfy. Do telefonu by vydechoval písně, písně, které by, podle toho, jak dlouho by čekal na spojení, byly lyrické nebo epické a duel v nevyhnutelné hádce se slečnou na ústředně by byl i duetem. Svůj výběr chodů při večeři by oznamoval improvizovanou básní spojující v sobě mystičtější vděčnost modlitby před jídlem s jistou epigramatickou strohostí příhodnější pro domácký dobrý pocit. Jestliže pan Yeats dokázal, ve výtečných verších, říct, kolik přesně chce řádků fazolí na své farmě, proč by nemohl vypočíst, kolik chce přesně fazolí na talíři? Pokud může vydat veršovaný příkaz obstarat medonosné včely, proč by nemohl poslat med dál? S bohatšími a fantastičtějšími básníky by mohlo zprvu docházet k nedorozuměním, a Francis Thompson by musel několikrát žádat o „zlaté měchy neopojného vína“, než by někomu došlo, že má na mysli hrozny. Budu nicméně tvrdit, že jeho nádherná fráze je mnohem a mnohem reálnějším popisem vína, toho nejskvělejšího Božího daru, než kdyby řekl jednoduše a rázně „hrozny“, zejména pokud by ho kultura povinné školní docházky pečlivě naučila, aby to vyslovoval „hrozný“, jak by ho právě braly křeče v břiše. Pokud si člověk může říct o bramoru básní, pak by ta báseň měla být nejen pouze poetičtějším, ale realističtějším vyjádřením brambory. Brambora je totiž nejen básní, ale celou stoupající škálou básní počínající u kořenů v podzemních jeskyních gotického stylu s hrby podobnými goblinům a očima podobnýma šelmě ze Zjevení a stoupající zelenými odstíny země a stoupající ke koruně ve tvaru hvězd a odstínu nebes.
Pravdu za tím vším vyjadřuje ale ona velmi prastará mystická představa hudby sfér. Je to představa, že v naprostém pozadí započíná existence s harmonií a ne s chaosem. Proto také, když skutečně rozpřáhneme svá křídla a najdeme širší svobodu, najdeme ji v čemsi kontinuálnějším a více se opakujícím a ne v čemsi roztříštěnějším a hrubším. Svoboda je plnost, zejména plnost života a plná nádoba je zakulacenější a úplnější a ne naopak. Abychom pozměnili Browningovu frázi, v prose nacházíme oblouky lomené, v poesii dokonale kulaté. Prosa není svobodou poesie, spíše ji tvoří zlomky poesie. Prosa je, přinejmenším v prosaickém smyslu, poesie přerušovaná, zadržovaná a odříznutá od své cesty, je jako Fobiův vůz zastavený v zácpě na Strandu (londýnská dopravní tepna vedoucí z Trafalgarského náměstí kolem nádraží Charing Cross směrem k City pozn. překl.). Pokud se ale vůbec začne znovu hýbat, zjistíme myslím, že se s ní hýbou i jisté staromodní věci, jako je opakování a dokonce měřtko, rytmus, ba i rým. Zděšeně zjistíme, že se kola vozu točí a točí a že dokonce i koně, kteří povoz táhnou, mají běžný počet nohou.
Tak či tak, nejlepší způsob, jak povzbudit doprovod, je nezapřahat vůz před koně. Potřeba je učinit poesii poetičtější ignorováním toho, co ji odlišuje od prosy. Vůz lze možná uvést do pohybu mnoha novými způsoby, musím ale přiznat, že většina moderních theoretiků mi přijde, jako by dávala přednášky o jeho mechanice, zatímco vůz stojí. Když mi přímo před očima čaroděj provede zázrak s kusem provazu, klukem a rostlinou manga, zajímá mně otázka skeptika, který se ptá, proč by ho neměl provést se zahradní hadicí, staropanenskou tetičkou a opičím stromem, jen theoreticky. Proč vlastně ne, pokud to sám svede? Pokud zítra nějaký světec zázračně promění kámen v rybu, sejde mi na otázce (kterou by mohl někdo položit), proč nemá člověk proměňovat skládací sedačku v papouška kakadu, méně než na tom, abych ho to spíš nechal udělat, než bych mu vysvětloval, jak to má udělat. Je jisté, že v taková slova jako „ptáci“nebo „cukroví“, která jsou podobně prostá jako „ryby“ se mohou podobně spojovat v takových divech jako „Bare ruined quires where late the sweet birds sang.“ (holé chóry chrámové, kde sladko pozdní ptáci pěli pozn. překl.) Nakolik se mohou spolehnout na vlastní pocity, mají s vytvářením takového účinků mnoho společného metrum a dopad nohy, dokonce i rytmus a místo v sonetu. Jen se, nikoli netoužebně, ptám, kde jinde se v téhle širé a unavené době tvoří? Vím, že sám nic takového vytvořit nemohu a když slyším vers libre nic takového necítím. Nevím, kde nalézt ono prométheovské horko a abych přiznal i svou vlastní nevědomost, rád bych našel lepší slova, než svá vlastní.

Kapitola VII: Křídla a posluhovačka

Chapter VII. Wings and the Housemaid
Mezi nespočtem smyšlených věcí, které jsem naštěstí nikdy nenapsal, je i povídečka o neprovdané dámě, která si pronajímala byty, kde nesměla chovat kočku či psa, vyžádala si však povolení, aby směla mít ptáka a nakonec do svého nového příbytku vešla doprovázena pštrosem. Z té bajky plynulo poučení spojené s přeháněním drobných ústupků, kterých si dopřávali například Němci, pokud kde o špionáž, nebo Židé, pokud jde o úroky. Tenhle vybledlý nápad mi ovšem znovu přišel na mysl jiným způsobem poté, co jistá velmi humánní dáma onehdy prohlásila, že všichni služebníci v domácnosti, včetně butlera, by měli být označováni za „domácí ptáčky“ (anglicky home-bird téžve smyslu zápecník, domácký člověk pozn. překl.). Dáma měla tvrdit, pokud nebyla špatně reprodukována, což je docela dobře možné, že služebnictvu by se mělo říkat zápecníci proto, že udržují domácí oheň, což jak mnozí hned poukáží, je jen stěží zrovna ta konkrétní forma, jíž se domáckost rodinného hnízda projevuje. Nechci ale vůbec znevažovat to, co měla ona dáma opravdu na mysli, tím méně její skutečné motivy, které se vztahovaly ke skutečnému hnutí sociálního svědomí a cítění, jakkoliv špatně vyjádřené. Trápila ji nestoudnost skrytě obsažená v označování sloužících za sluhy a patrně i v pouhém mluvení o „služkách“ či „kuchařkách“. Proto přišla s ornitologickou náhradou a je samozřejmě velmi snadné přijít s celou voliérou alegorických parodií. Bylo by snadné se ptát, zda se má soukromému sekretáři říkat písař hadilov, nebo slečně telefonistce kolibřík, k návrhu v přítomné slovní podobně ale postačí obecně říct, že stačí, aby se člověk setkal s jednou posluhovačkou, aby zjistil, jak se jeden konkrétní domácí ptáček mění v drozda mnohohlasého, toho ptáčka posměváčka. Jak jsem však nicméně řekl, neměli bychom jen tak odmítnout takhle předestřenou sociální pochybnost, nebo podnět k většímu ocenění obyčejně hrubě podceňované práce. Příliš mnoho lidí ze snobštější společenské vrstvy zacházelo se svým služebnictvem jako s domácím ptactvem, například sůvami, které mohou být vzhůru celou noc, nebo jako supy, kteří se mohou živit odpadky patřícími do popelnice. Nezchlazoval bych žádné rozhořčení nad takovými věcmi, podotknu ale, že pro naši dobu je příznačné, že rozčilení selže, pokud jde o inteligenci. Známkou naší doby totiž přede vším ostatním je, že se orientuje podle asociací a ne podle argumentů, to je taky důvod proč má stovky umění a žádnou filosofii.
Dáma, o které tu mluvíme, tak kupříkladu plete dohromady mnoho pojmů, které spolu nijak nesouvisí. Smysl má přinejmenším námitka proti tomu, aby jeden člověk označoval druhého za sluhu. Jak za chvíli ukážu, nedává moc smysl měnit jméno, pokud nezmněníte věc samotnou a je hodně velký nesmysl popírat status sloužícího ve chvíli, kdy ho děláte ještě služebnějším. Přesto každý vidí, jak lze tento pojem používat tak, aby to poškozovalo lidskou důstojnost, další zmiňované pojmy jí ovšem nijak ublížit nemohu. Nedovedu si totiž představit, proč by kuchařku mělo urážet, když o ní řekneme, že je kuchařka víc, než pokladní, když o ní řekneme, že je pokladní. A to nemluvím o tom, že pracovat kuchyňským náčiní je mnohem důstojnější, než sedět za kasou a zacházet leda tak s hotovostí. A s třetím titulem se to má přesně opačně. Slovo „ maid“, které tvoří část titulu house-maid pro posluhovačku, je nejen starým ušlechtilým anglickým slovem bez známky rozlišování společenského postavení, protože středověký rytíř mohl svou dceru chválit jako „good maid“ (možná bychom si mohli i troufnout to překládat třeba i jako „děvečku dobrou“ pozn. překl.). Je to slovo nabité vznešenými historickými, literárními a náboženskými vzpomínkami. Panna Jana naznačuje cosi víc, než Jana posluhovačka a jak se říká rozněcující básničce pana Belloca:
By God who made the Master Maids,
I know not whence she came;
But the sword she bore to save the soul
Went up like an altar flame. (Při Bohu, tvůrci Panen Páně/ netuším odkud přichází/však meč, jež nesla k duší spasení/ se vzňal, jak plamen oltářní pozn. překl.)
Není zde třeba sledovat tuto ideu až k jejím skvělým pramenům, nebo vysvětlovat jak slovo maid bývalo nejvyšším pozemským titulem nejen na zemi, ale i na nebi. „Matkou i pannou žádná než ona nebyla.“ Přinejmenším zde moderní humanistická kritika podivně sešla z cesty i pokud jde o její vlastní cíle. Každá sloužící může být docela dobře uspokojena důstojností svého označení tímto jménem maid, zrovna tak jako člověk pracující může být po právu poctěn tou náhodou, která ho označuje za člověka. V moderní průmyslové při totiž, tak jak o ní referují noviny, mívám totiž vždy dojem, že už samotná formulace případu Pánů versus Lidí v sobě nese konečný verdikt a rozsudek.
Pravá námitka leží mnohem dál zpět. Počíná prostým faktem, že domácký člověk, či ptáček, není ve svém vlastním domově. Když onen konkrétní vrabčák zapaluje oheň krbu, není to její vlastní krb, když potkáme kanárka s kbelíkem uhlí, obyčejně mu to uhlí nepatří. Zkrátka, všude tam, kde se setkáváme s pelikány, tučňáky či plameňáky pečujícími o domácí krby, je možné, že všichni dychtivě touží, aby mohli odletět do svých vlastních domovů. Nu, uměřený díl této dočasné a zástupné domáckosti je sdostatek přirozenou náhodou společenských vztahů, a to pokud a dokud nezakrývají individuálnější a přímější domáckosti a nepřekáží jí. Z toho, že je dívka děvečkou v domě někoho jiného zkrátka neplyne žádná zvláštní škoda, pokud má normální šanci být domácí paní své vlastní domácnosti. Jak hned poukážu, právě tohle ve skutečnosti naznačovaly některé starší instituce, po nichž se teď ohlížejí ti nejmoudřejší. Je ale v každém případě podivné, že zrovna domácí ptáčci by se zrovna dnes měli mít nějak zvlášť dobře, protože trend doby rozhodně nesměřuje k žádné domáckosti, ani přímé, ani nepřímé. Ptáci byli už dávno polapáni do sítí či do klecí chladem, strachem a hladem do větších a hrozivějších systémů. Šťastní domácí ptáčci udržují dnes tovární výhně. Zdá se, že jediná právní a průmyslová tendence míří k tomu, aby pozavírala čím dál víc žen, těch podivných ptáků, do obrovských železných klecí. Nejde ani o změnu toliko estetické atmosféry, víme už nyní, že je to jeden z ekonomických faktů a brzy to může být i právní definice. Jedním slovem, je převelice divné, že bychom měli být tak citliví k tomu, že se o nějakých lidech říká, že to jsou sluhové, když z nich přímo děláme otroky. V mnoha případech bychom vlastně mohli rovnou říct, že se z nich dělají odsouzenci. Pravý morální smysl toho, co se označuje za vylepšení vězeňství, není v tom, že bychom z vězňů dělali lepší lidi, ale spíš v tom, že z lepších druhů lidí děláme vězně. Šíp s širokou hlavicí se v liberálním stylu rozšiřuje natolik,že zasahuje i ty, kteří by dřív byli považováni za vážené a čím širší hlavice je, tím víc musí být, v jistém smyslu, tupější. Vězení se stává právě tak užitným zařízením jako káznicí, jako se fabrika stává zrovna tak káznicí jako užitným provozem. Jak kriminál, tak továrna se stávají v podstatě jedním a tím samým provozem, protože mají obě s týmiž nemajetnými lidmi zacházet jedním a tím samým způsobem. Na definici onoho shodného postavení či statusu mohou mít lidé různé názory. Jedni mohou dychtivě zdravit ty, kdo jsou ptáčky domácími, druzí mohou dávat přednost tomu, aby mluvili o pěkných ptáčcích, kterým je dobře za mřížemi.
Pokud jde o to, co zbývá: pokud někdo chce zachytit střední proud uměřené rozumnosti, co se problému služebnictva týká, doporučuji, aby si nejdříve pečlivě přečetl, nebo snad raději nahlas zazpíval písničku „Sally in Our Alley“ (Sally z naší ulice, možná vhodněji v souvislosti Děvečky z naší uličky pozn. překl.). V téhle velké a vznešené anglické písničce básník neskrývá velká nahodilá nepohodlí velkého tovaryšského systému, který byl součástí slávy cechů. Projevuje dokonce i své křesťanské předsudky, to když svého pána srovnává s Turkem. Jak je povinností každého uvážlivého společenského reformátora musí se věnovat i hypotetické alternativě otrockého státu a zvážit relativní přednosti či výhody otroka na galejích. Jde tu ale o to, že odmítá a vytrvává kvůli naději, jisté a určité naději, slavné a vznešené emancipace, nikoliv beznadějnému doufání v šanci při potyčce s obecným doporučením buď vydržet nebo vypadnout, ale v chartu vědění a cti, že „až pomine jeho sedm dlouhých let,“ otevřou se mu dveře, které naše doba velké většině lidstva s prásknutím zavřela.

Kapitola VI. Děs z filmu

Chapter VI. The Fear of the Film
Uvádí se dlouhé seznamy konkrétních případů, kdy měly děti utrpět na duchu či na zdraví kvůli údajným hrůzám biografu. Tvrdí se, že jedno dítko mělo po shlédnutí filmu záchvat, další celé dny nespalo kvůli nějaké utkvělé myšlence pocházející z filmu, jiné mělo porcovacím nožem zavraždit svého otce kvůli tomu, že zahlédlo použití nože ve filmu. Je možné, že se to stalo, i když pokud se to stalo, chtěl by každý člověk se zdravým rozumem vědět podrobnosti o onom konkrétním dítěti, spíše než o konkrétním filmu. Jaké z toho ale má, tak či tak, být praktické ponaučení? Nesmí mládež nikdy zahlédnut žádný příběh, ve kterém se objevuje nůž? Mají být vychovávány v naprosté nevědomosti o Kupci benátského proto, že Shylock tam mává nožem k vysoce nevhodnému účelu? Nesmí nikdy ani slyšet o Macbethovi, aby se jejich rozechvělé inteligenci poznenáhlu nedošlo, že to, nač se dívají, je dýka? Praktičtější by bylo navrhovat, aby dítě nikdy ani nezahlédlo skutečný porcovací nůž a ještě praktičtější, aby nikdy nevidělo skutečného otce. To všechno ještě může přijít, éra preventivní a ochranné vědy teprve začíná. Nesmíme být netrpěliví. Když se ale setkáme s případem chorobné paniky v reakci na nějaké konkrétní představení, je to o důvod víc, abychom si vyčistili mysl od frází. Je naprosto pravda, že může mít po shlédnutí nějakého konkrétního detailu děsy. Právě tak je zcela pravda, že nikdo nemůže předvídat, které detaily to budou. Rozhodně to nemusí být nic tak očividného jako vražda nebo i jen nůž. Čekal bych, že každý, kdo ví i jen něco málo o dětech, nebo když na to přijde, sám dítětem byl, bude vědět, že tyhle noční můry jsou docela nepředvídatelné. Náznak hrůzy může přijít jakoukoliv náhodou v jakékoliv souvislosti. Kdyby biograf ukazoval jen obrázky z vesnických far a vegetariánských restaurací, podněcovalo by to ošklivé představy právě tak, jako cokoliv jiného. Je to něco podobného, jako když někdo vidí na koberci tvář. Pokud je ten koberec na faře, na věci to nic nemění.
Dám dva příklady ze svého osobního okruhu, z doslechu bych jich mohl dát stovky. Znám dítě, které křičelo vytrvale celé hodiny, pokud jste s ním prošli kolem památníku prince Alberta. Nešlo o předčasnou vyspělost nebo o výtečnost jeho architektonického vkusu. Nebyl to ani předčasný protest proti vší té cetkovité a zchátralé německé kultuře, která nás téměř zapletla do pádu barbarské tyranie. Byl to strach z něčeho, co sám s křiklavou prostotou popsal jako „Krávu s jazykem z indické gumy“. Zní to jako docela dobrý název pro strašidelnou povídku. U podstavce pomníku prince Alberta v Londýně (mohu vysvětlit těm, kdo nikdy neměli to potěšení pomník vidět) stojí čtyři skupiny soch představujících Evropu, Asii, Afriku a Ameriku. Zejména Amerika je velice ohromující, vpřed ji nese frkající bison vyrážející kupředu se zuřivostí postupu na západ a obklopený Indiány, Mexičany a po uzby ozbrojenými průkopníky všeho druhu,. Tohle transtlantické tornádo minulo dítě zcela chladně a lhostejně. Ovšem Evropa je usazena na býku tak mírném, že se podobá krávě, je vidět špičku jeho jazyka shodou okolností tak odbarvenou deštěm, až to zřejmě vypadá, jako by z mrtvého mramoru vystupovalo cosi živého. Nu, není možné, aby kdokoliv předpověděl, že se taková skvrna objeví zrovna v tomhle místě a naplní jedno konkrétní dítě jednou konkrétní představou. Nikdo nejspíš nebude navrhovat vypořádat se s tím zákazem obrazů a soch jako u muslimů a Židů. Nikdo ještě (zatím) neřekl, že zhotovit obraz krávy je špatný mrav. Nikdo ještě ani netvrdil, že by od krávy bylo nezpůsobné vyplazovat jazyk. Jsou to zcela nevypočitatelné věci, nelze je ani spočítat, protože se odehrávají na všech možných místech, nejen dětem chorým, ale všem. Zrovna tohle konkrétní dítě jsem znal velmi dobře, protože jsem sám tehdy byl poněkud starším dítětem. Určitě netrpěl vrozenou plachostí nebo slabomyslností, protože odhalením Marconiho skandálu riskoval vězení a padl v boji za velké války.
Tady je další z mnoha příkladů. Malá holčička, dnes je z ní velice normální a veselá mladá dáma, trpěla nespavostí z šílené hrůzy zcela vyvolávané slovy písničky „Little Bo-Peep“ (Malá schovávaná). Po vyšetřování podobném tázání zpovědníka či psychoanalytika vyšlo najevo, že v její mysli se jakýmsi neznámým způsobem zmínka o bečení spojuje s krvácením (anglická slova bleating a bleeding pozn. překl). Možná to slovu „slyšet“ dodávalo další hrůzu, v tom, že by tekoucí krev spíš slyšela, než viděla. Takovému omylu nemůže nikdo předejít. Tomu, aby malé děvče slyšelo o ovci, nemůže nikdo zabránit o nic víc, než může předejít tomu, aby malý kluk slyšel o kravách. Mohli bychom zrušit všechny dětské říkanky a jelikož jsou veselé, populární a těší se všeobecnému úspěchu, asi to i uděláme. Jenže u omylu s takovou frází jde o to, že to mohl být omyl s jakoukoliv frází. Nemůže předvídat všechny nápady, které mohou vyvstat nejen z toho, co řekneme, ale i z toho, co neřekneme. Nemůžeme se vyhnout tomu, aby si dítě nemyslelo, když mu slíbíme karamel, že jsme řekli kanibal, nebo skrýt samo slovo poklop, aby to neznělo jako peklo.
Všechny seznamy a propočty, které nám v tomto sporu nabízí zastánci opatrnosti, jsou tedy vcelku bezcenné. Je sice naprosto pravda, že lze uvést příklady, kdy dítě vyděsilo tohle, támhleto nebo ještě něco jiného. Nemůže si ale být jisti tím, že je dvakrát vyděsí jedna a ta samá věc. Nebezpeční se nelze vyhnout na negativní stránce, sepisováním seznamů, protože se mu úplně vyhnout jednoduše nedá. Dítě můžeme posílit jen po positivní stránce tím, že mu dáme zdraví, humor a důvěru v Boha, aniž bychom opomíjeli (což bude hodně mást modernisty) inteligentní ocenění ideje autority, která je toliko druhou stránkou důvěry a která sama a najednou může vyhnat takové démony. Můžeme si ale být jisti tím, že většina moderních lidí se na to takhle dívat nebude. Budou považovat za vědečtější pokusit se vypočítat nevypočitatelné. Jakmile si uvědomí, že to není tak jednoduché, jak si myslili, pokusí se to zmapovat, bez ohledu na to, jak to bude složité. Když zjistí, že děsivým detailem nemusí být nůž, ale že to stejně dobře může být vidlička, řeknou jen tolik, že je tu komplex z nože zrovna tak jako vidličkový kompex. A ona rostoucí komplexita komplexů bude sítí, do níž bude lapena svoboda.
Namísto toho, aby ve starých případech kravského jazyka a bečící ovce viděli zhoubu svých minulých generalisací, vidí v nich jen východisko pro generalisace nové. Založí na tom zas další novou theorii. A podle nové theorie začnou jednat dlouho před tím, než budou hotoví s jejím promýšlením. Vyjdou z nějaké nové a hrubé představy, že děti pláčou a křičí kvůli soše nebo, že dětská říkačka u dětí působí nespavost a taková věc se stanem bodem reformního programu dřív, než by byla závěrem seriozní psychologické studie. Tenhle praktický problém s moderní svobodou kritici nevidí, jedním z jeho příkladů je eugenika dalším všechna takhle amatérská dětská psychologie. Dokud byla stará morálka černá a bílá jako šachovnice, dokonce i ten, kdo chtěl, aby na ní bylo více bílé, si byl jist, že se z ní víc nezačerní. Teď si není nikdy jistý tím, jaké neřesti nebudou uvolněny, ale není si jist ani tím, které ctnosti budou zakázány. I když sám třeba útěk s vdanou ženou nepovažuje za něco špatného, ví, že jeho bližní to považují za špatné jen proto, že je ta žena vdaná. Nepovažují za špatné utéct s rusovláskou, levačkou nebo ženou, která mívá bolesti hlavy. Když ale vypustíme tisíce eugenických spekulací, které jsou všechny přijaty před tím, než jsou ověřeny a jedná se podle nich dřív, než jsou přijaty, pak je zcela stejně pravděpodobné, že se s ní z některého z těchto či jakýchkoliv jiných důvodů rozejde, jako je pravděpodobné, že to spolu zůstanou. Podobně se dalo ledacos říct ve prospěch omezení, třeba i docela puritánských a provinčních omezení, toho, nač se mají děti dívat a co mají číst, pokud a dokud se týkala jistých pevně vymezených oblastí, jako je sex či skandální mučení. Jakmile ale začneme spekulovat, zda i nějaké další sensace vedle sexu nemohou podněcovat stejně nebezpečným způsobem, mohou být i ony kontrolovány stejně přísně jako sex. Řekněme, že se doslechneme, že pohled na rychle se otáčející kola oslabuje oči a mozek stejně jako přihlížení těm nejodpornějším mučením lidí, pak se ocitáme ve světě, kde se trakače a parní stroje mohou stát čímsi stejně obscénním jako skřipce a palečnice. Dokud zkrátka spojujeme neustálou a často unáhlenou vědeckou spekulaci s rychlou často nahodilou sociální reformou výsledkem musí nutně být ne anarchie, ale čím dál větší tyranie. Zakázaných věcí musí neustále a takřka mechanicky přibývat. Předsevzetí vyléčit všechny nemoci a slabosti, které člověk zdědil, spolu s odhadováním všech možných nemocí, které mohlo zdědit tělo, nerv, či mozková buňka, jsou dvě věci, které když se provádí společně, musí nutně šířit panickou hrůzu plnou zákazů. Vědecká imaginace a sociální reforma z nás, každá svým dílem, udělaly skoro automaticky a takřka legitimně otroky. To považuji za velmi zřejmý, velmi férový a velmi prostý bod veřejné kritiky a vůbec nechápu, proč tolik publicistů ani nechápe oč běží, ale hledá útočiště v obviněních z anarchismu, které za prvé není pravdivé a za druhé nemá s celou věcí nic společného.

Kapitola V. Býti starým paprikou

Chapter V. On Being an Old Bean

Probíral jsem se výstřižky z novin, které mě dostihly až v odlehlé chatě u řeky v Norfolku a stalo se, že ty, které mi padly do oka převážně nebyly z vulgárního monopolistického tisku, ale z všelijakých tišších, či dokonce bádavějších publikací. Na celé té sbírce mi ale přišel zvláštní výběr věcí považovaných za hodných opakování, z půl sta věci, které sotva stály za řeč. Zdálo se, že nanejvýš nepřiměřený význam je připisovaný triviální frázi, kterou jsem použil o údajně nevhodném chování jednoho gentlemana, který svého otce označil za starého papriku. Byl jsem vyzván, abych se zapojil do diskuse Morning Postu o údajné neúctě mladých ke starým a učinil jsem tak zejména proto, že si Morning Postu vážím pro jeho odvahu pokud jde o politickou korupci a kosmopolitní spiknutí, navzdory hlubokému nesouhlasu, pokud jde o mnoho dalších věcí zásadní důležitosti. A řekl jsem něco, co jsem měl za tak pravdivé, až by to mohlo být bráno za banalitu. Řekl jsem, že ztráta onoho zvláštního tónu úcty či respektu vůči dosud žijící minulosti činí život užším a ne širším a že nazývat nějakého starého člověka starým paprikou znamená jen ztratit všechen rozumný smysl pro význam starého pána. Od té doby, k mému velkému pobavení, jsem se začal v různých novinách objevovat jako jakýsi zuřivý tlustý pantáta, který se o své újmě pustil do zuřivého proklínání svého početného mladého potomstva, které mně označilo za starého papriku. To je ale omyl. Jsem poslední, kdo by popíral, že jsem tlustý, ale nejsem žádný pantáta, ani nejsem zuřivý, nebo se alespoň rozhodně nevztekám kvůli tomuhle. Osobně tuhle otázku nahlížím s odstupem hraničícím s lhostejností. Osobně si nedokážu představit nikoho, kdo by kvůli označení za starého papriku tančil radostí, leda snad nějakého zestárlého a velmi štíhlého starého vegetariána. Ještě méně si ale dokážu někoho představit, jak ho kvůli takovému obvinění jímá děs i či odpor, protože hříchů a zločinů poskvrňujících kariéru papriky musí být relativně málo, jeho povaha musí být prostá a postrádající složitostí a jeho způsob života musí být nevinný. Jeden filosofický racionalista mi onehdy napsal, že moje koptění se v nejohavnějších pověrách minulosti mu připomíná „starou svini rochnící si v hromadě kuchyňských odpadků “ a vyjádřil naději, že bude nutno mě od této činnosti odvléci a přimět mě nasadit si „starodávnou šaškovskou čepici“. To je jakési energické a živé srovnání, třebaže mé feministické přátele by mohlo přirovnávání mě ke svini, zrovna tak jako k praseti, zneklidnit a třebaže si sám nejsem nějak moc jist, co by zvíře dělalo dál poté, co by si znovu nasadilo starodávnou šaškovskou čepici. Bylo by ale smutné spokojit se s obrazem ze zelinářské zahrady, když je možné najít takovýhle obraz na hromadě kuchyňského odpadu. Přivést se do takové zuřivosti, kdy člověk svému nepříteli nadává do zvířat a pak ho označit za papriku, to by jistě byla ztracená příležitost.

Z útržků, které jsem viděl je totiž zřejmé, že obzvláště zapálené ve svém protestu proti mým zastaralým předsudkům byly zejména jisté dámy a rozpalovaly se věru pěkně do červena jako papričky. Obyčejně se ptají, proč by rodiče a děti nemohli být přátelé, nebo jak často říkají (musím s politováním konstatovat) parťáci. Mám za to, že ani jeden z pojmů nenese zřejmý smysl a řekl bych, že to nejlepší pojem pro to, co mají doopravdy na mysli je to, že by rodiče a děti měli být kamarádi. Nu kamarádství je zcela skutečná a krásná věc, ale tohle je prostě parodie kamarádství. Kluk s sebou nebere mámu, když jde vybírat ptačí hnízda a jeho náklonnost k matce je odlišného druhu, který nemá nic společného s představou lození po stromech. Tři muži zpravidla neberou stárnoucí tetičku s sebou jako součást bagáže, když jsou na výšlap a pokud by to udělali, bylo by to právě tak nezdvořilé ke stáří, jako by to bylo nespravedlivé vůči mladým. Tahle záměna dvou docela cenných ale rozlišných věcí se totiž, jako mnoho jiných moderních zmatků, může přihodit právě tak zpátečníkům, jako může být podrobena vzpurnému zneužití a stejně snadno se může proměnit jak v tyranii, tak v libovůli. Pokud jsou klukovy tetičky kamarádkami, proč by potřeboval jiné kamarádky, než tetičky? Jsou-li táta s mámou jeho dokonalými a úplnými parťáky, proč by měl marnit svůj čas s hloupějšími, nezralejšími a nedokonalejšímu kumpány? Podobně jako u mnoha dalších moderních věcí bude konec staré rodičovské důstojnosti počátkem nové rodičovské tyranie. Budu mnohem raději, když bude kluk svého tátu milovat jako tátu, než aby se ho bál jako frankensteinovského obra nadřazeného a pyšného přítele vyzbrojeného v nerovném přátelství všemi zbraněmi psychologie a psychoanalysy. Pokud ho miluje jako otce, miluje ho jako staršího muže a pokud máme zrušit všechny rozdíly v tónu vůči těm, kdo jsou starší, než my, pak patrně musíme udělat totéž i vůči těm, kdo jsou mladší než my. Všichni zdraví lidé kupříkladu cítí instinktivní a takřka neosobní laskavost vůči malému dítěti. Je takové děťátko kamarád? Má šplhat na strom nebo chodit po výšlapech, nebo kvůli němu máme všechny stromy a vycházky zrušit? Mají se devadesátiletý dědeček, třicetiletý syn a tříletý vnuk společně vydat na cesty, všichni ve stejných pumpkách a se stejnými ruksaky? Kdesi jsem četl, že v jednom z deseti nebo dvanácti nebo dvou stech typů synovské úcty projevované Číňany figuroval jakýsi postarší učenec a státník, který se oblékal jako čtyřleté dítě a tančil před svými ještě staršími rodiči, aby je potěšil romantickou ilusí, že jsou pořád ještě docela mladí. To už samo o sobě jen těžko může nevyvolávat poznámky, ale tohle samo o sobě jsem připraven bránit. Byla to výjimečná, ba mimořádná slavnost, jakýsi opak saturnálií a já bych si jen přál, abychom viděli nějakého energického starého gentlemana, třeba lorda Halsburyho nebo arcibiskupa z Canterbury, jak konají podobný úkon úcty. Ovšem v Utopii kamarádství, která je nám nyní doporučována, se od mladých i starých očekává, že budou normálně myslet podobně, podobně cítit a podobně mluvit a proto by se od nich dalo normálně a trvale očekávat, že se budou podobně oblékat. Ať už se rodiče oblékají jako děti nebo děti jako rodiče, je zřejmé, že se musí oblékat jako parťáci, ať už bude příslušné obřadní roucho jakékoliv. Představuji si to jako něco tvídového s poněkud do očí bijícím vzorkem.

Jak jsem tak přemýšlel o těchto věcech podíval jsem se přes zeleninové záhonky u chalupy a pohled na fazole a papriky přivedl mé úvahy zpět k bláhovému řečnickému obratu, kterým celá diskuse začala. Existuje přísloví, které je jako většina našich lidových rčení příslovím venkovským, o věcech, které jsou si podobné jako hrášek hrášku. Na tom, že tohle je nejblíž, kam se může venkovská imaginace dostat k mechanické monotonnosti je cosi významného. Pravda je totiž taková, že je vysoce nepravděpodobné, že by dva hrášky byly přesně stejně podobné. Výzkum celého hráškového světa, se všemi tvary a způsoby použití by pravděpodobně odhalil každý druh významu sladkého hrášku sentimentu a sušeného hrachu askeze. Moderní mechanisace takové hrubé venkovské pokusy o nudu daleko překonala. Věci si nejsou podobné jako hrášek hrášku vtom smyslu, že se navzájem podobají jako dva špendlíky. Ovšem diskutovaná prostořeká fráze naznačuje, že si jsou podobné jako dvě papriky. To skutečně patří k nízké a se zemí srovnávající filosofii, která všechny věci asimiluje a navzájem příliš připodobňuje. Neznamená to, ž bychom v používání toho pojmu viděli nějaký obzvláštní význam jako ve venkovském přísloví. Není to tak, že bychom zahlédli starého gentlemana s pěkně vlnitými bílými vlasy a poeticky mu řekli: „Smím se, ctihodný květáku, zeptat, jakpak zdraví slouží?“ Není to tak, že bychom se na starého farmáře s hlubokou a výraznou barvou pleti obraceli slovy: „Doufám, nejobdivuhodnější řepná bulvo, že se vám daří právě tak dobře, jak vypadáte.“ Když řekneme „Jak se vede, starý papriko“ chyba není v tom, že bychom řekli něco hrubého, ale v tom, že možná neříkáme nic, protože nic nemyslíme.

Jelikož jsem právě potkal děvče z rodiny, které chalupa patří, ukázal jsem jí výstřižky a zeptal jsem se na její názor na velký moderní problém s označováním vašeho otce za starého papriku. Ona se pohrdlivě usmála a jen řekla: „Jako kdyby se někomu chtělo!

Kapitola IV. Shakespeare a dáma právnička

Chapter IV. Shakespeare and the Legal Lady
Zajímalo by mně, jak dlouho budou osvobozené ženy snášet nespravedlivý zákaz, který jim nedovoluje být katem. Nebo abychom mluvili přesněji, katyní. Už sám fakt, že se nám na tom slově zdá cosi neurčitě nepovědomého a nešikovného, je jen dokladem celých věků pohlavního útisku, který nás navykl tomuto privilegiu pohlaví. Je to ambice, které by možná nerozuměly prudérní a sentimentální hrdinky Fanny Burney a Jane Austen. Dnes ale panuje shoda, že čím dál se dostáváme za tyto vybledlé přístojnosti, tím lépe, a já opravdu nevím, kam dál bychom mohli zajít. Vždy samozřejmě existovali mučitelé, kteří se možná zase vrátí pod nějakým vědeckým jménem. Zpátečníci mohou použít starý argument, že žena nikdy v tomto či jiných uměních nevystoupala na vrchol, že Jack Kletch nebyl Jemina Kletch, a že katovi, který sekal hlavy, se říkalo Samson a ne Dalila. Překonáni budou starou říznou odpovědí: že totiž dokud se nebudou stovky zdravých žen věnovat tomuto zdravému zaměstnání, nelze soudit, zda se vyšvihnout nad průměr nebo ne. Uslzení sentimentalisté mohou mít dojem, že na tomto novém ženském řemesle je něco nepříjemného, něco jemně odpudivého. Jak ale onehdy řekla jistá rozhněvaná policistka, když policejní soudce některým osobám její služby a pohlaví zakázal znechucující odhalení, „zločin je nemoc“ a je nutno ho studovat vědecky, bez ohledu na to, jak je odporný. I smrt je nemoc a často nemoc fatální. Musí být provedeny experimenty a musí být navozována jakýkoliv způsobem, bez ohledu na to, jak je hrůzný, s chladným a vědeckým přístupem.
Samozřejmě, že zločin není nemoc. Nemocí je kriminologie. Ale tvrzení o namáhavých povinnostech policistky mě přirozeně vedou k úvahám o namáhavých povinnostech katyně. Dělám to v chabé naději, že probudím některé z feministek natolik, aby začaly aspoň uvažovat nad tím, co dělají a pokusily se na to přijít. Je dostatečně zřejmé, co nedělají. Nekladou si dvě zcela prosté otázky, za prvé proč by chtěly, aby byl kdokoliv katem a za druhé, zda chtějí, aby byl každý katem. Ony prostě, lapajíc po dechu předpokládají, že my chceme, aby každý dělal všechno, aby byl kriminologem, konstáblem, právním zástupcem, popravčím, mučitelem. Nikdy jako by je nenapadlo, že někteří z nás o kráse a požehnání těchto věcí pochybují a docela rádi je, jako ostatní nutná zla, omezují. A platí to zejména o sporném, leč hajitelném případu advokáta.
Existuje jedna pořád opakovaná a dnes vlastně už stereotypní fráze, v níž se dle mého soustředí a shrnují všechny nejhorší vlastnosti toho nejhoršího žurnalismu, se vší jeho paralysou myšlení, vší monotonností jeho drmolení, vší falešnou kulturou a ukoptěnou barvitostí, veškerou trvalou ochotou pokrývat jakoukoliv dnešní vulgaritu se sentimentálním ohlížením se za minulostí. Existuje jedna fráze, která měří, jak hluboko může poklesnou mysl mé nešťastné profese. Je to zvykl vždycky a pořád dokola nazývat kteroukoliv z nových dam právniček „Portia“.
Je především samozřejmě jasné, že novinář netuší, kdo Portia byla. Pokud někdy něco slyšel o příběhu Kupce benátského, podařilo se mu dokonale nepochopit to jediné, o čem ten příběh je. Představme si, že by byl někdo o příběhu Jak se vám líbí poučen tak, že by zůstával v domnění, že Rosalind je jen chlapec, Celiin bratr. Museli bychom říct, že zápletka komedie k jeho mysli dospěla v poněkud popletené formě. Představme si, že by někdo shlédl celé představení Večera tříkrálového, aniž by objevil skutečnost, že páže jménem Cesario je ve skutečnosti dívka zvaná Viola. Museli bychom říct, že se mu povedlo shlédnout hru, aniž by si všiml, oč v ní šlo. Přesně tu samou slepou pitomost ale najdeme v nazývání advokátek Portiiným jménem, nebo dokonce označování Portie za advokrátku. V přesně stejném významu se to míjí s celým smyslem scény. Portia není advokátkou o nic víc, než je Rosalind chlapcem. Učeným právníkem, kterému gratuluje Shylock je právě tak málo, jako je Viola dobrodružným pážetem, které miluje Olivia. Celé její postavení se zakládá na tom, že je to velkomyslný a hrdinský podvod. Nevstoupila do právnické či jakékoliv jiné profese, nevyhledávala ani tuto, ani žádnou jinou veřejnou službu. Její jednání je, od samého počátku do samého konce, zcela a úplně soukromé. Její motivace není profesionální, ale soukromá. Její ideál není veřejný, ale soukromý. Na soukromém základě jedná jak ve scéně u soudu, tak ve scéně s rakví. Jedná proto, aby zachránila přítele a zejména přítele svého manžela, kterého miluje. Nic méně podobného postoji advokáta si, k dobrému či zlému, nelze představit. Snaží se jako jednotlivec zachránit jednotlivce a aby toho dosáhla je připravena porušit všechny existující zákony profese i veřejného soudu, bezprávně se zmocnit mocí, které jí nepatří, proniknout tam, kam by ji zákon nepřipustil, předstírat, že je někdo jiný, páchat něco, co je vlastně zločinem proti zákonu. To není to, co se nyní označuje za přístup veřejně činné ženy, v žádném případě to není přístup dámy právničky o nic víc než přístup jakéhokoliv právníka. Je to ale zcela jednoznačně přístup ženy soukromně činné, kohosi mnohem, mnohem starodávnějšího a mnohem mocnějšího.
Představme si, že by se Portia skutečně stala advokátem, jen tím, že by zastupovala Antoniův případ proti Shylockovi. První, co z toho plyne, je fakt, že by je právě tak pravděpodobné jako ne, že by v dalším případě byla pověřena zastupováním Shylocka proti Antonionvi. Podle toho, jak věci chodí, by měla Shylockovi pomoci ztrestat zruinováním Gratianovy soukromé výstřednosti. Musela by Shylockovi pomáhat vyždímat chudáka Lancelota Gobba a prodat všechny jeho ubohé hůlky. Shylock by ji mohl docela dobře zaměstnat, aby zničila štěstí Lorenza a Jessicy trváním na nějaké vyhaslé rodičovské moci či nějaké technické vadě svatebního obřadu. Shylock její právní talent velmi obdivoval a tento druh jasného a nezaujatého uznání talentů úspěšného soupeře je vlastně velmi typickou židovskou vlastností. Podle všeho by nebylo důvodu, aby ji nezaměstnával pravidelně pokaždé, když by potřeboval někoho, kdo nelítostně vydobude úrok, zničí potřebnou domácnost, nebo dožene duše zoufalých lidí ke krádeži či sebevraždě. Stejně tak ale podle všeho máme důvody pochybovat, zda by taková Portia, jakou nám Shakespeare popisuje, takovou práci vzala.
Taková práce to ale, tak či tak, je. Nepřu se zde o to, zda to je či není práce nutná, nebo zda je vždy neobhajitelná. Mnozí čestní lidé předložili hajitelnou argumentaci ve prospěch advokáta, který měl podporovat Shylocka a muže Shylocka horší. Taková je to práce, a skrývat její ohavné rysy za rozvolněné literární citace, které se ve skutečnosti vztahují k pravému opaku, patří právě k těm plíživým a zbabělým uhýbáním a slovním fikcím, které dávají dohromady tenhle druh služebné žurnalistiky tak zbytečné pro jakýkoliv důstojný či funkční účel. Chceme-li posoudit, zda záma má či může být právním zástupcem, musíme jasně a rozumně uvážit, co je to právník a co je to dáma, a pak dospět k závěru podle toho, co v tradici těchto dvou věcí považujeme za cenné či bezcenné. Ovšem duch reklamy, který se pokouší asociovat saponáty a slunko a konkrétní značku ovesných vloček s hrozny (v originále Grapenuts (značka vloček) a grapes hrozny pozn. překl.), povolává ke své záchraně ducha staré benátské romance a praktická problém se pokouší skrýt pod róbami romantické jevištní hrdinky. Tenhle druh zmatení vede k opravdové korupci. V jednom smyslu záleží na tom, zda se právní profese otevře ženám pramálo, protože jen velmi výjimečný druh ženy bude vidět sebe samu jako vizi krásy v postavě pana Sergenata Buzfuze. A u většiny dívek je pravděpodobné, že budou posedlé divadlem a budou chtít být na scéně skutečnou Portií, spíš než že by je posedlo právo a chtěly být pravým opakem Portie v soudní síni. Když na to přijde, kdyby žena dostala formální svolení stát se katyní či mučitelkou, velmi málo žen by mělo k něčemu takovému chuť a jen velmi málo mužů by mělo sklon něco mít s ženami, které by s něčím takovým chtěly něco mít. Reklama ovšem, použitím banální barvitosti, může reality tohoto profesního problému skrýt stejně, jako dovede skrýt realitu jídla v konservách nebo patentních léků. Může zakrýt skutečnost, že kat je tu od toho, aby věšel a mučitel od toho, aby mučil. Podobně může skrýt fakt, že takoví právníci jako Buzfuz, tu jsou od toho, aby zastrašovali. Nevinným ženským uchazečkám zvnějšku může skrýt i hrozby a potenciální zneužití, připouštěná upřímnými muži advokáty uvnitř. A to je součást mnohem většího problému, který ve skutečnosti sahá za tuto konkrétní profesi a týká se mnoha dalších a v neposlední řadě i nejnižší a nejlukrativnější ze všech moderních profesí, profese politické.
Zajímalo by mě, kolik lidí se ještě nechá zmást vyprávěnkou o rozšiřování volebního práva. Zajímalo by mně, kolik radikálů bylo trochu zmatených, když si všimli, kolik toryů a reakcionářů pomohlo rozšíření volebního práva. Pravda je taková, že povolání zástupů dalších voličů může být velmi často v zájmu ne toliko toryů, ale toryů opravdu reakcionářských. Velmi často bude v zájmu viníků, aby se odvolávali k nevinným, pokud budou nevinní až k nevědomosti pokud jde o chování jak své vlastní, tak druhých lidí. Tyran povolává ty, jimž neublížil, aby ho hájili před těmi, jimž ublížil. Nové a nevědomé masy, které znají příliš málo, mu nevadí, strach má ze staršího a bližšího jádra těch, kdo ví příliš mnoho. A profesionálního politika nepotěší nic víc, než zaplavení volebních obvodů nevinnými černochy, či vzdálenými Číňany, kteří ho možná budou více obdivovat, protože ho méně znají. Nepřekvapilo by mně, kdyby byl stranický systém třikrát či čtyřikrát zachráněn před téměř naprostým zánikem uvedením nových voličů, kteří neměli vůbec příležitost zjistit, proč by zasloužil zaniknout. Poslední z těchto záchran nahnáním obelhaných bylo přiznání volebního práva ženám.
Co platí o politice, platí právě tak o profesionální ambici. Většina nápodob mužských triků a řemesel je vlastně dost triviální, jsou to jen maškarní. Největší z římských satiriků zaznamenal, že ty obratnější z dam lepší společnosti v jeho časech s oblibou bojovaly jako gladiátoři v amfiteátru. Tímhle jediným tvrzením zabil a jak motýly ke korku připíchl celý zástup prorokyň a průkopnic a velkých a velkomyslných osvoboditelek svého pohlaví v moderní Anglii a Americe. Vedle těchto poněkud okázalejších gladiátorek tu jsou celé spousty vážených a poctivých žen, které berou své nové (či spíše staré) profese vážně. Jedinou nevýhodou je, že v mnoha z těchto profesí mohou být dál vážně jen tehdy, pokud přestanou být upřímné. Ovšem prostota, s níž se do toho na počátku dávají je ohromnou oporou pro staré, složité a zkažené instituce. Od žádné poctivé osoby nelze čekat, že se pustila do studia nějaké složité vědy s předpokladem, že nestojí za to, aby se jí učila. Mladá dáma začne práva studovat s touž vážností, jako kdyby se začínala učit řečtině. Až začne nabývat nezávislých pochybností o konečném vztahu práva a spravedlnosti už v takovém rozpoložení nebude. Zrovna tak, jako si sufražetky už stěžují, že realita průmyslové revoluce zasahuje do jejich nového voličského koníčku, lze od dam právniček čekat, že si budou stěžovat, že realismus právních reformátorů ovlivňuje nového právnického koníčka. Ve všech oborech trpíme týmž nedorozuměním, které můžeme vidět v případě obyčejných patentních léků. V právu i medicíně tu máme věci propagované v inzerci ve veřejném tisku, namísto toho, aby je analysovala veřejná autorita. Nechceme Portii žurnalistickou, ale divadelní, která je také Portií skutečnou. Nechceme ženu, která vejde do soudní síně se slavnostním pocitem trvalého povolání. Chceme Portii, která do ní vejde stejně lehce a odejde z ní stejně ráda, jako odešla ona.
Totéž platí o faktu ušlechtilejším, než kterákoliv fikce, tak často citovaném příběhu o ženě, která vyhrála zpět středověkou Francii. Jana z Arku byla voják, ale ne normální voják. Kdyby byla, nebyla by zaslíbena válce pro Franci, ale jakékoliv válce s Flandry, Španělskem, či italskými městy, do které by jí její feudální pán mohl vést. Kdyby byla odvedenec moderní branné povinnosti musela by poslouchat rozkazy, které by nepocházely vždy od sv. Michaela. Nám tu ale jde o to, že pokud bychom pod jedním či druhým systémem ze všech žen udělali vojáky, nedosáhli bychom ničeho jiného, než omluvení a potvrzení feudalismu či všeobecné branné povinnosti. A jak feudalismus, tak všeobecná branná povinnost jsou věci mnohem velkomyslnější, než náš moderní systém policie a vězeňství.
Ve skutečnosti najdeme jen pár pitomějších dovození, než ta, která plynou z fráze, že omáčka je omáčka, ať je na husu nebo na housera. Kdyby se jím doopravdy řídil nějaký kuchař v kuchyni, trpělivě by čekal na mléko od býka, protože ho získal od krávy. To, že se pohlaví nesmí specialisovat není ani zřejmý fakt, ani první princip, a musí-li se jedno pohlaví specialisovat na přijímání pochybných povolání, pak musíme být velmi rádi, že se druhé specialisuje na to, že se jich zdržuje. To je způsob, jak ve společnosti udržovat rovnováhu kritiky, podobnou jakési vládě a oposici. V této, podobně jako v jiných věcech, říká nový režim, že do vlády mají vstoupit všichni. Vláda bude pro tu chvíli obludně posílena, každý totiž bude tyran a každý otrok. Zmizí odtažitá kritika oficiálních záměrů a nikdy nebylo nic tak odtažitého jak smrtící kritika, která přicházela od žen. Až budou všechny ženy nosit uniformu, budou nosit roubík, protože roubík je součástí všech uniforem světa.

Kapitola III. Smysl falešného krocana

+Chapter III. The Meaning of Mock Turkey
Jelikož jsem se nedávno v roli starého krále Cole účastnil slavnosti dětských říkaček, rozjímal jsem ani ne tak o minulosti velkého království colchesterského, jako spíš o pochybné budoucnosti dětských říkaček. Moderní hnutí nedokáží dětskou říkačku vytvořit, je to jedna z mnoha věcí, které si ani nedokáží představit, že by je mohla dělat. Pokud ale nedovedou dětskou říkačku tvořit, zničí ji? Noví básníci už zrušili rým, a můžeme předpokládat, že noví vychovatelé brzy zruší dětské pokoje. A pokud nezničí, budou reformovat, což by bylo horší? Dětské říkačky jsou danou sítí představ, pojmů a odkazů, které se osvícencům nelíbí. Abychom vzali jako příklad jen ty verše, které připadly mně, někteří by mohli už samotnou zmínku o králi považovat za kus reakcionářského royalismu, neslučitelného s demokratickým sebeurčením, jemuž se všichni těšíme, pod nějakými pěti kontrolory a jakýmsi vládním výborem. V upravené versi mu možná budou říkat president Cole. Možná bude pak zaměňován s panem G. H. D. Colem, prvním presidentem cechovní socialistické republiky. Při vší nejvyšší úctě k panu Colemu si ho nedovedu představit jako tak slavnostní postavu a kloním se k úvaze, že stejný vliv patrně slavnost zruší. Říká se, že Amerika poté, co zrušila sklenku, se nyní pokouší zlikvidovat i dýmku. Až s tím bude hotova, mohla by docela rozumně pokračovat muzikanty, protože z těch mohou lidé bláznit mnohem víc než z vína. Jediný konsistentní prorok prostého života, Tolstoj, skutečně dospěl až k tomu, aby hudbu odsoudil jako pouhou drogu. V každém případě je ale nesnesitelné, aby nevinné dětské mysli otravovala představa, že si někdo může žádat, aby mu přinesli jeho dýmku a sklenku. Budou muset vzniknout nějaké nové verse: „A řekl si o své mléko a pastilky“ nebo o nějaké jiné formy tělesného potěšení, které budou ještě lidstvu dovoleny. Tuto konkrétní říkačku bude očividně nutné značně přepracovat. Zakládá se totiž na tak zastaralé filosofii, že ji nepůjde přepsat snadno ani úplně. Nejsem si kupříkladu jist, zda už samo slovo „duše“ použité k označení monarchy za starou dobrou duši nenese vzpomínku na animismus a spiritismus. Zdá se, že s výhodou by se dalo užít nějakého jiného prostého označení třeba „starý dobrý organismus“. Vlastně by to přineslo hned několik výhod, protože pokud čtenář vysloví upravené verše plynule a lyricky, nezbude mu, než si povšimnout, že experiment zlámal pouta formálního metra a dospěl k jedné z těch větších a příjemnějších melodií, které si spojujeme s vers libre.
Není nutné připomínat nespočet dalších příkladů dětských říkanek, na které se vztahuje stejná kritika. Některé z dalších příkladů jsou pro skutečně vědeckého ducha ještě více šokující. Například v typicky starosvětské rýmovačce „hoši a děvčata si vyšli hrát“ se objevují opravdu šokující slova: „Zanech večeře, zanech spánku“. Jak velký lékařský reformátor naší doby zaznamenal v působivém a vpravdě nesmrtelném postřehu: „Na nezbytnosti spánku se shodují všichni eugenici.“ Záležitost večeře je poněkud složitější a kontroversnější. Pokud šlo o opravdu zdravou večeři podle všech pravidel správné výživy, pak by nemuselo být tak těžké ji nechat být. Je ale zřejmé, že celá představa, kterou říkanka vyvolává je naprosto neslučitelná s moudrým vychovatelským dohledem. Je to divoká představa líčící děti, jak si hrají při měsíčku na ulicích, jako by byly před celým světem vílami z říše pohádek. Měsíčnímu svitu je podobně jako hudbě připisována moc rozrušit rozum a je přinejmenším zřejmé, že jde o slabost, kterou si dopřávat je nepříhodné a nerozumné. Žádný vědecký reformátor nechce postupovat ukvapeně a destruktivně: jeho reforma se totiž zakládá na oné evoluci, která dala vzejít antropoidovi z améby, což je proces, který dosud ještě nikdo neodsoudil jako ukvapené počínání. Když si ale eugenik vzpomene na neuvážené a romantické milostné pletky, jež taková měsíčná noc podněcuje, bude nucen vážně uvažovat nad tím, zda nebude zapotřebí měsíc zrušit nebo zakázat.
Mám ale vskutku mnohem víc pochopení pro prostotu dítěte, které volá po měsíci, než pro onen druh prostoty, která měsíc odmítá jako pouhý náměsíčný přelud. A vlastně si myslím, že tyto dva protikladné druhy prostoty jsou klíčovými pojmy současného přechodového období. Na jedné straně je nová věc zvaná prostý život, která stojí proti starší věci, kterou bychom snad mohli nazvat Prostou duší. Pokud jde o říši dětských říkaček, mohl by ji představovat a zastupovat Simple Simon (Šimon Prosťáček). Já dávám přednost starému Šimonovi, který sice nic neví o ekonomické theorii směny, ale měl alespoň positivní a poetické nadšení pro koláče. Považuji ho za mnohem moudřejšího, než nového Šimona Prostého, který svůj život zjednodušuje tím, že si pěstuje ke koláčům zvrhlý a pedantický odpor. Není třeba připomínat, že tuto filosofii koláčů lze s obzvláštní silou aplikovat na vánoční masové koláče a tím i na celou vánoční tradici, tak jak se odvíjí od prvních koled po imaginativní svět Dickensův. Morálka oné tradice je příliš prostá a očividná, než aby se jí dnes dalo rozumět. Ať už to mnoha moderním lidem zní jakkoliv hrozně, neznamená to nic menšího, než že Šimon Prosťáček by měl mít své koláče, dokonce i tehdy, když nemá své pence.
Filosofie dvou Šimonů prosťáčků je ale dostatečně jednoduchá. První představuje rozmach jednoduchosti směrem ke složitosti. Šimon si uvědomuje, že sám koláče dělat nemůže a proto se k nim staví se zápalem nepostrádajícím úžas. Druhý ale představuje reakci složitosti směrem k jednoduchosti, druhý Šimon jinak řečeno, koláče z různých důvodů odmítá, často i proto, že už jich snědl příliš mnoho. Většina Prostého života, se kterým se nyní setkáváme má samozřejmě tuto povahu Šimona sytého či přejedeného poté, co se stal méně prostým a jistě méně chamtivým. Tato reakce může nabýt dvou různých forem, jednak může Šimona pudit, aby hledal další a další drahé a výstřední cukrovinky, druhá ho může omezit na oždibování nějaké nové oříškové sušenky. Mezi řečí můžeme totiž poznamenat, že ho neomezí natolik, aby jedl suchý chleba. Prostý život nikdy nepřijme nic, co by bylo prosté v tom smyslu, že by to bylo očividné či dobře známé. Příslušná věc musí být prostá neobyčejně, nesmí být prostá běžně. Její filosofie musí být jaksi vyšší než běžný stůl prostřený ke snídani a poněkud sušší, než suchý chleba. Běžný postup, tak jak jsem ho pozorovat ve vegetariánských a jiných souhrnech je jistě v jednom smyslu dostatečně prostý. Pekař koláčů upeče něco, co vypadá (nebo aspoň vypadat má)jako koláč stejného druhu, jen má nový výrobek tenčí střídu zvenku a vevnitř nemá vůbec nic. Potom si Šimonovi Prostému řekne ne o penci, ale o libru, nebo možná u guineu, nebo o pětilibrovou bankovku. A nejpodivnější na tom je, že zákazník bývá Šimon prostý natolik, že požadovanou sumu zaplatí. To je totiž možná ten poslední a nejnápadnější rozdíl mezi Šimonem prostého ducha a Šimonem prostého života. Pravda je taková, že dychtivý a uznalý Šimon neměl ani penny. Šimon vytříbenější a exaltovanější má obyčejně pencí až příliš mnoho. Často je velmi bohatý, a musí být, protože čím sušší, tenčí a prázdnější koláče jsou, tím víc ho stojí. Už jen tohle ale odhaluje další stránku téhož paradoxu, a pokud lze za Prostý život mnoho peněz utratit, lze na něm i mnoho peněz vydělat. Z nového sebezáporu docela dobře žije pár lidí, kteří si dělají vlastní reklamu. Na jednom či druhém konci je však vždy bohatství a to je velký rozdíl mezi oběma Šimony. Možná je to rozdíl mezi Šimonem Petrem a Šimonem Mágem (odkaz na Nový zákon, ‚Šimon Petr je sv. Petr, Šimon Mág postava ze Skutků apoštolů, chtěl si koupit křesťanská charismata, po něm se také svatokupectví, kupování církevních hodností a služeb označuje jako simonie pozn. překl.)
Mám tu před sebou malou brožurku, v níž lze najít zcela přesný návod na falešného krocana do vegetariánského masového koláče a obezřelého a zdravého vánočního pudingu. Nikdy jsem docela nechápal, proč by k Prostému životu mělo patřit něco tak podvodného a téměř spikleneckého jako je napodobenina krocna. Od obhroublého a směšného konšela by se dalo i čekat, že ve sváteční rozvernosti bude krocana napodobovat, ale štíhlý a zapálený humanista by přece nic takového dělat neměl. Nerozumím ani theorii nápodoby ve vztahu k ideálu. Pokud někdo považuje pojídání masa za pouhý kanibalismus, jistě by neměl skládat zeleninu tak, aby připomínala nějaké zvíře. To je totéž, jako kdyby napravený kanibal ze Sandwichových ostrovů měl kusy masa poskládat tak, aby to připomínalo misionáře. Misionáři by jistě počínání svého konvertity sledovali s něčím menším než souhlasem a možná s čímsi blízkým zneklidnění. To, nakolik jsou tyhle ústupky konsistentní, ale nechám stranou, protože mi tu nejde o ústupky, ale o konfesi samotnou. A nejde mi tu jen o to, jak daná konfese ovlivňuje praxi v dietě či kuchyni, ale její obecnou theorii. Kompilátoři knížečky, na kterou se tu dívám, totiž na filosofii a ethiku hodně dají. Popsali celé stránky o bratrství, společenství, štěstí a uzdravení. Zkrátka, jak autor sám poznamenává, máme „také jisté mentální pomůcky podobné záplavě dnešní psychologické literatury—jen povznesené do vyšší sféry.“ Stavět něco během záplav může být poněkud riskantní a zdvihat povodeň na vyšší úroveň zase trochu obtížné, ale za těmito poněkud vágními výrazy je velmi skutečná moderní inteligence a názor, sdílené značným počtem kultivovaných lidí a hodné určitého dalšího studia.
Pod titulkem „Jak myslet“ najdeme čtyřiadvacet pravidel, prvních pár zní: „Vyprázdni svou mysl“, „mysli na to nejlepší,“ „oceňuj,“ „analyzuj“ „připrav se fysicky“, „připrav se mentálně,“ a tak dále. Setkal jsem se s několika horlivými studenty této školy, kteří se očividně přihlásili do tohoto kursu, ale v době našeho setkání zjevně dospěli pouze k naplnění prvního pravidla. Bylo, celkem vzato, zřejmější, že se jim podařilo více uspět v předběžném procesu vyprázdnění mysli, než to, že by prozatím myslili na nejlepší věci, nebo oceňovali či analysovali cokoliv konkrétního. Ochotně však připouštím, že tu byli i další, kteří o jistých věcech opravdu uvažovali a autenticky je promýšleli, i když naše názory se rozchází v tom, zda se opravdu jednalo o věci nejlepší. Přesto se ale, pokud jde o ně, jedná o myšlenkovou školu a proto stojí za zamyšlení. Když jsem tedy dokázal do této míry oceňovat, pokusím se nyní analysovat. Pokusil jsem se ve své vlastní mysli objevit, kde leží rozdíl mezi námi, odhlížeje od povrchních žertíků a novinářských bodů, a ptal jsem se, čím přesně to je, že jejich ideální vegetarián se tolik liší od mého ideálního křesťana. Přiznávám, že výsledkem soustředěné kontemplace jejich ideálu je poněkud netrpělivý skok vpřed ve vývoji jejich iniciace. Jsem mocně hotov „fysicky se připravit“ na konflikt s ideálním vegetariánem s jedinou nadějí, že mu vrazím jednu do nosu. V jedné povídce pana P. G. Wodenhouse napomíná vegetarián svého soka za výhružku, že ho stáhne z kůže tak, že mu připomene, že člověk by měl myslit jen na krásné věci, na což mu nepřítel odvětí slovy, ke kterým není co dodat: „Stáhnout tě z kůže je krásná věc.“ Já jsem připraven myslit na to nejlepší zrovna takovým způsobem, myslím ovšem, že vrazit ideálnímu vegetariánovi jednu do nosu by byla jedna z nejlepších věcí na světě. Je to možná extrémní příklad, obsahuje ale jeden mnohem vážnější princip. Podobní filosofové totiž často zapomínají, že k nejlepším věcem na světě patří právě ty, které jejich flegmatický universalismus zapovídá a že není nic lepšího či krásnějšího, než ušlechtilá nenávist. Netvrdím, že ji vůči nim cítím, ale oni nevypadají, že by ji cítili vůči čemukoliv.
Jelikož mi ale můj nový idealistický učitel říká, abych analysoval, pokusím se analysovat. Běžným způsobem by možná stačilo říct, že se mi jeho ideály nelíbí, a že dávám přednost svým vlastním, zrovna tak jako bych musel říct, že nu ořechový řízek nechutná tolik jako řízek telecí. Ovšem tak jako je možné jídlo rozepsat do vzorců o proteinech, tak je zčásti možné náboženské preference přeložit do formulace principů. To nejlepší, v co můžeme doufat je, že se nám podaří zjistit, které z těchto principů jsou primární. A v téhle souvislosti bych chtěl promluvit poněkud vážně a možná trochu s větším respektem o formuli o vyprázdnění mysli. Nepopírám, že může někdy být dobré vyprázdnit mysl od pouhého nahromadění dojmů z druhé a třetí ruky. Pokud se tím míní něco takového, čemu jeden můj přítel říká „jarní úklid mysli“, pak dokážu pochopit, co se tím rozumí. Ale ani ten nejdrastičtější jarní úklid zpravidla neznamená, že by se celý dům spláchl. Nestrhává se při něm střech jako pavučina, ani se zdi nevytrhávají jako plevel. A správným návodem není ani tak vyprázdnit mysl, jako spíš zjistit, že mysl vyprázdnit nemůžeme, ať se snažíme, jak chceme. Jinak řečeno, vždy se vrátíme k jistým základům, tvořenými našimi přesvědčeními, protože si stěží i jen dokážeme představit jejich opaky. Je ovšem paradoxem lidského jazyka, že i když jsou tyhle pravdy svým způsobem tak jasné a tvrdé, že jsou mimo všechny paralely, přece se každý pokus o nich promluvit jevívá jako matný a unikající mezi prsty.
Nu, když tedy tento anatagonismus takto analysujeme, zdá se mi, že pochází v posledku z jedné věci v pozadí myšlení těchto lidí, totiž jejich víry, že tělo je nutno brát vážně. Tělo je jakýmsi pohanským bohem, třebaže pohané jsou častěji stoici, než epikurejci. Začíná to už tím, že je samo počátkem. Tělo, když ne stvořitel duše na nebesích, je považováno za jeho praktického tvůrce na zemi. Jejich materialismus je v tomhle samotným základem jejich askeze. Chtějí, abychom požívali čisté ovoce nebo čistou vodu proto, aby naše myšlení bylo čisté nebo aby naše životy byly čisté. Tělo je jakousi magickou továrnou, do které tyhle věci vstupují jako zelenina a vystupují jako naše ctnosti. Trávení je tedy první známkou božství, tedy jakéhosi původu. Má i další známku božství, totiž tu, že pokud je spokojeno, na ničem jiném nezáleží, nebo v každém případě další věci pak následují na svém místě. A proto, řekli by, mají služby těla být vážné a ne groteskní, a jeho nejmenší náznaky by měly být vzaty jako děsivá varování. Umění tu má své místo, protože tělo musí být oděno jako oltář a věda se tu předvádí proto, že bohoslužby nutno vést v latinsky, řecky či v nějakém jiném posvátném jazyce. Docela bych tyhle věci chápal kolem nějakého boha či oltáře, jenže se stalo, že se před tímhle oltářem nemodlím a tohoto boha neuctívám. Nemyslím, že by se tělo mělo brát vážně, mám za to, že mnohem bezpečnější a příčetnější je stavět se k němu komicky, ba hrubě. A myslím, že když tělo dostane, jak se tomu stává o velkých slavnostech, volno, mělo by být svobodné nejen k moudrosti, ale i bláznovství, nejen k tomu, aby tančilo, ale i k tomu, aby se stavělo na hlavu. Když zkrátka smí opravdu přehánět svá potěšení mělo by smět přehánět i svou absurditu. Tělo má své vlastní postavení, svá vlastní práva a své vlastní místo pod státní mocí, ale tělo není králem, spíše je dvorním šaškem. A skutečný historický a lidský význam starých vánočních vtipů a vylomenin, ať už se jeví jakkoliv vulgrání, triviální či vyčpělé, je v tom, že v nich lidový instinkt vždy vzdoroval této pohanské slavnostní vážnosti ohledně smyslových záležitostí. Když člověk jedl husu, měl mít husí kůži a uvědomovat si, že je to samé jako ta nádivka, kterou se zrovna cpe. To je důvod, pro má v těchto věcech trochu smysl pro komiku, bude mít také smysl pro konservativní smýšlení a nebude ochoten měnit to,co vytvořil populární instinkt ke svému absurdnímu obrazu. Bude mít pochybnosti o vánočním puddingu vytvarovaném do podoby pyramid či Partheonu nebo čehokoliv, co není zrovna tak kulaté a směšné jako svět. A když stál pan Pickwick, kulatý a směšný jako kterýkoliv vánoční pudding nebo jakýkoliv svět hodný toho, aby v něm člověk žil, rozkročený a usměvavý pod jmelím vydesinfikoval tu větévku od její starověkého a vegetariánského smutku a pohanství, od krve Baldurovy a lidských obětí druidů.

Kapitola II.: Hamlet a psychoanalytik

Chapter II. Hamlet and the Psycho-analyst
Dnešní ráno, dlouhé hodiny před snídaní, i ty, co ve snídani přecházely a téměř se s ní překrývaly, jsem věnoval vědeckému bádání ve velkém vznikajícím oboru psychoanalysy. Jak již dnes ví každý žurnalista, psychoanalysa odvisí převážně od studia snů. Abychom ale mohli bádat o našich snech, je nutné snít a ke snění je nutno spát. Zatímco tedy ostatní marnili zlaté hodiny lehčími a méně učenými činnostmi, zatímco nevědomí a pověrčiví venkované už okopávali své nevědomé a pověrčivé zahrádky, aby vypěstovali své nevědomé a pověrečné fazole a brambory, zatímco kněží konali své zbožné maškarády a básníci skládali verše o naslouchání skřivanovi—já sám, průkopník o staletí napřed před tímhle zpozdilým stoletím, jsem pokrokově a nelítostně zkoumal všechny rozmanité děsivé noční můry, z nichž šťastnější budoucnost bude čerpat svá znamení a přikázání. Nebudu své sny popisovat podrobně, zas tak opravdu nelítostný psycholog nejsem. A vlastně mně napadá, že nový psycholog by byl u snídaně dosti nudný společník. Ve svém snu jsem se procházel jakýmisi katakombami pod Albert Hall a došlo tam i na pojídání věnečků (tedy hnědých pružných koláčků, které už dnes, podobně jako mnoho jiných sláv Anglie, neznáme) a dohadování se s theosofem. Příliš se mi nedaří uvést to do souladu s Freudem a jeho theorií potlačených nutkání. Přísahám totiž, že nutkání pozřít věneček, nebo přít se s stheosofem jsem nikdy v životě nepotlačil.A pokud jde o procházení se po Albert Hall, takové nutkání nemohlo nikdy nikoho potkat.
Když jsem sešel na snídani, podíval jsem se na ranní (a ne na večerní, jak vtipně naznačujete) noviny. Zas tak horlivě jsem se do svých vědeckých bádání nepohroužil. Jak říkám, podíval jsem se do ranních novin a viděl, že se hodně rozepisují o psychoanalyse, vlastně o ní vysvětlovaly skoro všechno, až na to, co je zač. To byla přirozeně věc, kterou noviny představily poněkud útržkovitě, a já si ty útržky poskládal, jak nejlépe jsem dovedl. Sny byly pouhými symboly a očividně symboly čehosi velmi divošského a hrozného, co zůstávalo tajemstvím. To mi připadá jao vysoce nevědecké použití slova symbol. Symbol není převlek, ale spíš předvedení, nejlepší vyjádření něčeho, co jinak vyjádřit nejde. Pojídání věnečku může znamenat, že bych rád ukousl svému otci nos (protože se mě silně zmocnil komplex z matky), ale to se nejeví jako velký symbolický talent. Albert Hall může implikovat vraždu strýčka, ale sotva se to jeví zvlášť zřetelně. A nevypadá to, že bychom se sněním dostávali nějak o mnoho blíž pravdě, pokud v noci skrýváme věci úplněji, než je potlačujeme ve dne. Tak či tak mi zamordovaný strýček připoměl Hamleta, o něm za chvíli, teď jen podotýkám, že moje noviny byly poněud neurčité a já s o to větší úlevou otevřel svoje „London Mercury“ a našel tam článek k tématu od tak schopného a sugestivního autora, jako je pan J. D. Beresford.
Pan J.D. Beresford se vlastně sám sebe ptal, zda se má stát psychoanalytikem nebo zůstat romanopiscem. Snadno pochopíme, že to neřekl přímo těmito slovy, sám by asi psychoanalysu umístil výše a je velice dobře možné, že svou vlastní beletrii by umístil níže, protože geniální mužové bývají často dostatečně nevinní, pokud jde o jejich vlastní autentickou originalitu. S takovou formou nevědomé mysli se nikdo z nás nebude přít. Vůbec ale netoužím po tom, abych sledoval génia, jak se celý zamotává a možná i zmírá bolestí ve snaze být si vědom svého nevědomí. Už jsem viděl příliš mnoho nešťastných skeptiků, kteří takto spáchali sebevraždu upadnutím do vnitřní rozpornosti. Häckel a jeho deterministé nás v čase mého mládí zastrašovali naléhavou nutností zvolit si filosofii, která by dokázala nemožnost volit cokoliv. Není sporu o tom, že by nám nová psychologie umožnila poznat, co děláme ve všech těch věcech, které děláme nevědomky. Tyto věci přichází a odchází a prochází svými spořádanými cykly, od času kdy jsou experimentální jako freudismus do času, kdy jsou tak vyvrácené jako darwinismus. Vůbec ale nechápu ty, kdo dovolují, aby něco tak očividně pomíjivého skrývalo věci viditelně trvalé, jako je morálka, náboženství a (oč nám jde zde), umění literární. Ars longa, scientia brevis.
Jak už bylo řečeno, psychoanalysa v každém případě v praxi odvisí od výkladu snů. Nevím, zda nucení mnoha lidí, zejména dětí, doznávat své sny, povede k velké produkci literatury, i když to jistě povede, vím-li co o lidské přirozenosti, k přeslavné spoustě lží. Na psychologově nelidské nevinnosti je cosi dojemného, když mluví už o vědecké přesnosti výsledků dosažených jedním konkrétním druhem důkazů, které nemohou být žádným myslitelným způsobem ověřeny ani přezkoušeny. Ovšem, jak správně říká pan Beresford, obecná myšlenka hledání znamení ve snech je tak stará jako svět, ale i speciální theorie o tom je starší, než by se mnohým zdálo. Vlastně není jen stará, ale je i očividná a protože byla vždy na očích, nebyla nikdy objevena. Vzpomínám si, že dávno předtím, než přišla současná móda, jsem i já (a nebesa vědí, že nejsem žádný psycholog) říkával, že tak, jak existuje pravda ve vší lidové tradici, tak je pravda i v lidovém rčení, že sny se řídí pravidlem protikladů. Znamená to, že člověk často v noci myslí právě ty na věci, na které nemyslí ve dne. Lidové rčení v sobě ale obsahuje jistou ctnost, kterou v protipopulární vědě naší doby nikde nenajdeme. V populárních pověrách je jeden ohromný prvek zdravé mysli, nikdy totiž nejsou vážné. O takových dobách, jako byl středověk, mluvíme jako o věcích víry, stejně pravdivým holdem by ala bylo označit je za věk pochybností, zdravých pochybností a dokonce zdravého posměchu. Na staré strašidelné historice bylo skoro vždy něco více či méně vědomě groteskního. Byla tu legrace smíšená se strachem a vesničtí balíci toho o tuřínu věděli až moc na to, aby občas nepomysleli na tuřínové duchy. S psychoanalysou žádné špásy nejsou. Jeden vesnický křupan by řekl: „Však se říká, že sny jsou protikladný“ a ostatní by řekli „Však“ a všichni by se pak hluboce niterně smáli. Když pan J. D. Beresford říká, že Freudova theorie je z vědeckých theorií pro romanopisce nejpřitažlivější, „byla to theorie sexu, takřka universálního thematu románu,“ je pak jasné, že naše publikum je pomalejší a obřadnější, než venkovští křupani. Nikdo se totiž nesměje. Vypadá to, jako by lidé ztratili schopnost reagovat na humorné podněty. Když se nějaké dojičce zdálo o pohřbu, řekla na to druhá „to bude veselka“ a obě se pak začaly hihňat. Když ale pan J. D. Beresford řekne, že theorie „nastiňuje možnosti volnější morálky tím, že se věnuje fysickým a duchovním nutnostem potřebným pro osvobození nutkání,“ vypadá to, jako by pointa poněkud utíkala. V hlubokém a neuspokojivém tichu, se neozve jediné zahihňání. Zdá se vskutku podivné, že když moderní brilantní umělec opravdu přijde s vtipy, které jsou skutečně vtipnější, než hrubé žerty vesničanů a dojiček, setká se tak ušlechtilá námaha s chabější odezvou. Je to jen příklad nepřirozené vážnosti, podobné umělému vakuu, v níž se všechny takové moderní experimenty provádí. Není ale pochyb o tom, že kdyby měl Freud to potěšení, aby své ideje vysvětloval ve starobylé pivnici, setkaly by se se spontánnějším aplausem.
Doufám, že nevypadám, jako bych pro pana Berseforda neměl pochopení, protože já nejen obdivuji jeho talent, ale v tého chvíli i postupuji přísně podle jeho theorií. Jednám, a říkám to s hrdostí, jako učedník Freudův a ten mi očividně zakazuje skrývat jakékoliv nutkání, zřejmě včetně nutkání ke smíchu. Vůči panu Besefordovi nechci být nijak nezdvořilý, ale samozřejmě moje první povinnost je vůči mému vlastnímu psychologickému nitru. A kdoví k jakému poškzení nejjemnějších ústrojí mého mentálního aparátu (jak to nazval pan Arnold Bennett) by mohlo dojít, kdych je podrobil náhlé a těžké námaze vzdorování úsměvu nad vědeckou theorií, která je přitažlivá, protože je sexuální, nebo kdybych donutil své rysy strnout v děsivém výrazu, pokud bych slyšel něco o duchovní nutnosti osvobození nutkání. Nejsem si tak docela jist, jak daleko má být osvobození nutkání v praxi dovedeno těmi, kdo je theoreticky hlásají. Nevím, zda je lepší uvolnit nutkání vyhodit někoho z rychlíku, aby měl člověk celou cestu kupé sám pro sebe nebo jaké by mohly být postihy za potlačení divošského instinktu zastřelit pana Lloyda George. Větší ale očividně zahrnuje menší a bylo by velmi nelogické, pokud bychom směli našeho spolucestujícího vyhodit, ale nesměli si z něj tropit šprýmy, nebo kdybychom směli jen střílet na pana George, ale nesměli se smát na pana Berseforda. A třebaže nemluvím tak vážně jako on, ujišťuji ho, že v tomhle jsem stejně upřímný jako on. V tom smyslu se vší vážností lituji jeho vážnosti a zcela vážně ji považuji za velmi závažné zlo. Některá zdravá lidská nutkání je totiž mnohem lepší uvolnit slovy a gesty a jedním z nich je univrsální lidský pocit, že je cosi komického na vztahu mezi pohlavími. Nutnání smát se při zmínce o „volné“ morálce nebo o „atraktivní“ sexuální vědě patří k nutkáním, které již většina lidí, kteří o psychoanalyse nikdy neslyšeli, uspokojila, umrtvují je jen ti, kdo mají psychoanalysu rádi.
Pan Berseford mi tedy musí prominout, když s upřímnou touhou vážně se držet jeho vážného argumentu, úvodem poukazuji na jistý normální prvek komedie, o kterém kritici z jeho školy podle všeho nic netuší. Když se ptá, zda může tato theorie Nemesis potlačování sloužit účelům velkého literárního díla, zdálo by se nejprve přirozené ověřit to příkladem největších literárních děl. A soudě podle tohoto vědeckého testu bychom museli připustit, že se zdá, že naše literární klasika selhává. Lady Macbeth netrpí náměsíčností proto, že by vzdorovala nutkání zavraždit Duncana, ale spíš proto (jakýmsi podivým trikem myšlení) že se jím nechala vést. Hamletův strýc se v chorobném stavu mysli nenachází, jak by jeden přitozeně čekal, kvůli tomu, že by svůj vlastní rozvoj zmařil tím, že ponechal svého bratra naživu a u moci, ale proto, že triumfálně uvolnil své chorobné nutkání nalít svému bratrovi do ucha jed. Podle theorie psychoanalysy, tak jak je vykládána, musí člověka pronásledovat duchové všech těch lidí, které nepovraždil. I kdyby mělo jít jen o ty, vůči kterým pocítil neurčitou chuť je zavraždit, pořád by měl v patách pořádný zástup. Přesto to zcela jistě vypadá tak, že Shakesperare ukazuje, jak Macbetha straší Banquo, které jednou ranou odklidil z denního světla i ze svého podvědomí. Peklo musí znamenat lítostz nad ztracenými příležitostmi ke zločinu, nesnesitelnou myšlenku na domy dosud stojící nevypálené a nevyloupené nebo na bohaté strýčky pořád živé a vykračující si po světě s vyčnívajícími řetízky od hodinek. A přece se zdá jisté, že Dante peklo ukázal jako místo věnované výlučně věcem vykonaným a skoncovaným a ne jen jako chorobně přeplněnou imaginaci zloděje, který nekradl a vraha, který nevraždil. Je zkrátka až příliš zjevné, že básníci a mudrci minulosti věděli velmi málo o psychoanaylse a bez ohledu na to, zda s ní pan Beresfor dokáže dosáhnout velkých literáních účinků, oni dokázali svých literárních účinků dosáhnout bez ní. Tohle je jen předběžná poznámka a důležitější věci se dotknu ta pár minut, pokud se do té doby nezmnění móda. Pro tuhle chvíli použiji jen test literární zkušenosti a toho, jak nezávislé na takové theorii byla skutečná mistrovská díla člověka. Lidé pořád vzrušují poetická místa u básníků jako byl Shakespeare a Dante, pokud u něčeho usínají, pak jsou to úseky vědecké. Nad nějakým systémy sfér, které Dante považoval za nejnovější astronomii, nebo nad nějakými diskusemi o tělesných šťávách o kterých si Shakespeare myslel, že je to nejposlednější fysiologie. Dovolávám se páně Beresfordova nezničitelného smyslu pro lidskost a jeho dosud nezničeného smyslu pro humor. Co by se stalo z Dickesnova díla, kdyby bylo přesáno podle Darwinových thesí? Co by se stalo třeba i s dílem pana Kiplinga, kdyby bylo přepracováno podle theorií pana Kidda? Věřte mi, proporce jsou takové, jaké jsem řekl. Umění je dlouhé, ale věda prchavá a páně Beresfordovu podvědomí, třebaže silnému a udatnému hrozí, že nebude ani tak ztlumeným bubnem jako spíš bubnem, který někdo umlčel navěky tím, že do něj prosekl díru jen proto, aby uvnitř nenašel nic.
Je tu ale shodou okolností jedno poučení, které mi připadá k věci a docela poutavé. Týká se ideje trestu.
Psychoanalytici pořád tajuplně bzučivě krouží kolem problému Hamleta. Obzvláště se zajímají o věci, jichž si Hamlet nebyl vědom, nemluvě o věcech, kterých si nebyl vědom Shakespeare. Staromódní racionalisté, jako jsem já, marně poukazují, že je to něco jako pitvat Pukův mozek nebo odhalovat skutečný soukromý život Punche a Judy. Diskuse už se netočí kolem toho, zda je Hamlet šílený, ale kolem toho, zda jsou šílení všichni, zejména experti zkoumající šílenství. Pozoruhodné na tomto procesu je, že i když jsou kritici dost subtilní na to, aby viděli subtilní věci, nejsou nikdy dost prostí na to, aby viděli věci očividné. O skutečně výtečném kritikovi slyšíme, že tvrdí, že v Hamletovi chtělo něco vědomí a podvědomí něco jiného. Vědomý Hamlet očividně bez výhrad přijal, ba uvítal povinnost msty, ale (tvrdí se nám) šok proměnil celou věc v bolest a vyvolal podivný a tajený odpor k celému záměru. Těmhle autorům patrně nedochází, že ono může být cosi přinejlepším nepatrně bolestného na tom, když podřežete krk svému strýci a manželovi své vlastní matky. K takovému činu může jistě existovat odpor, ale není mi moc jasné, proč by to měl být odpor nevědomý. Zdá se zrovna tak pravděpodobné, že si člověk může být docela dobře vědom toho, že se mu takový úkol nelíbí. Od moderní morálky se lišil v tom, že věřil, že je možné mít k něčemu nechuť a přece to provést.
Kdybychom se ale drželi argumentu těchto kritiků, pomysleli bychom si asi, že vraždění hlavy rodiny byl nějaký rodinný svátek nebo rodinná slavnost, rozverná a nevinná slabost, kterou by mladý princ dopřál s bezmyšlenkovitou nevázaností, nebýt temných a utajovaných myšlenek, které mu k ní dávají nepochopitelnou nechuť. Představme si, že by se některý z těchto středostavovských moderních kritiků, se stejným postavením a životním stylem jako já, dozvěděl (možná na základě své důvěry ve zprávy ze spiritistických seancí), že má jít domů do Bromptonu nebo Surbitonu a vrazit dranžírovací nůž do strýčka Williama, který kohosi otrávil a byl mimo dosah zákona. Je možné, že první kritikova myšlenka by byla, že je to příjemně strávené poloviční volno a že jen v kritikově podvědomí by se hýbalo podezření, že na celé věci bylo cosi nešťastného. Je ale také možné, že by se lítost neomezovala na podvědomí, ale vyplavala až téměř na povrch jeho vědomí. Protě řečeno, tahle kritika pozbyla posledních zbytků zdravého rozumu. Hamlet žádné takové podvědomé vysvětlování, protože on se vysvětluje sám, a možná v tom měl až příliš velkou zálibu. Byl to člověk, k němuž povinost přicházela ve velmi děsivé a odporné podobně, přicházela k člověku, který k takové formě povinnosti nebyl uzpůsoben. Byl tu konflikt, ale on si toho byl od počátku do konce vědom. Nebyl osobou nevědomou, ale osobou až příiš vědomou.
Zvláštní je, že tato theorie podvědomého odporu v dramatické postavě je sama příkladem podvědomého odporu v moderním kritikovi. Právě kritik v sobě má jakýsi podprahový předsudek, který ho vede k tomu, aby se vyhýbal věcem, které jiným přijdou velmi prosté. Od počátku se tajeně a skrytě vyhýbá velmi prostému faktu morálky, ve kterou Shakespeare věřil, na rozdíl od vší obhroublé psychologie, v níž takřka jistě nevěřil. Shakespeare jistě věřil v napětí a svár mezi povinností a náklonností. Kritik se instinktivně vyhýbá tomu, aby připustil, že Hamletův rozpor byl svárem mezi poviností a náklonností a pokouší se to nahradit svárem mezi vědomím a podvědomím. Aby nemusel dávat Hamletovi svědomí, dá mu komplex. Ve skutečnosti je ale nucen mluvit tak, jako kdyby měl člověk přirozenný sklon strýce zavraždit, protože nechce připustit, že by mohlo být jeho povinností strýce zabít. Je tak dohnán až k tomu, že tvrdí, že vraždit strýčky nám brání jen jakási temná a tajená utkvělá myšlenka. Je k tomu dohán proto, že nebere vůbec vážne prostou, chcete-li, primitivní morálku, na níž je tragedie postavena. Ona morálka totiž obsahuje tři principy, od nichž se totiž celé chorobné moderní podvědomí skutečně odtahuje jako od ošlivého bodnutí bolesti. Jsou to tyto principy: za prvé, že může být naším hlavním úkolem udělat něco správného, i když se nám to hnusí, za druhé, že ta správná věc může zahrnovat potrestání určité osoby, zejména nějaké mocné osoby a za třetí, že spravedlivé provedení trestu může mít podobu souboje a zabití. Moderní kritik je zaujatý vůči prvnímu principu a říká mu asketismus, je zaujatý vůči druhému a označuje ho za mstivost a je zaujatý proti třetímu, který obecně označuje za militarismus. Tahle konkrétní nálada moderní doby se myšlence, že opravdu může být povinností mladého muže proti všem svým sklonům riskovat svůj život, tasit meč a zabít tyrana, instinktivně vyhýbá. To je i důvod, proč se tyranům v moderní době tak dobře žije, A aby se kritik vyhnul tomuto prostému a očividnému významu, totiž války jako povinnosti a míru jako pokušení, musí moderní kritik postavit celou hru na hlavu a hledat její smysl v moderních představách, které jso uv této spojitosti tak odlehlé, až jsou bezvýznamné. Musí z Williama Shakespeara ze Stratfordu udělat jednoho z žáků profesora Freuda. Musí z něj udělat předního představitele psychoanalysy, což je něco podobného, jako kdyby z něj dělal předního propagátora očkování. Musí to nějak zaonačit, aby se Hamletova duše vešla do Freudových a Jungových klasifikací, což je to samé, jako kdyby měl Hamletova otce napasovat do klasifikací sira Olivera Lodge a sira Arthura Conana Doyla. Celou věc musí interpretovat podle nové morálky, o níž Shakespeare nikdy ani neslyšel, protože má silnou vnitřní nelibost k staré morálce, o které Shakespeare slyšet musel i kdyby nechtěl. A ono poučení, o měmž někteří z nás myslí, že se zakládá na mnohem zdravější morálce, říká, že trest jako trest je proces naprosto zdravý nejen proto, že napravuje, ale i proto, že odčiňuje. Co míní moderní svět tím, že navrhuje nahradit trest politováním je vlastně velmi prosté. Jde o to, že moderní svět si netroufne potrestat ty, kdo postihnutelní, ale jen ty, kdo jsou politováníhodní. Nikdy by se nedotkl nikoho tak důležitého jako je král Klaudius—nebo kaiser Vilém.
Nu a tato pravda je zrovna teď velmi k věci. U Hamleta jde o to, že velmi odpustitelně zaváhal v něčem, co bylo třeba udělat a to je věc zcela odlišná od toho, zda bychom něco takového udělali my. Už dávno na to poukázal Browning v „The Statue and the Bust“ (Socha a busta pozn. překl.) Tvrdil, že i kdyby byl motiv pro jednání špatný, motiv k nečinnosti by byl ještě horší. A činnost či nečinnost se soudí podle svých skutečnách motivů, ne podle toho, zda by někdo jiný udělal totéž z lepšího motivu. Bez ohledu na to zda Hamletova tyranovražda byla nebo nebyla povinností, byla jako povinnost přijata a jako povinnost byla obcházena. A přesně to samé platilo o takové tyranovraždě, po jaké všichni hlučně volali na konci Velké války (míní se první světová pozn. překl.) Potrestat kaisera mohlo a nemuselo být správné, nebylo to určitě správnější, než ztrestat německé generály a admirály za jejich ukrutnosti. I pokud to ale bylo špatné, neustoupilo se od toho proto, že by to bylo špatné. Ustoupilo se od toho, protože by s tím byly potíže. Bylo od toho ustoupeno ze všech těch motivů, slabosti a proměnilovosti nálad, které spojujeme se jménem Hamlet. Prolít krev imperiálních nepřátel mohlo být slavné nebo hanebné, bylo ale určitě ubohé hlučně se domáhat toho, co si nedovolíte prolít „to fall a-cursing like a common drab, a scullion“ (úplně jako ženská, načisto jak štěkna nějaký překl. E.A. Saudek pozn. překl.). Kdybychom neměli lepší motiv, než jsme měli tehdy nebo než máme nyní, pak by jistě bylo důstojnější, kdybychom nakrmili krkavce útrobami toho poběhlíka. Motiv je jediným morálním testem. Nějaký světec by nám mohl poskytnout vyšší motiv k odpuštění vojevůdcům m, kteří zmasakrovali Fryatta a Edith Cavell. My jsme ale neodpoustili vojevůdcům, my jsme prostě zapoměli na válku. My jsme nepromíjeli jako Kristus, my jsme jen odkládali a vyčkávali jako Hamlet. Naším nejvyšším motivem byla lenost, naším nejběžnějším motivem peníze. V tomto ohledu se vskutku musím okouzlujícímu a rytířskému králevici dánskému omluvit za to, že ho srovnávám s finančnickými knížaty a profesionálními politiky naší doby. Hamlet alespoň Klaudia neušetřil čistě proto, že by doufal, že od něj získá peníze na mzdy pro herce, nebo kvůli tomu, že s ním chtěl jednat o dodávkách vína na Elsinor nebo o dluzích nadělaných na Wittenburgu. Ještě méně jednal Hamlet čistě v zájmu Shylocka, obyvatele vzdálených Benátek. Není pochyb o tom, že Hamlet byl poslán do Anglie kvůli tomu, aby mohl dále rozvinout tyto vznešené motivy míru a odpuštění. „‚Twill not be noticed in him there; there the men are as mad as he.“ (Tam to na něm nikdo nepozná. Tam jsou všichni stejně potrhlí jako on. (překl. E.A. Saudek pozn překl. )
Je tedy velmi přirozené, že se lidé snaží rozebrat morální problém Hamleta na ne-morální prvky vědomí a podvědomí. Povinnost toho druhu, jíž se vyhýbal Hamlet, je povinností právě toho druhu, jemuž se vyhýbáme všichni, totiž spravedlnosti, která svrhává z trůnu a opsravedlňující pravdy. Mnozí jsou dnes v rozpoložení popírat, že je to povinnost, protože je to nebezpečné. To samozřejmě platí nejen pro mezinárodní věci, ale i pro záležitosti vnitřní, zejména v průmyslu. Kapitalismu bylo dovoleno, aby se v Anglii stal čnící tyranií, protože Angličané svou lidovou revoluci pořád odkládali tak, jako Hamlet pořád odkládal svůj palácový převrat. Vyčítali tehdy Francouzům jejich zalíbení v krvavých revolucích, zrovna tak jako dnes Francouzům vyčítají jejich lásku ke krvavým válkám. Ale trpělivost, která snášela proměnu Anglie v plutokracii, nebyla trpělivostí světců, byla to trpělivost, která ochromovala urozeného princze z tragedie, accidia a vleké odmítnutí. Zásadní v každém případě je, že tím, že odmítáme trestat mocné, brzy ztratíme samotnou ideu trestu a z naší policie udělámé pouhé pronásledovatele chudých.

Kapitola I.: Romance rýmu

Chapter I. The Romance of Rhyme
Pamatujeme si doufám, že jeden básník v komické opeře, se svou estetickou autoritou, tvrdil: „Hey diddle diddle will rank as an idyll, if I pronounce it chaste.“(„Hej, šmidli fidli bude znít jako idyla, když to vyslovím cudně.“ pozn. překl.) Tváří v tvář satiře, jež stále přežívá styl a módu, které zesměšňuje, je zapotřebí jisté morální odvahy, abychom ji dokázali vážně vyslovit cudně, nebo tvrdit, že dětská říkačka, o které je řeč, v sobě má opravdu nějaké kvality idyly. Pokud jde o její cudnost, v běžném smyslu, nemusí o tom být velkého sporu, bez ohledu na skandál talíře, který utekl se lžící,který bude vypadat stejně prostý ošklivosti jako láska trojúhelníků. A třebaže příhoda s krávou v sobě může mít něco z náměsíčné extáze Endymionovy, má v sobě i cosi ze stříbřitého chladu divočejších rysů Dianiných. Uchopitelnější pravdou je, že tato dětská říkačka je úplným a kompaktním modelem dětské povídky. Kráva hopsající přes měsíc dokonale naplňuje dva podstatné prvky takových příběhů. Z dobře známých předmětů tvoří fantastický účinek a sestavuje obraz, který je současně neuvěřitelný a nezaměnitelný. Ještě uchopitelnější a zde více k věci je, že dětská říkanka je velmi důrazně říkanka rýmovaná. Jak veselý rytmus, tak rýmovačka se pro svůj účel hodí právě tak akorát a stojí za celé knihovny propracované dětské poesie. A nejlepším důkazem její vitality je to, že satirik rýmovačku nevědomky ozvěnou opakuje i tehdy, když si z ní zrovna dělá legraci. Metrum oné satiry z devatenáctého století bylo metrem dětské říkačky. „Hey diddle diddle, the cat and the fiddle“ a „Hey diddle diddle will rank as an idyll“ („Hej, hej šmidli fidli, kočka house fidlí a “ a „Hej, šmidli fidli bude znít jako idyla“ pozn. překl.) očividně tančí podle jedné a té samé starodávné melodie a to rozhodně ne podle melodie, kvůli které pošla stará kráva, ale podle poněkud rozvernější melodie, která krávu pobídla přeskočit měsíc.
Celé dějiny věci zvané rým lze najit mezi těmito dvěma věcmi: prostý potěšením z rýmování „diddle“ a „fiddle“ a sofistikovanější potěšení z rýmování „diddle“ a „idyll“. Nu a fatální omyl o poesii a víc než polovina fatálního omylu o lidstvu spočívá v tom, že zapomínáme, že bychom měli mít jak první, tak druhé potěšení. Dalo by se říct, že první potěšení máme mít jako základ k druhému, či ještě pravdivěji, že bychom měli mít první uvnitř druhého. Fatální metafora pokroku, která znamená, že necháváme věci za sebou, naprosto zastřela skutečnou ideu růstu, která znamená, že si věci ponecháváme uvnitř. Jádro stromu zůstává jednou provždy to samé, bez ohledu na to, kolik ho obkrouží letokruhů a člověk své srdce nemůže nechat někde vzadu tak, že se rozběhne, seč mu nohy budou stačit. V jádru veškeré kultury jsou věci, o nichž se dá v každém slova smyslu říct, že je třeba si je vrýt právě tak do srdce jako do paměti. Nejvnitřnější složkou vší poesie jsou dětské říkanky, nesmysly, které jsou příliš šťastné na to, aby si i jen lámaly hlavu s tím, že jsou nesmyslné. Může to pak vést k nonsensu poněkud propracovanějšímu v gilberitiánském stylu, nebo ještě mnohem méně poetickému nonsensu některých browningovských veršování. Pravé potěšení z poesie je ale v tom, že máme jak prosté, tak subtilní potěšení. A vlastně právě v téhle prvořadé věci se mýlí tolik našich uměleckých a jiných reforem. Problém s moderním světem je v tom, že se pokouší dosáhnout prostoty všude, vyjma duše. Tam, kde má duše opravdovou prostotu, může být vděčná za cokoliv—i za složitost. Mnozí venkovští rolníci musí být vegetariáni a jejich běžný život je doopravdy prostý. Ovšem rolníci nepohrdnou dobrým obědem a když se k němu dostanou, nadšeně jej spořádají, protože mají nejen prostý život, ale též prostého ducha. A tak tomu i je s tím stylem moderního umění, který se, velmi správně, vrací k tomu, co je „primitivní“. Jeho morální omyl ale spočívá v tom, že se snaží spojit drsnost, která má náležet k prostotě, s povýšenectvím, které má patřit toliko k přesycenosti. Kupříkladu cílem nynějšího futuristického kreslířství má evidentně být kreslit strom tak, jak by ho nakreslilo desetileté dítě. Moderní umělec by to myslím připustil, a já se nad tím nechci jen ošklíbat. Jsem ochoten připustit, zejména pro účely diskuse, že v tomto pokusu o dosažení jasnosti i třeba skrze hrubost dětství, je jakási filosofická a psychologická pravda. V tomhle smyslu dokážu pochopit, nač míří člověk, když kreslí strom jen jako klacík ze kterého trčí menší klacíky. Mohl by se snažit v černé a bílé nebo šedé načrtnout prapůvodní a téměř prenatální osvícení, že je převelice pozoruhodné, že má nějaký klacík existovat a ještě mnohem pozoruhodnější, že má takový klacík stát nebo vyčnívat. Podobně okouzlen může být svým kouskem uhlí nebo šedé křídy, k vytržení ho může dovést, podobně jako dítě, už jen pouhý fakt, sám o sobě velmi poetický, že dělá čáry po papíře. Dítě ale skutečným stromem neopovrhuje kvůli tomu, že je jiný, než jeho kresba na papíře. Neopovrhuje strýčkem Humpereyem kvůli tomu, že ten talentovaný amatér dokáže strom opravdu nakreslit. Nemá horší mínění o skutečných klaccích jen proto, že jsou živé, rostou, větví se a kroutí způsoby neobvyklými pro vycházkové hole. Protože má jedno oko, může si užívat dvojího potěšení. Tento rozdíl, podle všeho podivně opomíjený, můžeme sledovat i v dramatu a většině dalších oblastí umění. Reformátoři zdůrazňují, že publiku prostších časů stačila holá prkna či nejjednodušší scéna, když mohli poslouchat Sofokla nebo Shakespeara, jak promlouvají jazykem bohů. Velmi náležitě si vystačili s holými prkny. Ale nelze říci, že by byli nespokojeni z okázalých slavností. Lidé, kteří dokázali ocenit Antoniovu řeč jako takovou by dokázali ocenit i samotný Aladinův palác. Cetky a pozlátko nepřijímali jako náhražku poesie a filosofie, protože jejich náhražkami nejsou. Měli ale cetky a pozlátko za velké a obdivuhodné Boží dary, protože právě tím jsou.
Zde se ale toto rozlišení vztahuje na rým v poesii. A vztahuje se na ně tak, že bychom se nikdy neměli stydět za to, že si něčeho užíváme jako rýmovačky i jako básně. Myslím si, že moderní básníci, kteří se snaží uniknout potěšení z rýmování usilujíc o volnější poetické potěšení, se dopouštějí téhož fundamentálně pomýleného pokusu spojit prostoru s nadřazeností. Takový básník je jako dítě, které nemůže mít radost ze stromu, protože vypadá jako strom, nebo návštěvník divadla, který se nemůže potěšit Ardenským lesem, protože vypadá jako les. Není nemožné najít ješitu a pedanta takového druhu, který bude tvrdit, že dokáže naslouchat literatuře v jakémkoliv prostředí, ale bude mít silné námitky proti příjemnému prostředí. A v kritice poesie a v tvorbě se objevil také puntičkář, který trvá na tom, že se každá nová báseň musí vyhnout právě té melodii, která tvořila krásu každé staré písně. Básníci se musí zříci dětinských věcí, včetně dětské záliby v pouhém prozpěvování iracionálních veršovánek. Dalo by se naznačit, že když se básník vzdá dětinských věcí, zřekne se poesie. Mohlo by ale být prospěšné říct ještě slovo k dalšímu ospravedlnění jak rýmu, tak poesie jak u dítěte, tak u básníka. Nu, opomíjení tohoto instinktu z dětského pokoje by bylo hloupým omylem, i kdyby to byl jen živočišný nebo automatický instinkt. Kdyby byl rým pro člověka tím, co čemu je psu štěkot, nebo kohoutu kokrhání, bylo by zřejmé, že takové přirozené věci nelze jen tak opomenout. Je zřejmé, že psí epos, o Argusovi namísto Odysea, by vposledku pozůstával ze štěkání. Je jasné, že kdyby takovou dlouhou báseň jako „Chantecler“ napsal opravdový kohout, byla by byla na kokrhavou notu. Pravda je ale taková, že dětská říkačka má ušlechtilejší původ, je li je pradávný, není živočišný, její princip je prvopočáteční, nejen v těle i v duši.
Milton věnoval předmluvu Ztraceného ráje těžkopádnému odsouzení rýmu. A možná nejvytříbenější a snad i nejznámější verš z celého Ztraceného ráje je opravdovou oslavou rýmu. „Seasons return, but not to me return“ (Jara a zimy se vrací, ne však ke mně se vrací pozn překl.) není jen ozvěnou, v níž zní všechna forma rýmu, ale přihodilo se i to, že ve svém duchu obsahuje téměř celou filosofii rýmu. Nádherné slovo „návrat“ v sobě, nejen svým zvukem, ale i smyslem, má náznak celého tajemství písně. Nejde jen o to, že už samotnou formou je to pěkný příklad jisté vlastnosti angličtiny, trochu podobné té, již paní Meynell obdivuhodně analysovala v minulém čísle tohoto magazínu na případu slova „unforgiven“ (neprominutý pozn. překl.) Jde o to, že popisuje samotnou poesii nejen v mechanickém, ale i v morálním smyslu. Píseň se nejen opakuje, ale i vrací. Nestačí jí, jako malým dětem, těšit se z pohledu na to, jak se kola točí. Chce se vracet, ne jen točit dokola, vracet se do dětského pokoje, kde se dala taková potěšení najít. Nebo, abychom metaforu trošku pozměnili, nebaví se jen pouhým obracením kola na cestě, jako by to bylo kolo pevně uchycené ve vzduchu. Vrací se nejen kolo, ale celý vůz. Ona upracovaná karavana vždy míří k nějakému tábořišti, které se ztratilo a nelze je znovu nalézt. Žádnému milovníkovi poesie nemusím vysvětlovat, že všechny básně jsou plné tohoto zvuku vracejících se kola a o žádných to neplatí víc, než o básních Miltonových. Celá pravda je zřejmá, nejen v básni, ale i ve dvou slovech v názvu. Všechny básně by se daly svázat do jedné knihy s názvem Ztracený ráj. A jediným cílem psaní Ztraceného ráje je proměnit jej, byť i jen toliko kouzlem a chvilkovou ilusí v Ráj znovuzískaný.
Právě v tomhle hlubším významu návratu musíme hledat zvláštní moc opakování, kterému říkáme rým. Na Miltonovu kritiku rýmu by se dalo snadno odpovědět v duchu rozumné, třebaže povrchní, volnosti tak, že svět, a vůbec svět básníků, tvoří dohromady všichni možní lidé. Je zřejmé, že Milton se mohl oprávněně zbavit rýmu, aniž by měl právo rýmem pohrdat. Je očividné, že jedinečná důstojnost jeho náboženské epiky by byla oslabena, kdyby to byla epika rýmovaná, začínající:
Of man’s first disobedience and the fruit
Of that forbidden tree whose mortal root. (Člověka první neposlušnost a plod/onoho zakázaného stromu, jehož kořen smrtelný pozn. překl)
Je ale právě tak očividné, že sám Milton by neběžel tak šarmantně a vesele na lehoučké fantastické noze při verších:
But come thou Goddess fair and free
In heaven yclept Euphrosyne (Přijdiž ty, Bohyně jasná a volná/v nebesa,ty jež se zoveš Eufrosyné pozn. překl.)
kdyby se bohyně zovala jinak, řekněme třeba Syrinx. Ve svých rozumnějších náladách by sám Milton rýmu theoreticky připustil místo ve vší poesii tak, jak je v praxi připouštěl ve své vlastní poesii. Jistě by ale řekl, že tentokrát, a možná vždy, by jej připustil na podřadné místo, nebo přinejmenším na místo druhotné. Ale je jeho místo druhotné, a je v jakémkoliv smyslu podřadné?
Romance rýmu nespočívá jen v potěšení z rytmické říkanky, třebaže to je potěšení, za které by se nikdo neměl stydět. Vidíme to ve starším stylu prodlužování refrénu písniček slabikami „rumty tumty“ nebo „tooral looral.“ Podobně, ale po pozdějším způsobu, to vidíme v diskusi o tom, zda je reforma konstruktivní nebo destruktivní, nebo zda je nějaký argument induktivní nebo deduktivní: vše to svědčí o velmi přirozené lásce k těm opakováním dětských říkaček, které tak působí jako píseň beze slov, nebo alespoň bez jakéhokoliv intelektuálního významu. V lásce k rýmu jako básnické formě odlišné od ostatních je ale obsaženo ještě něco mnohem hlubšího, něco co je možná příliš hluboké a subtilní, než abychom to mohli popsat. Nejblíž pravdě bude myslím tohle: i když opakování najdeme u všech autentických forem verše, u rýmu máme pocit, že se vracíme na přesně to samé místo. Všechny formy písní se hýbou tam a zpět jako příliv a odliv na moři, ale na širém moři homérských či vergiliovských hexametrů, moři které neslo lopotící se lodi Odyssea a Aenea, je hřmot přílivových vln rytmický, ale jejich zpěněné hřbety jsou nutně nepravidelné a neurčité. U rýmu máme spíš dojem vody bezpečně vylévané do dobře známé studny, nebo (abychom použili důstojnější metaforu) piva bezpečně nalévaného do důvěrně známého půllitru. Homérovy a Vergiliovy armády postupují a ustupují rozlehlou zemí a naznačují o ní ohromné a velmi hluboké city, city o tom, zda je to jejich vlastní země nebo jen země cizí. Když ale stará bezejmenná balada směle rýmuje „the bonny ivy tree“ s „my ain countree“ (švarný břečťan s mojou zemou pozn. překl.) se naše vize současně umenší a zostří do velmi živého obrazu jediného vojáka procházejícího pod břečťanem, který stíní jeho vlastní práh. Rytmus pracuje s podobností, ale rým s identitou. Nu a v jediném slově identita jsou obsaženy možná ty nejhlubší a jistě ty nejdražší lidské záležitosti. Ten, kdo si stýská po domově, netouží po domech, ba ani po rodinných domech ne. Ten koho trápí láska, nechce vidět všechny ženy světa, do nichž by se mohl zamilovat. Snad jen o tom, koho sužuje mořská nemoc, bychom mohli říct, že má ono kosmopolitní dychtění po veškeré zemi, nebo možná po jakékoliv souši. A to je možná důvod proč mořská nemoc, podobě jako kosmopolitismus, dosud ještě nebyly žádnou velkou inspirací pro písně. Písně, zejména ty nejpůsobivější, obyčejně odkazují k něčemu absolutnímu, k nějakému jednoznačně určené osobě nebo místu, které nemůže nahradit žádná podobnost. V takových případech je všechna aproximace asymptotická. Marnotratný syn se vrací do domu svého otce a ne sousedům, leda že by to byl marnotratník ještě ne docela střízlivý, milenec touží po dámě svého srdce a ne po její sestře dvojčeti, s výjimkou starých zápletek v romancích, a dokonce i spiritista obyčejně hledá určitého ducha a ne jen nějaké duchy. Myslím, že nesnesitelnou mukou spiritismu musí být pochybnosti o identitě. Tak či tak, obecně přijdeme na to, že v literatuře bylo toto volání po identickém proneseno nejzvučněji a nejnezaměnitelněji v rýmu. Dalším účelem, pro který je tato velmi jednoznačná a zaostřená forma velmi dobře uzpůsobena je vyjádření dogmatu, na rozdíl od pochybnosti či i názoru. Proto také, i když připustíme veškerý úpadek nejklasičtějších účinků klasického jazyka, vyjadřuje rýmovaná latina středověkých hymnů to, co má vyjadřovat, velmi pronikavým poetickým způsobem, srovnáváme-li to s uctivým agnosticismem tak ušlechtile pronášeným v ubíhajících poetických metrech starověkých básníků. I kdybychom totiž pojímali záležitost středověkých veršů jako sen, byl to alespoň živý sen, sen plný tváří, sen lásky a ztracených věcí. A něco z téhož ducha se vine matnějším způsobem příslovími a frázemi, které nejsou přímo náboženská, ale spíše v jakémsi rudimentálním smyslu filosofické a všechny vycházejí obtěžkány břemenem návratu, věcí, které lze vnímat toliko v povědomých zlomcích… on revient toujours…je to starý příběh—je to láska, která působí, že se svět otáčí a všechny cesty, že vedou do Říma, skoro bychom mohli říct, že všechny cesty vedou do rýmu.
Miltonovu vzpouru proti rýmu nutno číst ve světle dějin. Milton je renesancí zamrzlou do puritánské formy, počátkem údobí, které bylo svým způsobem klasické, ale ještě určitějším způsobem aristokratické. Stoupenec klasicismu tu byl duchovním aristokratem, protože duchovním aristokratem byl kalvinista. Sedmnácté století bylo silně individualistické a mělo v ušlechtilém i nepočestném smyslu respekt k osobě. Nemělo naprosto žádný respekt k populárním tradicím a většina z nich vprostřed jeho čistě logického a legálního rozrušení zemřela. Obejvil se parlament a vytratil se lid. Umění, které bývalo pod ochranou patronů-světců bylo převedeno pod patronáty mecenášů. Školy a koleje současně posílily a zúžily novou vzdělanost a způsobily, že se stala poněkud výlučnou pro jednu zemi a jednu třídu. Zatímco dříve umělo spoustu lidí trochu mizerné latiny, nyní pár lidí ovládalo výtečně latinu vynikající. Jenomže mluvili svou dobrou latinou tak, že by jim žádný latiník na světě nemohl porozumět. Omezili klasická studia na to nejklasičtější období a hrubě přeháněli barbarství a neplodnost patriotické řečtiny nebo středověké latiny. Je to něco podobného, jako kdyby někdo řekl, že jelikož je anglický překlad Bible zřejmě tou nejlepší angličtinou na světě, nestojí proto Addison a Pater a Newmann za čtení. Dokážeme si představit, co by mohli v takovém rozpoložení říct o hrubých rýmovaných hexametrech mnichů a nebylo by nepřirozené, pokud by mohli pociťovat jakousi reakci i proti rýmům samým. Historie rýmu je totiž historií něčeho jiného, velice ohromného a někdy neviditelného a rozhodně čehosi nedefinovatelného, proti čemuž vedli aristokratickou vzpouru.
Je těžké definovat tuhle věc v nestranných moderních pojmech. Mohli bychom ji docela dobře označit za romanci a to i v techničtějším smyslu, protože odpovídá vzestupu romantického jazyka odlišného od jazyka románského. Ještě správněji bychom mohli mluvit o náboženství, protože historicky se jednalo o postupné znovuvynoření Evropy z temného věku, protože i když už nebyla pod jednou vládou, ještě pořád měla jedno náboženství. Bylo to, zkrátka, stvoření křesťanstva. Mohli bychom tomu říkat legenda, protože nejvíce v té věci působí všudypřítomná a mocná lidová legenda a tak věci, které se nemusely stát, a někteří tvrdí že se nikdy stát nemohly, jsou nicméně v naší rasové paměti zakořeněny tak, jako věci, které se přihodily nám samotným. Například celý artušovský cyklus takhle vypadá jako cosi skutečnějšího, než skutečnost. Jsou-li tváře z oné temnoty temného věku, Lancelot a Artuš a Merlin a Modred, vskutku tvářemi ze sna, pak jsou to tváře z živého sna, sna v posteli a ne v knížce. Přinejmenším podvědomě bych byl mnohem méně překvapen, kdyby měl znovu přijít Artuš, než bych byl překvapen, pokud by se vůbec měl objevit Nadčlověk. Ještě jinak bychom to mohli nazvat kmotrovstvím (Gossip), což je ušlechtilé označení, které v sobě má jméno Boží a jeden z nejvelkorysejších a nejsrdečnějších vztahů mezi lidmi. Mám totiž za to, že jen sotvakdy jindy se tak obrovské množství kultury a řemesel a písní předávalo ústně jedním velkým šumotem konversace stoletími nevědomosti až k stoletím většího vědění. Vzdělávání muselo být věčnou zkouškou viva voce, ale lidé ve své zkoušce zas a znovu obstáli. Přinejmenším se z nich stávali v hrubém slova smyslu takoví mistři svobodných umění, že skládali Píseň o Rolandovi a stavěli ony kulaté románské oblouky, které nesou tíži tolika gotických věží. Nu a konečně to lze označovat i za ignoranci, barbarství, černou pověru a reakci směřující k tmářství a staré noci a to je označení výtečně úplné a uspokojivé, jen za sebou nechává slabé podivení nad tím čím to asi bude, že právě ti nejmladší básníci pořád píší básně o Arturově meči a Rolandově rohu.
To vše bylo jen počátkem procesu, na kterém jsou velmi zajímavé dvě věci. Prvním je způsob, jímž středověké hnutí znovu zbudovalo starou římskou civilisaci a druhým byl způsob, kterým ji neobnovovalo. K věcem, které neexistovaly v pohanské kultuře a existovaly v kultuře křesťanské se pojí zvláštní zájem. Myslím, že o většině z nich platí, že v sobě měly vlastnost, již bychom velmi přibližně mohli popsat jako lidovost či možná obyčejnost a vulgaritu, protože vlastně pořád ještě mluvíme o jazycích, které se právě v té době vyprostily z latiny jako lidové či vulgární řeči. A mnohým klasickým badatelům by to přišlo vulgrání ještě ve vulgárnějším smyslu. Byly vulgární v tom smyslu, že byly živé a svěží až přemrštěně a velmi přímo a bez okolků působily na emoce. Prvním zákonem heraldiky bylo, že své srdce budete nosit na rukávci. Takové středověké myšlení byl opakem pouhého mysticismu ve smyslu pouhého tajemství, pravdivěji bychom to mohli popsat jako bažení po sensacích. Patřila k tomu například dychtivá, ba netrpělivá, láska k barvě. Dřív se naučila malovat než kreslit a dřív si mohla dovolit škvár s barevnou obálkou za dvě pence, než zvládla levnější vydání s jednoduchou vazbu za penci. Nakonec to samozřejmě vyvrcholilo energií a svěžestí gotiky, ale i její bohatost spočívala na jisté psychologické prostotě. Do protikladu ke klasice to můžeme postavit tím, že si povšimneme populární a vášnivé záliby pro vyprávění příběhu v kameni. Můžeme připustit, že dorské portiko je báseň, nikdo by je ale neoznačil za anekdotu. Měl nastat čas, kdy měla být většina obraznosti katedrál ztracena, ale na tom, že byly zohaveny svými nepřáteli by sešlo méně, kdyby je již nepřehlíželi jejich přátelé. Sešlo by na tom méně, pokud by se celý příliv vkusu mezi bohatými neobrátil proti starým populárním mistrovským dílům. Puritáni je zohavili, ale cavaliers (strana krále Karla I. v politickém a náboženském konflitku v Anglii v 17. stol. Občanská válka vyvrcholila porážkou krále, jeho popravou a nastolením Cromwellova puritánského režimu pozn. překl.) je opravdově nebránili. Cavaliers byli také aristokraty nové klasické kultury a slovo gotické používali ve smyslu barbarské. Pro teutonisty tu můžeme odbočkou podotknout, že pokud tohle značilo, že gotika byla v opovržení, pak to znamenalo, že v opovržení byli i Gothové. Když se ale cavaliers po puritánském interregnu vrátili, obnovovali ne v Puginově, ale ve Wrenově stylu. Právě to, čemu říkáme restaurace, což byla restaurace krále Karla, bylo také restaurací sv. Pavla. A byla to velice moderní restaurace (míní se stavba nové londýnské katedrály sv. Pavla. Gotickou stavbu nahradila dnešní Wrenova klasicistní či barokní pozn. překl.)
Prozatím bychom mohli říct, že prostí lidé nemají rádi prosté věci. To bezpochyby platí, když porovnáme klasiky s těmito velice barevnými středověkými záležitostmi nebo se všemi těmi barvitými vizemi, které začaly žhnout v noci temného věku. Nu a jednou z těchto záležitostí byla romantický vynález zvaný rým. A dokonce i tu, když obojí porovnáme, vidíme něco z téhož paradoxu podle kterého mají prostí rádi složitosti a složití zas jednoduchost. Ignorantům se líbí spletité dřevořezby a melodické a často velmi promyšlené rýmy. Učencům se zamlouvají holé zdi a blankvers. V případě rýmu je ovšem obzvláště obtížné definovat dvojí a přece velmi určitou pravdu. Je velmi těžké definovat v jakém smyslu je rým umělý a v jakém prostý. Pravda je taková, že je prostý, protože je umělý. Je tu umělost, která se líbí dětem a dalším prostým lidem, je to hračka. Coby technický výdobytek stojí od populární zkušenosti stejně daleko jako staré populární sporty. Dokáže to každý, zrovna tak, jako může každý plavat, tančit, střílet z luku, ale nikdo to nemůže dělat, aniž by si s tím nedal tu práci a je jen pár těch, kdo to umí opravdu dobře. Stovkou způsobů se to podobalo oné prosté, ba pokorné energii, která vytvořila všechnu ztracenou slávu cechů. Jejich rým tak byl právě tak užitečný jako ozdobný. Nebyla to jen melodie, byla to i mnemotechnická pomůcka, zrovna tak jako jejich věže nebyly jen trofeje, ale také majáky a zvonice. V jiném ohledu je rým spřízněný s rétorikou, ale rétorikou velmi positivního a důrazného druhu: je to souběh zvuků, který zní jako by se jím říkalo: „Je to opravdu tak.“ Shakespeare si to uvědomoval, když zuřivé nebo romantické scény zakončoval rýmovaným dvouverším. Vím, že se to některým kritikům nelibí, myslím si ale, že jsou chvíle, kdy se z dramatu musí stávat melodrama. Je tu pak ještě mnohem starší účinek rýmu, který lze označit toliko za mystický a který se může jevit jako pravý opak účinku utilitárního a téměř stejně vzdálený účinku rétorickému. A přece s prvním sdílí tuhou tkáň čehosi, co se nesnadno zapomíná a s druhým dotek autority, který je cílem veškerého řečnictví. To, co mám na mysli lze najít ve skutečnosti, že tolik ze starých příslovečných proroctvích, od Merlina po Matku Shipton, bylo předáváno v rýmovaných verších. Lze to najít v samotném jménu Thomas the Rhymer.
Nejsnadněji ale tuto populární vlastnost či kvalitu pojmenujeme jedním jediným slovem: je to píseň. Rým odpovídá melodii tak prosté, že míří jako šíp přímo do srdce. Odpovídá refrénu tak povědomému a zřejmému, že se k němu mohou přidat všichni. Nezneklidňuje mně poznámka, že když takový šíp písně trefí srdce, mine zcela hlavu. Nestarám se o to, abych popíral, že sbor vyzpěvující refrén může být někdy opilý, když lidé ztrácí hlavu, aby našli jazyk. Nehájím, definuji, snažím se najít slova pro velký, ale neuchopitelný rozdíl mezi jistými věcmi, které jsou básní a jistými jinými věcmi, které jsou také písní. Je samozřejmě jen náhoda, že Horatio svou největší sérii ód otevírá tím, že říká, že opovrhuje světskou populací a touží ji vyhnat ze svého chrámu poesie. Je to ale náhoda toho druhu, která je téměř alegorií. V jistém smyslu ale má i praktickou stránku. Může, koneckonců, celý dav lidí zpívat onu ušlechtilou ódu Descedne Coelo tak, jako jistě může zapět Dies Irae nebo, když na to přijde, „Down among the Dead Men“ ? Zpíval Horatio sám horatiovské ódy tak, jako Shakspeare zpíval, nebo jen stěží mohl nezpívat, shakespearovské písně? Sám to nevím, protože nejsem v žádné z těchto věcí učencem. Nemám ale pocit, že by to mohla být jedna a ta samá věc, a snažím se jen o její hrubý popis. Rým souzní s konkrétním druhem písně, který může být písní populární, ať už je patetická, vášnivá nebo komická a Milton má nárok na svou pravou význačnost, protože není pravděpodobné, že by kdokoliv zpíval Ztracený ráj jako by to byla píseň takového druhu. Pokusil jsem se naznačit svou sympatii a porozumění pro rým takovými slovy, které jsou dost pravdivá na to, aby je druhá strana přijala jako vyjádření svých antipatií vůči rýmu. Připustil jsem, že rým je hračka, ba trik toho druhu, který se moc líbí dětem. Připustil jsem, že všechny rýmované verše jsou dětské veršovánky. Nikdy ale nepřipustím, že ten, kdo by byl příliš veliký pro dětský pokoj je dost velký pro Boží království, i kdyby ten Bůh byl jen Apollon.
Dobrý kritik by měl být jako Bůh z velkého rčení skotského mystika. George Macdonald řekl, že Boha bylo snadné potěšit a těžké uspokojit. Takový paradox je pozicí všeho dobrého posuzování umění. Bez první části paradoxu všechno posuzování a oceňování zaniká, protože ztrácí schopnost oceňovat. Dobrá kritika, opakuji, v sobě spojuje subtilní potěšení z věci dobře provedené s prostou radostí z toho, že se vůbec dělá. Spojuje v sobě potěšení vědeckého inženýra z toho, jak do sebe zapadají kola spolupracující k logickému cíli s dětským potěšením z toho, jak se kolečka točí. Spojuje v sobě potěšení uměleckého kreslíře z toho, že jeho črty uhlem, třebaže lehké a zdánlivě rozvolněné, jsou zcela přesné a v dokonalém poměru s potěšením dítěte z toho, že uhel vůbec nechává na papíře nějaké stopy. A stejným způsobem kombinuje potěšení kritika z básně s dětským potěšením z rýmu. Historicky tu jde o to, že tento druh poesie, druh romantický rýmovaný, vzešel z temného věku, tedy temných staletí středověku a že za ním stála celá tato obrovská populární moc, lidská láska k písni, hádance, přísloví, slovní hříčce nebo dětské říkačce, prozpěvování nespočetných dětských písní, sbor tisíců táborových ohňů a tisíců tavern. Když poesie ztrácí své spojení se všemi těmito lidmi, které lze snadno potěšit, ztrácí všechnu svoji schopnost potěšení rozdávat. Když se básník dívá svrchu na rým, nebudu říkat, že to je jako kdyby se díval svrchu na kopretinu (což by připadalo možné literárněji smýšlejícím), ale spíše, že to vypadá jako by se díval svrchu na skřivana, protože letí v balonu. Je to odřezávání samotných kořenů poesie, je to vzpoura proti přirozenosti, protože je přirozená, proti dennímu světlu, protože je jasné, či proti horám, protože jsou vysoké, nebo východu měsíce, protože je tajemný. Proces zamrzání začalo po reformaci pedantickým hledáním vytříbenějších, leč volnějších forem, dnes skončil beztvarostí.
Vtipné na tom ale je, že i když je to beztvaré, je to pořád pedantické. Nový anarchističtí umělci nejsou připraveni přijmout vše. Nejsou připraveni přijmout cokoliv vyjma anarchie. Cokoli klasického, co se nedrží nejposlednějších konvencí nekonvenčnosti, odmítají stejně chladně, jako kterýkoliv klasik odmítá cokoliv romantického. Jenže klasika byla formou a byla i doba, kdy to byla forma nová. Ti, kdo vynalezli sapfickou formu, přišli na nové metrum, zavedení alžbětinského blankversu bylo pravou revolucí v literární formě. Ovšem vers libre, nebo devět desetin z něj, je novým metrem asi tak, jako je spaní po příkopech novou školou architektury. Je to asi asi taková revoluce v literární formě jako je pojídání syrového masa inovací v kuchařském umění. Není to dokonce ani originální, protože to není tvořivé, umělec nic nevymýšlí, jen něco ruší. Jediné na čem ale záleží pokud o jde o můj nynější výklad je vyjádřeno ve slově „pýcha“. Není to jen pýcha ve smyslu jásání, ale pýcha ve smyslu pohrdlivosti. Takoví vyvrhelové jsou výlučnější než aristokraté a jejich anarchická arogance zasahuje dál, než pýcha Miltonova a aristokratů nové učenosti. A tohle poslední uhlazení dokonalo dílo započaté příčetnějšími aristokraty, dílo nyní nejočividnější na světě: odloučení lidu a umění. Nemusím zdůrazňovat sensační a očividnou povahu tohoto odloučení. Nemusím doporučovat, aby svůj vers libre zpíval po hospodách. Dokonce ani nemusím mladému imagistovi doporučovat, aby své nesouvislé obrazy četl veřejnému shromáždění. Ta věc není jen připouštěna, ona je obdivována. Starý umělec zůstával hrdý vzdor své neoblibě, mladý umělec je hrdý na svou neoblibu, je to možná hlavní základ jeho pýchy.
Třebaže sám přebývám v temných staletích středověku, nebo přinejmenším mezi středověkými pohádkami, přesto jsem puzen ke vzpomínce na cosi, co jsem četl v jedné moderní pohádce. Shodou okolností jsem už zmínil jméno George Macdonalda a právě v nejlepší z jeho knih je popsáno, jak mladý havíř v horách vždy dokázal zahnat podzemí skřety, pokud si dokázal vzpomenout a zopakovat jakýkoliv druh rýmu. Improvizované rýmy bývaly často zkomolené, zrovna tak jako tomu bylo u mnoha mnišských hexametrů v pokažené latině, bylo to i břímě mnoha hrubých balad z Pomezí mezi Anglií a Skotskem. Mám ale dojem, že vyháněly démony, modré démony pesimismu a černé démony pýchy. Madame Montessori, která očividně hluboce litovala výchovného účinku pohádek by ve mně v každém případě nejspíš viděla žalostný příklad takové brzké zvrácenosti, protože protože onen obraz, který patřil mezi mé první, bude podle všeho i jedním z mých posledních a když pomine, jako by přešlo procesí i hluk mnoha nových a originálních hudebních nástrojů s podivnými tvary a ještě podivnějšímu zvuky uslyším v nastalém tichu jen šustot a ruch mezi kamením a kluka pozpěvujícího si na hoře.