Vylepšování barbara (ILN, 15. prosince 1917)

December 15, 1917

The Whitewashing of the Barbarian

Staré přísloví o pánvi a ohni má logickou pravdu, která si ne vždy všímáme—pravdu, která je odlišuje od podobných úsloví, jako je to o čertu a hlubokém moři, nebo to, které srovnává divoké psy Scylly s víry Charybdy. Neříkáme, doufám, že moře čertovo a že je stvořil. Ani ten nejfantastičtější mytholog pokud vím nevyprávěl, že Charybda chovala psy a poskytla je Scylle. Ale celý smysl domáčtějšího rčení, že oheň je horší než pánev, protože je příčinou pánve, protože jen v ohni se na pánvi dá smažit. Sedět na pánvi, když není ohně, může být výstřední, ale ne nutně bolestivý zvyk. A takto ztělesněný princip vyniká velmi přednostně v lidských dějinách, a je třeba ho pochopit obzvláště v ohromném bodu zlomu v němž se nyní nacházíme.

Slíbil jsem nedávno jednomu dopisovateli, který zpochybnil některé z mých závěrů v tomto sloupku, že se budu trochu hlouběji zabývat porovnáním Británie a Německa, zejména pokud se týká oněch zel imperialismu a kapitalismu, které oba považujeme za vskutku velmi skutečná zla. A první, co musím říct, je obrátit pozornost k vnitřní logice pánvičky a ohně. Mezi dvěma zly existuje možný vztah, v němž není jen jedno horší než druhé—ve kterém je něco mnohem horšího než jen horší. Je to příčina zlého v tom druhé a zůstane nakonec horší i když bude shodou okolností vypadat lépe. Abychom si vzali další podobenství z kuchyně, není to ani tak případ, kdy kotel vyčítá konvici, že je černá, jako případ, kdy černotu konvici vyčítá uhlí—sazí a špíny vyčítají konvici černotu. A abychom si to v přítomném případě uvědomili, musíme si to uvědomit k oněm primitivním elementům—v nemalé míře v povaze ohně nebo kouře—které vytvořily podmínky pro všechny vracející se krize v dějinách Evropy. Pokud nebudeme nejprve diskutovat tyto základní věci, pak se vskutku přeme jen nad hrnci a pánvičkami, nad nádobím a nářadím—snažíme se vařit na studeném oni a s prázdným hrncem. V tomto případě kouř a oheň představují prvky, které zeširoka označujeme za barbarismus.

Co změnilo celé smýšlení Anglie v době našich otců a dědů byla jistá historická idea, byla to změna v celém našem názoru na barbary a římskou říši. Po více než tisíc let byl souvislou tradicí vší kultury názor, který stále vyjadřujeme, když používáme slovo „vandalismus“. Byl to názor, že barbarská invaze byla zkázou, která naštěstí neuspěla. Teprve snad v čase našich starších strýců jsme začali odevšad slýchat nový názor—že barbarská invase byla obnovou, která se naštěstí zdařila. Tento názor přišel ze severního Německa, a než se přišel, byl opačný názor názorem všude po Evropě a nikde ne víc než v Anglii. Dám jeden malý příklad z tisíců, jen proto, že jsem na něj nahodile narazil před hodinou či dvěma. Byla to citace člověka tak přísně devatenáctého století jako byl Macaulay z člověka tak přísně sedmnáctého století, jako byl Milton. Macaulay v jednom ze svých dopisů cituje Miltona z jedné jeho latinské básně verš, o kterém v originále zjišťuji, že se vztahuje k válkám  krále Artuše proti pohanům. Dal by se přeložit „Roztříštit saské řady britskou bitvou“. Člověk tak pozdní jako Milton užívá slovo „saský“ jako přímo nepřátelské slovu „britský“ ale o to tady nejde. Jde o to, že člověk tak pozdní jako Macaulay použije slovo saský jako zástupné slovo pro německý a také je použije jako nepřátelské vůči slovu britský. Používá, či cituje je, aby vyjádřil svůj záměr, dělat si jako Angličan „legraci s určitých Němců“. Kéž by se toho dožil a v přítomné době by jistě našel spoustu věcí, ze kterých by si mohl tropit šprýmy. Jde tu ale o to, že celé dědictví učenosti a civilisace, sestupující od Miltona k Macaulayovi a k Miltonovi do artušovských romancí, pořád vytrvale předpokládá, že barbaři byli nepřáteli křesťanstva, že my jsme byli dědici křesťanstva a že Němci byli dědici barbarů. Macaulay, ať už byla jeho omezení jakákoliv, zde mluvil prostě jako vzdělaný Evropan a v této roli byl možná posledním Angličanem, který řekl pravdu o opičárnách Fridricha Velikého. Ale další velké jméno v jeho oboru je Carlyle a s Carylelm se starodávný příliv otočil, přišla nová záplava a je to záplava lichocení barbarům a zejména lichocení Fridrichovi Velkému. Lidé se začali klanět posvátnému opičákovi.

Nu a co toto nové hnutí přineslo mysticismus na pomoc imoralismu. Nepřineslo samozřejmě imoralismus samotný—nebo přesněji řečno, nepřineslo nemorálnost. Ta samozřejmě nepřišla ani od Carlyla, ani do Fridricha, ale od Adama nebo od Satana. Ničemností se lidé dopouštěli ve všech částech světa, nejkřesťanštější části světa v to počítaje. Sotva kdy si ale přitom mysleli, že se chovají jako křesťané. Člověk porušil smlouvy, pošlapal nepřátele, nebo zradil přátele, protože byl připraven, že bude odsouzen, nečekal, že bude respektován. Pomyšlení, že bude ve skutečnosti obdivován  jako silák jen proto, že se zachoval jako sobec je pomyšlení tak nové, že si sám dokážu vzpomenout na přechod literární módy od nudné ale slušné Macaulaovy morálky k barvitému ale barbarskému mysticismu Carlylově. Macaulaova škola by vyvažovala ctnosti a neřesti Viléma Ryšavého nebo Warrena Hastingse, ale pro Carlylovu školu byly jeho neřesti jeho ctnostmi. Tito velcí literáti byli už dávno mrví, když tento proces začal prostupovat všude, ale podoby, kterých všude nabýval, byly o to jasněji módou, protože byly současně rozmanité i vulgární. Zažili jsme chválu koloniálního a obchodního expansionisty, nápaditého imperiálního finančníka—jakéhosi zastavárníka, který nejen bere kradené zboží, ale uplácí policistu, aby je kradl. Zažili jsme hry a romány o zaměstnavateli se silným smýšlením, který se považoval za ohromně mužného, protože by dokázal vyhladovět člověka při obléhání, když by se nikdy neodvážil ho udeřit v zápase.

Toto líčení utiskovatele v příliš dobrém světle bylo, jak v čase, tak fakticky, výsledkem přechvalování barbara. Bylo výsledkem nové myšlenky, že některé archaické síly ze Severu byly silou, jež obnovila svět. Před tím byly dějiny plné siláků, ale o Silákovi nikdo nikdy neslyšel. Příslušná zla byla skutečností, nebyla ale ideály. V tomto smyslu vždy existovala impéria, ale bez imperialismu, zrovna tak jako musí existovat kapitál, ale bez kapitalismu. „Ismus“ pochází ze země „ismů“, ze země metafysiky nemorálnosti. Proto každý, kdo dovolí svému hněvu pro zjevným zlům Anglie, aby jej dovedl k větší toleranci k Německu se ve skutečnosti dovolává samotného barbarství, aby vyléčilo to, co barbarizovalo. Abychom upravili metaforu s pánví k větší důstojnosti, pokouší se planoucí větev uhasit v ohni. Celé zlo romance, která dala duši našemu honu za bohatstvím a našemu uctívání úspěchu pochází z falešné historie, která předstírá, že křesťanstvo znovu vybudovali ne zákonodárci, ale ti, kdo zákony porušují, že je znovu postavilo ne rytířství, ale lupičství, ne kněží, ale piráti. Je to jako bychom se tvářili, že původ slova vandalismus nacházíme ve skutečnosti, že Vandalové naše kostely nevypalovali, ale jen stavěli. Jejich dnešní potomci vskutku nejen vypalují, ale i staví, ale očití svědkové jsou na pochybách, který z obou skutků je víc bije do očí jako děsivá katastrofa.

 

Zdroj: Illustrated London News 1917-1919, str. 216-212 G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXXI, Ignatius Press, San Francisco 1989

 

Reklamy

Dva němečtí propagandisté (ILN, 8. prosince 1917 )

December 8, 1917 Two German Propagandists

Je možné, že někteří čtenáři budou cítit určitý zájme pro osobní hádanku vyslovenou nedávno na tomto místě. Mám na mysli totožnost, a zejména národnost „Sagittaria“ z Continental Times, proněmeckého pisatele, který vášnivě odmítá obvinění, že je Němec—či spíše omluvu, že je Němec. Popisuje se jako natolik nezaujatý a odtažitý, jako by byl skoro člověk na měsíci shlížející nestranně na pozemské národy a paprsek své přízně sesílá na Německo jen kvůli jeho zřejmé nadřazenosti nad zbytkem. Přirozeně jsem si zaspekulovat nad jménem a národností tohoto nezemského neutrála. Mám nyní informaci (ať už správnou nebo špatnou) že nese nevinné a nebeské jméno Scheffauer. To se zdá naznačovat přinejmenším vliv, zátěž nebo doporučení, vypočítané tak, aby jeho čistě „objektivní“ názor na Německo hraničil se subjektivně-objektivním, nebo dokonce objektivně-subjektivním, jak pravil muž v Collinsově románu Moonstone, když vystoupila na povrch jeho německá filosofie a on byl proto považován za neužitečného pro všechny účely zápletky. Zdá se pravděpodobné, že je americkým občanem—v kterémžto případě by bylo velmi mírně jej označit za špatného amerického občana. Vlastně by jej tento závěr zanechal v mnohem horší situaci než jakýkoliv jiný, protože by současně ztratil loajalitu občana i odstup kritika. Je dost Němec na to, aby byl stranický a je dost Američan na to, aby jeho názory byly velezrádné. Je zřejmé, že gentleman jménem Scheffauer si nemůže současně nárokovat být mimo podezření, pokud jde o německý původ nebo německou podvrstvu sympatií. Pokud se nějakým způsobem rozešel s politickým Německem, můžeme jen říci, že možná zahodil svou starou národní příslušnost, a rozhodně zahodil svou novou. Může to být přátelská nedůslednost člověka, že se vrátí, v takovéhle době k věci a domovu svých předků, svým novějším vazbám navzdory. V takovém případě to ale nebude přátelská nedůslednost, ale absurdní drzost, pokud bude takový muž předstírat, že právě ten fanatismus, který jej přivedl k nedůslednosti, jej ponechává nestranným. Jinak řečeno, pokud má „Sagittatrius“ takové zalíbení v Německu, že kvůli němu přijde o nějaké jiné občanství, pak v něm má jistě takové zalíbení, aby jeden či dva polemické body přetáhl v jeho prospěch. A s tím se burácivě hroutí k zemi celá jeho póza mírného a poněkud okázalého rozhodčího. Můžeme tedy říci, že celá povaha a tvrzení „Sagittaria“ zůstávají značným tajemstvím, ani ve snu by mě nenapadlo se v tomto dopouštět dogmatických výroků, měl bych ale podezření, že bude patřit k oněm mnoha produktům a agentům německé říše, kteří jsou germaničtí, aniž by byli teutonští.  Jinak řečeno, je nejspíš tak německý jako Harden, Dernburg a Ballin a všichni ti aktivní služebníci Pruska, kterým se říkalo, pokud se nemýlím, Kaiserovy děti.

Vysoce neutrální jméno Scheffauer mi ovšem bylo připomenuto stejně neutrálním jménem Schaff, což je jméno veřejně činného muže v Berlíně, který v Täglische Rundschau napsal článek, nebo sérii článku, nazvanou „Německá slova“. Aniž by se tvářil, že jsem v takových záležitostech filolog, zdá se mi, že Schaff i Scheffauer lze zařadit jako „německá slova“. Ale ať už pan Scheffauer říká cokoliv, zdá se mi, že pan Schaff by spěšně netvrdil, že s Německem nemá společného nic na světě—že ho jen při potulkách světem uchvátily svou krásou německé budovy, dobročinnost a udatnost německých důstojníků, zdvořilost a skromnost německých činovníků, demokratická genialita Junkerů a křesťanská pokora pruské gardy. Zdálo by se, že to je pozice—nebo alespoň tvrzení—„Sagittaria“, ale všichni gentlemani s německými jmény nemohou být v tomto neutrálním a nomádském postavení. Jsem nepochybně oprávněn brát tvrzení podle zpráv publikovaná v Täglische Rundschau jako autenticky německá v jejich obecné povaze. A jelikož „Sagittarius“ prohlašuje, že je v jistém smyslu zmaten tím, co bych mohl mínit pod marnivostí a ješitností jeho adoptivní země, v článku nazvaném Německá slova nacházím velmi umírněný a tedy velmi férový příklad jedinečnosti německé arogance.

A celá ta jedinečnost spočívá právě tom, že se pan Schaff ani nijak nesnaží a nezamýšlí být arogantní. Pokud by chtěl být arogantní, mohl by být skutečně docela skromný. Jednoznačně a záměrně chce být umírněný a liberální a vtip spočívá v jeho naprosto upřímné představě umírněnosti a liberálnosti. Snaží se ukázat, že Německo se nepokouší germanisovat svět v tom smyslu, že by vymazávalo národní rysy jiných zemí, že Německo nepopírá, že etiky jiných společností obsahují dobré prvky. A přece je celý tón jeho pokusu o mezinárodní toleranci je čímsi, co b y v každém jiném jazyce nebo kultuře bylo považováno za to nejopilejší a nejukřičenější hurávlastenectví. Můžeme považovat písně jako Rule, Britannia za bombastické, ale ony bombastické být mají. Herr Schaff bombastický být nezamýšlí—on prostě bombastický je. Chvátá se jako když pes štěká nebo býk řve—protože taková je přirozenost zvířete. Jinak řečeno, v civilisovaných zemích je patriotická samochvála uměním, a proto je výjimkou. V Německu je to přirozenost, a proto je monotónní. Schaff se zářivým sebeuspokojením syčí jako plyn dál a dál o tom, co udělá a neudělá se zbytkem světa: jak ten a ten národ má takovou a takovou slabost, kterou Německo vytkne a potrestá, jak ten či onen národ má takový či onaký potenciál, který bude Německo chránit a rozvíjet—a přitom si naprosto neuvědomuje, co svět říká o Německu, naprosto nevědomý o tom, jaký je pocit v každé jiné zemi, a to i pokud jde o ty, kteří celý svůj život Německo milovali a obdivovali a co cítí i ti, kdo se, v každé jiné zemi, ještě chabě pokouší je hájit. Při poslouchání takové ho náměsíčného monologu by se nikoho ani nenapadlo, že mnoho milionů lidí, mnoha plemen a náboženství, si z faktů války prostě dovodilo, že velké množství Evropanů žilo na mnohem nižší morální úrovni než Evropa, že mnoho milionů jen žasne, proč vůbec bylo dovoleno, aby se taková duchovní bažina mezi Něvou a Rýnem šířila a páchla. I kdyby bylo pravda, že je taková kritika nespravedlivá, pořád by to ještě bylo překvapivější skutečností, že kritizovaná věc byla nevědomá. Tihle lidé začali válku úderem proti slabému a nijak neprovokujícímu neutrálovi, úderem, který je člověk, jež ho zasadí, nucen nazvat křivdou a během tří let jejich záměrná iniciativa a vynalézavost v každém oboru zničila každou mez loajality nebo soucitu dříve kladené na války mezi křesťany, vynalezli a zavedli všecko, od pobíjení neutrálů po zotročování národů, od boření katedrál po trávení kaluží. A po všem tomhle víření zuřivé originality se nehájí sofistikou, nevymlouvají se cynismem, oni prostě mluví nějak takhle: „Přejeme si za sousedy takové národy, které se budují na duchovních výšinách, které se nevyjadřují degenerovaně, ani nezůstávají ve stavu bezkulturní nutnosti. Pokud se nám při tom ostatní národy naučí bát, naučí se nás také respektovat a s respektem přijde zdravý sebezpyt, který bude mít za výsledek znovuustavení a zušlechtění národní duše.“ Nebudu to kazit žádným komentářem.

Zbytek poznámek německého gentlemana stojí za prozkoumání a většinu z nich lze posoudit v poněkud lehčím duchu. Je poněkud posmutnělý z toho, že lidstvo nedokázalo seznat všechnu tuto dokonalost a stěžuje si na „svět, kde téměř každý tančí, podle toho, jak pískají držitelé klíčů, které otevírají brány všech šíří!“ také říká, že Němci chtějí „ve světě převahu, což ostatní přiměje se na nás dívat s otevřenýma očima, uznávat a oceňovat naše pravé světové záměry, které nemusíme tajit a přivyknout našemu vývoji jako světonároda.“ Myslím, že ho mohu ujistit, že  některé z našich očí jsou už docela pěkně otevřené a rozšířené a že jsem až příliš uvyklí tomu, jak  se Německo rozvinulo.

Zdroj: Illustrated London News 1917-1919, str. 208-212 G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXXI, Ignatius Press, San Francisco 1989

 

Anglický imperialismus a válka (ILN 1. prosince 1917)

December i, 1917 English Imperialism and the War

V souvislosti s jednou větou, kterou jsem těchto sloupcích použil, když jsem řekl, že je naší přítomnou povinností přesvědčovat různé typy lidí, zejména pochybné typy lidí, které tvoří naši alianci, jsem dostal velmi zajímavý dopis. Pisatel popisuje specifické pochybnosti o jednom specifickém typu, poněkud odlišném od těch, které jsem probíral a žádá mně, abych proti nim hájil věc Spojenců. Očividně je sdílí, nepředkládá je ale předpojatým způsobem, sotva vůbec osobním. Tvrdí, že zjistil, u sebe i u druhých, že oslabují vojenskou morálku a že třebaže on sám bude jako voják bojovat do konce, jako občan bude volit tak, aby ten konec mohl nastat brzy. Zdá se zkrátka, že je jedním z těch, které nejen lze přesvědčit, ale přímo dychtí po to, aby přesvědčeni byli.

Dopis je příliš dlouhý, abych ho to bylo možné citovat celý, a později budu mít příležitost v New Witness, kde budu mít k dispozici více místa a jemuž byl formálně adresován. Jelikož se ale týká toho, co jsem psal zde, je jen správné obecně na něj odpovědět tu, třebaže na něj lze odpovědět jen obecně, protože jej lze jen obecně shrnout. Takové shrnutí by mohlo sdělit zhruba toto: pisatel je jeden z těch, kdo mají v nelibost chamtivý kapitalismus a imperialismus (již ze srdce sdílí), jal podezření proti jihoafrické válce a obvinil ji právě z těchto věcí a ve světové válce nyní vidí jen rozšíření takových koloniálních ambicí v koloniálním soupeření britského impéria a německé říše. Ví, že anglický systém je stále kapitalistický, jako byl za jihoafrické války. Má podezření, že anglický cíl je stále imperialistický, jako byl za jihoafrické války. To je myslí snesitelně férová formulace jeho nejdůležitější pozice, i když dodává ještě další pochybnosti (se kterými jsem připraven se vypořádat až na ně dojde řada), zda některé nepopiratelné ukrutnosti jsou skutečně typické pro Němce a zda nemohou být právě tak episodické i u Angličanů. Nu, jsem přesvědčen, že se naprosto mýlí, a to podle nejprostšího a i nejchladnějšího zdravého rozumu. Lze to myslím dokázat, bez všech odvolávek k jakýmkoliv předsudkům, ušlechtilý předsudek národního zalíbení v to počítaje. Nejenže je spravedlnost války docela nezávislá na imperialismu, ale je docela nezávislá dokonce i na patriotismu.

Abych to dokázal, řeknu nejprve, že to nejlepší, co můj dopisovatel mohl udělat bylo zcela vykázat svou zemi ze své mysli.  V celém obraze války mezi Anglií a Německem je jeden fatální omyl a to ten, že jde o válku mezi Anglií a Německem. Mezi Anglií a Německem žádná válka není. To, co se jako prostý historický fakt stalo Léta Páně 1914 nebyla válka mezi Anglií a Německem, a to ani v původu ani události, ani motivu, poměru nebo výmluvě. To, co nastalo bylo válka mezi Pruskem a pozůstatky starší civilisace, kterou si Prusko ještě nepodmanilo a s níž Anglie spojila svůj osud až na úplně poslední chvíli, z opožděného podnětu, který byl převážně ušlechtilý, ale téměř zcela nový. Je hlubokou pravdou, že nyní je samotná existence Anglie svázaná s porážkou Pruska, to je ale výsledek převážně neočekávaného činu s mnoha neočekávanými důsledky. Zde mi ale nejde o obranu motivů Anglie, naopak mi teď jde o to, celého tématu Anglie se zbavit. Kdyby v západních mořích takový kus souše vůbec nebyl, válka by nastala stejným způsobem a místo kteréhokoliv velkorysého člověka by bylo na stejné straně. Anglie nic nemění na původu války, třebaže a díky Bohu za to, značně mění její výsledek. Angličtí kapitalisté mohou být docela schopní vést válku koloniálních ambicí, tuhle válku ale z koloniálních ambicí nevedou, a to z toho prostého důvodu, že tuhle válku vůbec nevedou oni. Napadení Belgie a narušení její neutrality mohla být technická nezákonnost použitá ze zoufalství, ve skutečnosti ale nebyla. Bylo to tvrdě logické opakování a naplnění plánu, který již Prus praktikoval a prohlašoval, černé na bílém, ve svých vysvětleních vpádu do Slezska, rozdělení Polska a emského padělku.  Německé ukrutnosti mohly být nahodilými neslušnosti jakéhokoliv hrubého a obyčejného vojska, ale ve skutečnosti nebyly. Jsou přesným naplněním principů předložených nejen v jejich nových proklamacích ale i v jejich starých příručkách—jako v případě jejich slavného a nechvalně známého tvrzení, že těm, kdo jsou zapojeni do bojů i těm, kdo se jich neúčastní, zbydou jen oči pro pláč. Myšlenka, že Teuton je přirozeným pánem nižších kmenů by mohla být legendou vymyšlenou z lidské závisti jeho dědičných nepřátel, ve skutečnosti tomu ale tak není. Vymyslel si ji Teuton sám a lze ji nalézt v desítkách jeho tištěných knih a projevů. To vše jsou suchá fakta, jako prach v denním světle, a jediné, co brání mém dopisovateli, aby je viděl takové, jaké jsou, je omluvitelné oslnění vržené na něj nespornou nádherou jeho (a mojí) země. Je nadmíru posedlý důležitostí Anglie. Jeho patriotismus nemusí být imperialistický, ale je docela nezdrženlivě insulární. A ať už se jakkoliv úzkostně snaží, aby nebyl bukanýr, hurávlastenctví se vyhnout nedokáže.

Ve skutečnosti se jen dopustil drobné chyby v zeměpisném výpočtu: vynechal evropský kontinent. Byla to běžná chyba mezi anglickými imperialisty a z úzkoprsosti často živené polemikou je také skoro stejně běžná mezi anglickými antiimperialisty. Jenže zrovna teď se vede evropská válka a brát ji jako anglickou válku je zhruba tak uvážlivé jako ji považovat za velšskou válku nebo cornwallskou válku. Píšu víc jako Evropan než jako Angličan a (jelikož můj kritik dostal důstojnější roli) měl by také bojovat víc jako Evropan než jako Angličan. Tato válka je, krátce řečeno, pravým opakem kmenového sváru nebo obchodního soupeření. Čím více vystupujeme ze svých soukromých zájmů a předsudků, tím více vidíme, že tomu tak je. Když se díváme na minulost, vidíme to jasněji, když pohlédneme dále do současnosti, vidíme to jasněji. Kdybychom mohli nahlédnout jen pár let do budoucnosti, viděli bychom to stejně evidentně jako slunce.

Takto vznesená otázka má další aspekty, ke kterým se mohu vrátit jindy. Zde mám místo jen na to, abych svému dopisovateli ve stručné formě přeložil něco, co je současně příslibem i výzvou. Nenávidí imperialismus ve smyslu politických choutek pohlcovat další státy: já též. Nenávidí kapitalismus ve smyslu hromadění půdy a vlastnictví v několika málo rukou: já také. Bude-li chtít, mohu v pozdějším článku obsáhleji ukázat, že  s čímkoliv, co nenávidí v imperialismu a kapitalismu, bude dříve či později bojovat v Prusku. Docela rozumně a vědecky lze ukázat, že i to, co bývá na Německu vychvalováno, je jen to, co hlupec chválí na hurávlastenetví a snob vychvaluje na milionáři. Moderní lichocení síly a podvodu, se vší svou květnatou sofistikou v próze a verši patří k jedné věci a ta byla reakcí Německa proti Francii. Můj kritik před sebou může fakt skrýt jen tak, že schová v jednom koutě Evropy a bude o tomhle Armaggedonu říkat, že je to jen obchodní rozmíška mezi Německem a Anglií.

 

Zdroj: Illustrated London News 1917-1919, str. 205-208 G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXXI, Ignatius Press, San Francisco 1989

 

O létání (ILN, 24. listopadu 1917)

November 24, 1917 On Flying

Mám za to, že je skutečností, že abnormální část nastupující generace, odváděné nyní do našich nových armád, vyjádřila zájem vstoupit k letectvu. Zrovna nedávno jsem si prohlížel velmi hodnotnou a bohatě ilustrovanou knihu, kterou právě vydávají Illustrated London News ve své redakci. „Práce a chod Royal Flying Corps“ a do očí mi mimo mnohého jiné padlo extrémní mládí postav zaplňujících výjevy v knize a postoje, jež po způsobu, který je tajemstvím mládí, dokáží smísit vážnost s bezstarostností. Je tam kupříkladu obrázek leteckých mechaniků poučovaných o leteckém snímkování, na kterém učitel vypadá ještě mladší a čerstvější než žáci. Ukazuje něco na nějaké tabuli na stojanu—a nepochybuji o tom, že to ukazuje se vší autoritou. Ale z dojmu a postoje té skupiny by to stejně dobře mohl být školák čmárající na tabuli karikaturu pana řídícího. Jak ukáže hlubší zamyšlení, v celém dobrodružství je skutečně jakýsi školácký duch—a to i ona sublimace školáka, která se projevuje utíkáním ze školy. Slyšeli jsme o chlapci, který utekl na moře, ale teď tu mám nový druh chlapce, o kterém by se dalo říct, že utíká na oblohu. Žádný tvor, který si bude říkat lidský, nepopře, že tohle uvržení tolika z chlapectví do bezedné jámy války v sobě má cosi chmurného—ba hrůzného. Nicméně tento veselejší a klukovštější pohled na ni nejenže není neskutečný, ale zdaleka ani není nepraktický. Je správné, abychom pamatovali a oceňovali ty z našich vojáků, o kterých už lze říci, že jsou to staří vojáci, unavení třemi lety, které mají historickou tíži tří staletí. Ještě správnější je trvat na tom, že jsou unaveni válkou, když nějaký patriot vybízí k pomoci, aby mohli pokračovat dál, a ne když jakýsi zrádce pobízí, že by je bylo možné přimět bojů zanechat. Pokud jsou ale tihle počestně unaveni, příliš snadno možná zapomínáme, že je soustavně posiluje příliv mládí, které vůbec unaveno není. Taková lehkovážnost není ani v duchovním ani v praktickém smyslu slova žádná lehká věc.  Už sám kontrast mezi takovou frivolností a jejím hrozivým prostředím něčím napomáhá k nápravě rovnováhy dobra a zla ve vesmíru. Pokud má být děsivé, aby smrt byla tak ničivá v samém domově mládí, přece je v jistém smyslu pořád krásné, že mládí má být tak mladé v domě smrti. Jedna ušlechtilá báseň o mrtvém vojáku od paní Meynell říká něco podobného a ukazuje, jaké věčnosti seznala duše, která zažila alespoň dětství a mládí. Pokud naši vojáci vypadají příliš mladí na to, aby umírali v boji, jsou alespoň dostatečně mladí, aby v boji žili a smrt je mrtvé nenachází.

Atmosféra anglického mládí jako by takové sérii fotografií dodávala stejnou svěžest jako filmu. A vskutku, tohle odvětví naší obecné družby ve zbrani je obzvláště spřízněno nejprve s mládím a poté s Anglií. Nejenže je pravda, jak píše lord Hugh Cecil ve své elegantní a účinné předmluvě ke knížce, že ve srovnání s některými těmito zázračnými dětmi „ztrácí díla velkých mistrů svou zářivost jako svíčka na denním světle,“ ale je též pravda, že takové svíčky byly v jistém smyslu rozžehnuty muži očekávajícími takový úsvit. Obyčejné dítě, ten velký romantický mistr, se vždy pokoušelo předjímat létání, se vší energií Leonarda da Vinciho. Existuje jakási podivná iluze, že kluci lozí po stromech, aby vybírali ptákům hnízda. Ve skutečnosti chlapec neleze na stromy, aby okrádal ptáky, ale aby s nimi soupeřil a nebaží po jejich vejcích, ale po jejich křídlech. Copak jste nikdy neviděli kluka na stromě? Copak jste nikdy nebyli kluk na stromě? To pak v každém případě například znáte, jak se v jakémsi romantickém hněvu, současně tajemném i nečinném, chytne větev a zatřese jí. Pokud chcete vědět, co dělá, nebo pokud chce on vědět, co dělá, pak mu mohu objasnit, že se pokouší vynalézt letadlo. Jeho matné ponětí nedojde dál než k myšlence vyrvat strom z kořenů a odletět s ním, jak čarodějnice na koštěti, ale princip je stejný. Existují samozřejmě stovky dalších náznaků stejné inspirace. Proč děti rády pouštějí draky? Proč je rádi pouštějí dospělí a lžou přitom, že si hrají s dětmi? Je to proto, že je tu něco, z čeho se každé zdravé lidské bytosti skoro zatočí hlava při pomyšlení, že pošleme něco lidského, něco jako část nás samotných na cestu mezi oblaky a volné prostory kolem slunce a měsíce. A teď jsou nejlepší z chlapeckých příběhů napsané, či spíše odehrané—kluk vyšplhal za svým drakem.

Když mluvíme o pouštění draků, připomíná mi to připoutané balóny a určitý paradox v obrázcích, o kterých mluvím. Ve všech takových velkých věcech je prvek, ve kterém se stýkají krajnosti, podobně jako v tomto setkání mládí a smrti—něco blízkého tomu, o čem mluví mystici jako o prvních a posledních věcech. V samotné hrubosti některých těchto nových vynálezů v sobě mají jakousi neuvěřitelnou starobylost. Spočívá to myslím v zásadní povaze naší přitažlivosti k elementárním silám a samotné prudkosti s níž se tyto věci, které jsou vskutku zcela nové, vzdalují těm, které jsou jen nedávného původu. Zmiňovaná knížka obsahuje neobyčejnou fotografii, pořízenou ze vzduchu, připoutaného balónu vznášejícího se nad městem—úžasného netvora a plandajícíma ušima připomínající létajícího slona. Jakékoliv imaginativní mysli musí připadat jako zahlédnutí pradávných věků—obrázek prehistorického draka přelétající nad prehistorickým městem. Pod ním a za ním se ulice nebo silnice nebo zákopy vytrácí do obrovského vzorce pruhů, které fantasticky opakují pruhy podivného balónu, vykazují přitom něco z oné nezemské strnulosti, již předpokládám naše nejnovější umělecké školy obdivují a napodobují z egyptských a asyrských škol. Vlastně je to nepochybně důvod, proč jsou umělci, kteří jsou obzvláště hrdí na svou originalitu, také hrdí na to, že jsou „primitivní“—což má znamenat archaičtí. Objekt, který je v tak nespoutané vizi hlavním divem, byl přitom důsledkem bojového utilitarismu dovedeného do krajnost a připoutané balóny, jak říká i lord Hugh Cecil, stojí nad našimi vojsky i nad našimi městy jako „strážná věž proti nepříteli“. Je to jen jeden z nespočtu příkladů, které lze podrobně sledovat.

Tato primitivní kvalita jakoby svěží starožitnosti, může docela dobře vyvolat starodávnou vzpomínku týkající se samotné povahy létání. Jeden z našich nejlepších a nejsubtilnějších učenců, pan J. S. Phillimore, v básni v New Witness, říká, že v pohanském věštectví nebo hledání znamení v letu ptáků mohl být skutečný tón přirozené mystiky. Mluví o tom, že vidí symbol porážky pruského imperialismu křesťanským nacionalismem v porážce velkého krkavce malou kolihou. Jistě by mohl souhlasit s týmž symbolem ve větší, byť umělejší podobě, v porážce velkého Zeppelinu malým letounem. Tito železní a obří ptáci, přesto—či spíše právě proto—že jsou vyrobeni člověkem, mohou takové poselství vypsat v obrovském lidském písmu. Jde zde totiž o alegorii, která není ani zdaleka náhodná, a Zeppelin je velmi pravdivým symbolem německé říše. Snaží se se o bezpečnost v síle a solidaritě a po obloze plyne jako Wordsworthův mrak, který se hýbe celý, pokud vůbec. Ve srovnání s ním jsou rozptýlená letadla skutečně více podobná roztroušeným spojencům.

Je hrdostí anglického letectva, jak píše lord Hugh Cecil v předmluvě, že si troufne blíže do pole k boji než jeho nepřítel, a je v tom i poučení, které lze číst v mnoha z oněch obrázků, které ukazují tiché domky stojí malé ale pevné vedle padlých trosek létajících paláců Pána vzduchu.  Zrovna tak, jako se Prusko stalo mocností, aniž by přestalo být zlé, byl by jeho imperialismus, pokud by se stal všudypřítomným, pořád k neuvěření. Příroda se děsí obrovského vakua, a byl by to jen triumf vakua, jako obrovského plynového balónu, který by se už mohl víc nafouknout jen tak, že by se přiblížil prasknutí, ať proražený mečem nebo propíchnutý špendlíkem. Je to zlý sen  a svět procitne.

 

Zdroj: Illustrated London News 1917-1919, str. 200-204 G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXXI, Ignatius Press, San Francisco 1989

 

Politika a věc vojenská (ILN 17. listopadu 1917)

November 17, 1917

Politics and the Military Cause

Náš rozvíjející se, nový a podivný, stranický duch čelí právě teď jistým nebezpečím. Nejde ani tak o státní politiku nebo sociální reformu, ale o strategii. To znamená, že nejde ani tak otázky práce a bohatství, nástrojů nebo řemesel, o nichž většina z nás ví alespoň něco; jde o otázky mostů a baterií, vnitřních linek laterálních komunikací, o kterých většina z nás neví vůbec nic. Není to ani otázka třeba zemědělství a zásobování potravinami, které byly problémem i v době míru. Většina z nás ví dost na to, aby uměla věci nazvat pravými jmény, pokud jde o to říkat lopatě lopata, z toho ale neplyne, že bychom nebyli uvyklí říkat zákopu výkop. Riziko ale není v hrubé nevědomosti, jako spíš v jistém subtilním pokušení stranit. Nebezpečí je v tom, že o západní straně budeme mluvit jako o whigovské straně nebo se postupně nadchnout pro jednu frontu, jako bychom se mohli nadchnout pro jednotnou daň. Není snadné někde stanovit hranici, proto je nutné hranici někde udělat. Není žádná škoda, pokud i nějaký amatér nadhodí něco, co by vojenské úřady mohly přehlédnou, nebo se rozumně snažit o vyřešení svých pochybností. Velkou škodou ale bude, pokud více přilne ke svému konkrétnímu doporučení než ke svému patriotickému motivu, a víc mu bude záležet na tom, co chce, než na tom, proč to chce. To nerozumně povede k tomu, že Zápaďan bude hájit Západ tehdy, když není docela v právu a odpůrce Západu bude na něm získávat body tam, kde tak docela nechybuje. V rychle a věčně proměnlivé rovnováze bitvy je téměř jisté, že takový upjatost bude častěji omylem než pravdou. Patriot, který staví západní frontu proti východní neb naopak již je na cestě k sebeklamu, která vede do města zkázy. Je jako člověk, který bojuje o život pěstmi, který by si vytvořil slabost pro preferování pravé ruky na úkor levé. Podvědomě by se vždycky snažil zasadit knokaut pravačkou. Knokaut ale nezasadí, nýbrž dostane.

To, na čem musíme stát pevně, je cíl války—nebo řečeno jinými slovy, povaha míru. Je to o to důležitější proto, že vojenské disposice ani nejsou věcí pravice či levice—Východu či Západu, nebo ani věcí ano či ne, je to věc rozhodování zda více či méně. Kdyby došlo k invazi do Anglie, nebyla by to otázka pouze toho, zda máme obětovat muže, abychom uchovali politické centrum Stoke Poges nebo pozorovatelské postavení v Upper Tooting: ale otázka toho, kolik přesně obětovat pro Tooting nebo kolik přesně pro Stoke. To jsou věci, ve kterých se vojenské velení může docela mýlit, ale přece jen je trošku pravděpodobnější, že rozhodně správně spíš než někdo jiný. Říká se, že v nedávných krisích měli lepší úsudek politikové než generálové. Možná to tak bude, ale jistě to musí být výjimka. Udělat z toho základ k řečem o tom, jak nějaký politik „vyhrává válku“ mi přijde jako nanejvýš nepravděpodobný nápad v samé povaze jakéhokoliv technického řemesla. Je to skoro jako kdybychom řekli, že šachový velmistr, který se vydal sehrát partii do Moskvy musí s jistotou vyhrát, protože jeho staropanenská tetička v Balhamu mu nadšeně fandí. Sám mám poněkud mystické smýšlení a jsem dalek toho, abych popíral, že modlitby staropanenské tetičky mohou účinkovat jakýmsi neznámým způsobem. Nenavrhuji ale zapomínat, že válka je válka a šachy že jsou šachy, ani zapomínat na fakt, že alespoň já bych byl naprosto důkladně poražen, kdybych se pokoušel vystupovat jako šampion v jednom či druhém.

Žel! Jak věci stojí, většina z nás je za tetičky v Balhamu. Můžeme udělat jen málo, ale to, co můžeme udělat je mnohem víc morální než mentální. To, co můžeme udělat a je to svým způsobem velmi důležité, je střežit, co bychom mohli nazvat moralitou války a střežit ji tak, jak lidé střežili náboženství.  Takový vztah nutně zahrnuje jakousi kvalitu, která je v jistém smyslu náboženská—že strážce střeží cosi většího, než může rozumět, i když je to také něco lepšího než si dokáže představit. Myslím, že to byl Bagshot, který napsal onu krásnou větu: „Tehdy oheň přestane pálit, až bude náboženství příliš ohavné pro lidstvo.“ Nejenže je takhle válka příliš ohavná pro lidstvo, ale v tom smyslu je spravedlivá věc této války příliš ohavná pro lidstvo. Spravedlivě bychom bojovali, pokud bychom jen bojovali proti nepříteli Anglie. My ale bojujeme, a to beze vší rétoriky, proti nepříteli lidského rodu, a nezdráhám se dodat, nepříteli Božímu. V tomhle smyslu nelze od běžného Angličana ani čekat, že by věděl, jak moc má pravdu. V tomhle smyslu běžný Angličan, nebo jakýkoliv takový člověk ani není hoden mít pravdu tak, jak ji má. Tahle kruciáta je tak vysoko nad našimi hlavami, jako byl kříž vysoko nad erby a chocholy křižáků, ale křižáci to věděli. Nebezpečí moderního světa, s jeho pochybnostmi a rozděleními—zejména politickými pochybnostmi a národními rozděleními—je v tom, ž e každý strana může být příliš stranická, ať už ve strategii pro své vlastní plány nebo v politice pro svůj stát. Především se musíme mít na pozoru před tím, abychom dokazovali, že máme pravdu v drobných rozmíškách s přáteli, nebo nikdy neprokážeme, že máme pravdu ve velkých svárech s našimi nepřáteli. Obzvláště musíme mít na paměti, ve vnitřních vztazích v Alianci, že každý jeden ze Spojenců může představovat jen jeden aspekt onoho velkého etického absolutna, které se pokoušíme uchránit od šílených negací anarchie oděné do zbroje tyranie. Pokoušíme se zachránit něco víc než Anglii, ba i více než Evropu—něco, co i pokud zachráníme, neuvidíme. Angličan nebojuje za pár Angličanů, se kterými se setkal a kteří se mu líbí, nebo za pár cizinců. Bojuje za Člověka, kterého nikdy nepotkal—který je obrem příliš obřím pro lidi, aby ho změřili, nebo ji jen spatřili.

Jedinou skutečnou slabosti v dobré věci totiž byla  lidská nehodnost jí a aplikace téhož omylu, který jsem již zmínil o vojenských záležitostech na věci morálky. Zrovna tak jako existovalo nebezpečí stavět proti sobě různá bojiště téže velké války, tak tu bylo nebezpečí stavět proti sobě jeden batalion proti druhému, které jsou všechny vlastně jednou a tou samou velkou armádou. Ty bataliony nosí různé uniformy a nosí různé vlajky, protože vskutku jejich velícími důstojníky jsou králové a presidenti a jejich plukovními zástavami jsou vlajky suverénních států. A vše, co provází dobrou věc patriotismu a samosprávy, svobody a suverenity vytváří zmatení větší, než jaké by mohlo vytvořit zástavy a uniformy. Nejen zvyklosti ale i nálady různých národů jsou protikladné. Lidé mají nejen různá gesta, ale gesty myslí i různé věci. Znaková řeč není mezinárodní. Není většího omylu, než si představovat, že němohra nepotřebuje překladu. Angličan netuší, co Francouz míní pokrčením ramen, nebo co míní Němec, když srazí paty a pokloní se. Samotné pohyby hlavou a ruky u Itala či Srba jsou signály, které pokaždé pochopíme špatně. Pantomima je esperantem zrovna tak málo jako jím je angličtina a duše člověkova národa může být zrovna tak v jeho prstech jako v jeho duši. Tohle vše nyní velmi nutné mít na mysli, protože mezinárodní neporozumění je jedinou věcí, které zatím oslabilo alianci a jediným, co ji ještě může zcela zmařit.

Zde je tedy konečně jedna věc, již si my, kteří si nemůžeme pomoci a bojujeme, můžeme pomoci zastavit. Může pomoci zastavit pohoršení a rozkol. Pokud slyšíme nějakého Angličana říkat, že nějaký Američan nebo Ital nezvládá tohle nebo mu nejde tamhleto, můžeme ho donutit k troše sebekritiky a přimět ho, aby si uvědomil, že každá chůze je padání a každý boj selhávání. Pokud nějakého Američana považuje za arogantního, můžeme mu připomenout, kolik laskavých anglických plukovníků nebo neútočných anglických duchovních je na kontinentu považováno za arogantní. Pokud si myslí, že Srbové jsou jenom barbaři, ať se jen zamyslí nad tím, čímpak to bude, že tolik vysoce inteligentních cizinců nazvalo Angličany barbary. Má-li vlastnosti dobrého Angličana, brzy pochopí, že se od našich Spojenců lišíme ne proto, že naši lidé jsou větší než jejich, ale proto že naše věc je větší než my sami. Jelikož všechny tyto drobné třenice, jakkoliv Alianci překáží, jsou koneckonců ve skutečnosti tím, co jí dává oprávnění. Dokazují, že nad Pruskem existuje jen jeden rozsudek a to i od nejširší a nejdivočejší lidské rozmanitosti.

 

Zdroj: Illustrated London News 1917-1919, str. 196-200 G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXXI, Ignatius Press, San Francisco 1989

 

Despocie a demokracie (ILN, 10. listopadu 1917)

November 10, 1917 Despotism and the Democracies

Aliance, a tedy svět, má dnes jednoho nepřítele. Není to Němec, ale zrádce. V obratu událostí, které zahrnovaly italský ústup byla jistě zrada, isolovaná a individuální zrada nepochybně, ale v povaze armády už je, že jeden zrádce svede práci za dvacet. Zrada dozajista byla v prudkém a iracionálním zpráchnivění, které pokazilo ruskou revoluci—nepochybně zrada malé menšiny, ale je už samotnou definicí takové moderní a podvodné demokracie, že v ní malá menšina vždy panuje. Nanejvýš potřebná je nyní živá netrpělivost, ba i jakýsi divošský smích proti myšlence, že všechno naše monumentální lopocení by mohla zmařit krysa či červ.

Na počátku války měli naši nepřátelé všechny materiály úspěchu, a my jsme měli jen materiální prvky, jimiž jsme jim mohli vzdorovat. Dnes mají Spojenci všechny materiály úspěchu a pochybné či rozdělené mohou být právě jen morální elementy. Zdá se zvláštní říkat něco takového o člověku, který svádí boj na život a na smrt, že může vyhrát a že jediná otázka je, zda zvítězit chce. Ale právě taková je pozice průměrného pochybujícího člověka v Alianci. Americké masy, až dorazí na místo, ruské masy, pokud se vrátí—nemluvě o velkých armádách již shromážděných v dalších zemích Aliance—mohou centrální mocnosti porazit se stejnou jistotou, jako je výsledek prostého sčítání. Jediné, co lze uvést v pochybnost je jejich záměr, nikoliv jejich sílu a moc. Nakolik je možné je přesvědčit, aby svou sílu použily, není pochyb, že dokáží dosáhnout svého cíle. Mám proto za to, že to, co je nyní třeba udělat, je vzít každý přesvědčivý typ člověk z těch, kteří tvoří Alianci a dokázat jim, co nejjasněji, že téměř vše, co miluje, je navždy ztraceno, pokud se nerozhodne udělat to, k čemu je nesporně schopný udělat. Nejprve se budu věnovat člověku, který stejně jako já zastává určitou politickou doktrínu, která je nejstarším americkým ideálem a je větší části nejnovějšího ruského idealismu. Chci tím říct, že nejprve se obrátím na demokrata.

Nejprve je nutné říct, že pevný a nezpochybnitelný fakt byl poněkud zamlžen způsobem, jímž byl vyjadřován. Nebojujeme proto, abychom Prusku dali parlament, i když se má za to, že demokracie neznamená víc než parlament. Spíše jde o to, že jak mnoho či málo demokracie znamená, Prusko bude vždy nepřítelem jak její formy, tak podstaty. Nyní jde ale ještě důrazněji o toto—pokud nyní válka zanechá Prusko v jakékoliv pozici, ve které bude moci předvádět nějaký úspěch, pak nyní bude v první řadě smrtelným nepřítelem jakékoliv demokracie vůbec. Nezanechá ani tolik demokracie, co by se vešlo do nejotlučenější volební urny nebo nejstaromódnějšího řečniště. V takové náladě by neušetřila nejzkorumpovanější parlament, ani neprojevila žádný respekt i těm nejméně representativním zastupitelům. Bude aristokratičtější než nejvýlučnější socialistický klub. Bude despotičtější než nejúspěšnější moderní zastánce a představitel parlamentu. Skutečné i falešné republiky pro ni budou stejně směšné—stejně směšné jako byly, když převálcovala francouzské hranice v prvotním chaosu francouzské revoluce, a vykřikovalo, že jakobíni budou utíkat jako slepice.  Postavte se na vteřinu na místo obyčejného člověka v severoněmecké monarchii a zjistíte, že hledíte do historické ulice vyzdobené pravými i falešnými trofejemi údajné nadřazenosti takové monarchie. Takhle bude konce dobře známé série. Poslední dějství velkého evropského dramatu otevřeného francouzskou revolucí se uzavře. Demokracie už pro její kritiky nebiude pochybná, chaotická, nebo zkažená nebo vrávorající ani nebude představovat zklamání, bude totiž mrtvá. Uvažme pár prostých faktů. Zaprvé je skutečností, že popruštělé Německo je jedinou mocností, která zůstává naprosto nekající pokud jde o tyranii. Ze rtů skutečných pánů Německa nezaznělo ani slovo naznačující, že by nějaký utlačující pruský zákon kdykoliv vyžadoval nějakou omluvu či výmluvu, nebo by kdykoliv nemusel potřebovat zopakovat. Na povrch nakonec mohou vyplynout další německé aspekty, o kterých zde nehovořím. Mluvím o tom, že pokud nepřítel uspěje nyní, nebo se bude jevit, že uspěl, pak úspěchu dosáhne čistý pruský militarismus. Pokud armáda dosáhne jakéhokoliv cíle, nikdo se nebude tvářit, že ho dosáhl Reischtag. Německý úspěch bude úspěch pro Němce, ne pro německé socialisty. Pokud dosáhne vítězství Hindenburg, nikdo nepůjde blahopřát Haasemu. Pokud Němcům zůstává nějaká výhoda zatímco jsou pod svou historickou vládou, pak její slávu získá ona vláda a kdokoliv to nechápe, se musí velmi podobat nějakému idiotovi.

Za druhé je skutečností, že nedošlo k žádné německé revoluci a pravděpodobnost jakékoliv německé revoluce je čím dál menší. Vůbec nejmenší je pak taková pravděpodobnost, pokud Německo dosáhne čehokoliv, co by se dalo vydávat za úspěch. Je možné, že skutečný německý nezdar, pokud by se ho podařilo lidem natlouct do hlav, by něco takového mohl probudit. Opět, zde se tím nezabývám—zabývám se německým triumfem, nebo něčím takovým, co by Němci jistě za triumf označili, i když by to ve skutečnosti byl jen triumfální únik. Z toho je dle mého zřejmé že ne jen to, že by Prusko bodovalo, ale i to, že by bodoval pruský typ vlády. Bije do očí, že bezpečí pruského despotismu lze postavit do protikladu s kolapsem ruské demokracie. To už je ponaučení, které si Prusko vzalo z ruské revoluce: a jediné ponaučení, které si z ní kdy vezme. Kde v širém světě neskutečnosti vzali někteří z našich socialistů vzali myšlenku, že ruský rebel bude příkladem pro pruského poddaného? Když odhlédneme od toho, že se Prus považuje za příklad pro kohokoliv, co by měl ruský příklad tak příkladně ukazovat?  Pokud by měl být Berlín imitací Petrohradu, co by měl imitovat? Musí nám snad někdo v téhle pokročilé hodině vykládat, že Prus nijak zvlášť neobdivuke nepořádek a vojenský nezdar a fantastickou osobní svobodu a libovůli? Čím víc jedinců a skupin v Alianci se bouří, tím hrdější běžný Němec bude na skutečnost, že dokáže poslouchat. Čím víc jsou různé typy vlád rozděleny, tím víc bude rád, že jeho typ vlády je jednotný a tím víc si bude jist, že je také jediný možný.

Naši vlastní angličtí kosmopolité jsou také vinní hrubým přeháněním anglické domýšlivosti. Nic jim nedokáže vyhnat z hlavy, že Německo a celé lidstvo dychtí mít britskou ústavu. Myslí si, že kdokoliv je v potížích musí dnem i nocí snít o parlamentu—musí bažit po našem Speakerově žezlu a závidět nám je a možná nám závidí i Speakerovu paruku. To stojí za slepým bludem, že Německo musí prahnout po takzvaných „liberálních institucích“. Severoněmci ale nejsou dost moudří na to, aby chtěli alespoň to, co je na nich dobré. A nejsou takoví hlupáci, aby chtěli, co je na nich špatného. Pokud uspějí bez nich, očividně je budou chtít o to méně. Jeden, a jen jediný stát v Evropě, vyjde z této války se starým typem vojenské monarchie docela neporušeným. Pokud z ní vyjde s docela neporušenou svou vojenskou mocí a prestiží povznesená nad chaos hrubých experimentů a vyčpělé korupce všech ostatních druhů, myslím, že i malé dítě uhodne, co na to svět řekne.

A konečně je skutečností, že celé toto morální vítězství a marnivost není jen tím, co Němci logicky musí vyhlásit, ale je to i to, co denně prohlašují. I poté, co byli dohnáni ke všem převlekům pacifismu, tento druh prušáctví skrýt nemohou. Každým oficiálním německým projevem a inspirovaným německým článkem se táhne toto hluboké přesvědčení, že jejich despotismus přežije všechny naše demokracie. A pokud se naše demokracie nenaučí proti němu spojit, pak tomu tak beze vší pochyby bude.

 

Zdroj: Illustrated London News 1917-1919, str. 192-196 G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXXI, Ignatius Press, San Francisco 1989

 

Lincoln a současná situace (3. listopadu 1917, ILN)

November 3, 1917

Lincoln and Present Situation

Diskuse o soše Abrahama Lincolna (na náměstí před sídlem Parlamentu v londýnském Westminsteru pozn. překl.) vedená jaksi potichu mezi experty a činovníky by v méně neklidném čase docela mohla být populárním tématem. Poněkud ironickým způsobem totiž vyvolává otázku po vztahu mezi demokracií a uměním. Navenek by se mohlo zdát, že obsahuje řadu dosti pozoruhodných rozporů. Velká demokracie nabídne sochu velkého muže a zdá se, že socha samotná socha se těší menšímu obdivu mezi těmi, kdo ji dávají, než mezi těmi, kdo ji přijímají a tam, kde je muž sám nejpopulárnější, se socha zdá být nanejvýš nepopulární. Dále se zdá, že socha je hrůza na pohled pro lidi kvůli tomu, že přehání, do jaké míry byl její vzor mužem z lidu. Nějakého umělce posedla myšlenka, že hrdina musí vypadat jako nádeník; dav by prý dával přednost tomu, aby vypadal jako gentleman a jeho hrubší ztělesnění posměšně popisuje jako „tuláka s kolikou“. Umělec a umělečtější kritici současně nanejvýš opovrhují kritikou prostého člověka, a přitom svůj předmět oslavují jako v prvé řadě prostého člověka—a jistěže i jaksi zbytečně ošklivého člověka.

Umělci jsou zjevně už drahnou dobu jedinými aristokraty. Jsou jediní, kteří nehovoří, ať upřímně nebo ne, o demokracii. Kdybychom zrovna teď vzali svět za slovo, měli bychom jej považovat za planetu obývanou výlučně čistými republikány, ba prvokřesťanskými komunisty. Korunní princ si nezkouší jako Jindřich V. korunu, ale  jen červenou čapku jako Ludvík XVI. Junkeři, dosud seschlí starobou, jsou podníceni k nemotorným vylomeninám, jako by ve skutečnosti byli mladíčci—nebo něco jako Mladí Turci. Prusko se nejspíš prohlásí za „korunovanou republiku“ (ať už by to mělo být cokoliv) a všichni nejrigidnější reakcionáři na světě se budou dnem i nocí modlit (veřejně) za plebiscity pro menší národy. Pokud bychom se drželi vysvětlení, museli bychom předpokládat, že Německo jen nejen připraveno na revoluci, ale už jí úspěšně dosáhlo a že jen v nudné a triviální věci všednodenních zvyklostí nacházíme vlákno její historické kontinuity. Nebýt toho, že víc a víc mírumilovných neutrálů a nebojujících odváží na trhy s otroky, nebýt toho, že ticho přerušují občasné výstřely umlčující Belgičana za to, že se staral o Belgii, nebýt toho, že téměř všechny nekorunované republiky tohoto světa oplakávají více a více svých občanů povražděných náhle a tajně na moři—zkrátka nebýt tichého spodního proudu všeho, co Německo dělá, mohli bychom si dělat velké demokratické naděje z několika věcí, které říká. S tím, jak se věci mají by od nás asi bylo moudré mluvit o frázi pro tuhle hodinu a rozeznat, že je tu jakási móda—demokratický nebýt, ale demokraticky mluvit.

Ale umělci, zejména obrazoví a plastičtí umělci, jsou stále hrdí na to, že jsou nepopulární. Ten druh nadřazené osoby je pořád nadřazený každému, zejména umělcům školy, která ho bezprostředně předcházela. Opovrhuje Whistlerovým impresionismem, ale kopíruje jeho nestoudnost. Nevěřím v budoucnost takového futurismu, protože si myslím, že pouhý pokrok je jako ideál mnohem vulgárnější ba negramotnější než popularita. Dívat se do budoucnosti znamená jen padělat pochvalu od dítka ještě nezrozeného. A když se podíváme do minulosti, vidíme stovku výstředníků, na které sláva zapomněla, na jednoho, kterého ospravedlnila. O tuhle věc se tu ale přít nebudu. S povrchním zdravým smyslem pro věc tu stačí říct, že v tomhle zhýčkaném, samolibém a skoro tajnůstkářském vkusu pro sochy je velmi zvláštní nepatřičnost. Zdá se absurdní, aby nějaká věc nebyla populární, když celým jejím účelem je, aby byla veřejná. Nejskvostnější umění může být pro pouhého kolemjdoucího hádankou, pokud je ale namáhavě postaveno na podstavec, jen proto, aby na něj zapůsobilo, bylo by zřejmě smutné, pokud by ho jen mátlo. Umění nemusí být zamýšlené jen jako reprodukce přírody, pokud je ale postaveno vyobrazení s cílem připomenout Lincolna, nikoliv nerozumně by nám ho mohl připomínat. Nekritisuji zde sochu, ale jen princip, kterým by někteří sochu ospravedlňovali. Pokud veřejná socha odpovídá jen soukromému vkusu, bylo by mnohem vhodnější, aby to byla jen soukromá soška.

Tento princip je jen pohrdáním veřejností, a veřejnost je jen jiné jméno pro republiku. Princip, ať už je jinak čímkoli, je tedy velmi nepoužitelný k památce tak velkého republikána. Lincoln by možná sám neměl žádné velké pochopení pro politika stojícího na kamenném podstavci a shlížejícího na chodce na ulici. Ještě menší pochopení by ale měl pro umělce stojícího na duchovním podstavci a shlížejícího na občany státu. Samotný by možná byl překvapený ze Sochy Svobody v New Yorku osvěcující svět, ještě víc by ho ale pobavila futuristická socha Svobody ve stejném měřítku, matoucí svět.  Ať už má jeho názor na futurismus v estetice jakoukoliv hodnotu, v politice nebo etice žádným futuristou nebyl. Pravda, jíž je jeho památka strážcem, a jíž by jeho socha měla být symbolem, je dozajista ta o prosté a trvalé povaze běžného svědomí lidí. Je o to víc pravým vzorem nového spojení mezi svou zemí a naší, protože jeho teoretická jasnost se spojovala s pozoruhodnou trpělivostí v praxi. Otroctví viděli jako zlo od počátku, ale nezničil je dřív než na konci a pak je zničil naprosto. Stejně jako jeho nynější nástupce by dost možná nenapadl prušáctví až do samotného konce, ale jako zlo by je viděl od počátku, a když by zaútočil, zničil by je naprosto.

Jeden luteránský pastor, jehož kontroversní korespondenci mi poslal jeden americký přítel, se vší vážností tvrdil, že v přechodu od užívání střelného prachu k užívání otravných plynů nebylo o nic víc morální závažnosti, než v přechodu od užívání bronzu k užívání železa. Nepochybně by řekl, že v bodnutí přítele do zad a bodnutí nepřítele do hrudi není většího rozdílu než zchromení ho na pravou nebo levou nohu. Tak bláznivé zvrhlosti nenapraví nic lépe než prostá představa na to, co by si o tom myslel takový člověk jako Lincoln. A shodou okolností nám vlastně jeho kariéra nabízí zkušební případ, který se dotýká nejslabší ale nejrozšířenější německé stížnosti. Němci, před pár lety, přišli na velmi opožděnou a nedůslednou námitku proti starodávné praxi blokády, neboli odříznutí přísunu potravin během obléhání—tak jak postupuje Anglie proti Německu—a Německo proti Francii. Stejně postupoval Lincoln proti hrdinskému odporu Jihu: a jsem ji jistý, že žádný příčetný Jižan to nepovažuje za skvrnu na jeho věhlasu. Přesto jsme v proněmeckých pamfletech, které jsem sám četl, zcela vážně tázáni, abychom zvážili anglickou blokádu Německa proti německé blokádě Anglie, s jejími malichernými vraždami, jakéhokoliv zatoulaného kapitána vyplouvajícího z kteréhokoliv přístavu na světě.

A teď si představme, že by kdokoliv z lidí šel za Abrahamem Lincolnem a požádal ho, aby mu blokádu Jihu vyložil podle takového principu. Představme si, že by mu řekl, aby vyskočil z díry a pobil kohokoliv a kdekoliv, ať neutrála nebo válečnou stranu, účastníka bojů nebo neúčastníka, muže, ženu nebo dítě, chodící po cestách kulaté země, o kterých se rozhodl si myslet, že by mohli nějakým vzdáleným způsobem pomoci Jižní konfederaci. Představme si, že by byl požádán, aby se skryl za zdí a zastřelil řeznického poslíčka na řeznickém vozíku, nebo třeba i prodavače v zelinářství. Představme si, že by mu poradili, aby zmasakroval všechny lidi v projíždějícím omnibusu, protože by tu byla nepatrná šance, že jeden z nich má něco společného s obchodem s masem, nebo vyhodit do povětří povoz plný lidí „aby nezbylo ani stopy“, protože někteří z výletníků s sebou mohli mít šunkové sendviče. Takové věci by byly jedinou paralelou v pozemní pohraniční válce k německému chování, i opevněnému německými výmluvami. A všichni víme, že Lincolnovi bychom mohli takovým rozšiřováním sypat písek do očí zrovna tak málo, jako bychom mohli jeho kamennou sochu rozbít házením prachu. V tom zastupuje a představuje onen nesmrtelný instinkt, díky kterému každý prostý člověk pozná rozdíl mezi Martem a Molochem, mezi Napoleonem a Neronem. A ať už jeho postavu vytesají jakkoliv, bude toto velké svědomí vyjadřova tím víc, pokud ho vytesají z mramoru a vzpřímeného.

Zdroj: Illustrated London News 1917-1919, str. 188-192 G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXXI, Ignatius Press, San Francisco 1989