Koleje reality (ILN 26. ledna 1918)

January 26, 1918 The Rails of Reality

Existuje jeden konkrétní postoj, vůči kterému má většina lidských bytostí, mně v to počítaje, velmi silnou námitku. Právě on vytvořil všechny lidové příběhy o zrádcích, třebaže je někdy poněkud subtilnější než zrada, ale má všechny její účinky, pokud ne motivy. Je to postoj člověka, který si právě tu chvíli, kdy má pevně ztuhnout, vybere jako čas, kdy změknout. Selže teprve v poslední chvíli a vždy ve chvíli nejdůležitější. Zejména si vždy vzpomene na důvody, které mu měly zabránit něco začít, teprve tehdy, když slouží jen k tomu, aby mu ji bránily dokončit. Někdy těmi důvody jsou dosti řídké moderní theorie, které okamžitě povolí, pokud zjistí, že je nějaký čin žádoucí, a které se k němu nyní vrací jen proto, že ten čin shledává obtížným.

Takový člověk se lidovému instinktu vždy jeví, že jen zahrál falešně, velmi často je ale do počátku falešná jeho pozice. Vždycky mám takový pocit z některých bohatých kvakerů, a dalších theoretických odpůrců vší války v jejich postoji k této válce. Mají právo válku zapovídat, ale nemají právo pomáhat jí tak, aby jí překáželi. A oni jí, nedefinovatelně, a snad nevědomky, pomáhali tak, aby ji kazili. O pacifistech se říká, že to jsou fanatici, alespoň já si ale přeji, aby ti, kdo jsou mezi nimi nejvlivnější, byli fanatičtější. Pacifistický mír je alespoň mnohem lepší než pacifistická válka. Stejné cítění bych měl mít o každé jiné extrémní nebo výstřední nauce, jakkoliv silně bych s n nesouhlasil. Když mě vegetarián označuje za kanibala, protože jsem si dal skopovou kotletu, pomyslím si o něm, že je trochu blázen. Byl bych ale raději, aby můj kanibalismus odsuzoval před velkým zástupem, než abych ho našel, jak všude ve skrytosti kuje pikle k převracení řeznických vozíků a zatloukání dveří masných krámů hřebíky. To první bych s ohledem na jeho přesvědčení považoval za jeho právo, popírám ale, že by měl právo k druhému, ať už je jeho přesvědčení jakékoliv. Považuji za kruté a bláznivé, aby se stoupenec paní Eddy snažil nemocnému upřít každou jinou pomoc vědy, pokud to není křesťanská věda. Za ještě mnohem horší bych ale považoval, pokud by stoupenci křesťanské vědy byli jen přistiženi, jak kradou léky z pacientovy skříňky nebo petrolej z lékařovy garáže. Idealismus je omluvou pro povstání, není omluvou pro pletichu, jež je proti samé její povaze a s těmi, kdo jen pletichařili nebo pletichaří pro mír nepředstírám žádnou trpělivosti ani žádný respekt k nim. Hrůzy války jsou naprosto logickým důvodem do války nejít. Nejsou důvodem něco zkoušet, když se cítíte rozrušení a zanechat toho, když se zrovna cítíte unavení. Pokud máte vůbec nějakou intelektuální sebeúctu, musíte položit sami sobě tři otázky, které jsou zřejmé jako abeceda: Pro co jste se rozhodli původně bojovat, zda jste toho dosáhli, nebo zda toho můžete dosáhnout dalším bojem. To, že bojovat, a ještě více muset dovolit druhým, aby bojovali, je hrozná věc je nanejvýš živá a palčivá pravda. Dovolím si ale tvrdit, že je to pravda, která musela mocnou mysl napadnout už před nějakou tou chvílí.

V této zkoušce na život a na smrt nebylo nikdy chvíle, kdy by bylo nutnější řídit se skutečností a ne atmosférou. Atmosférou je přirozeně a nutně únava a reakce k úniku, pravdou však stále zůstává, že utéci nesmíme, i kdybychom mohli, ze skutečnosti. Všiml jsem si, že nějaká nová doporučení v tomto smyslu zazněla nedávno od pana H. G. Wellse, muže, který je vždy návodný. Pan Wells je především velkým umělcem atmosfér a jak tomu u takových umělců často bývá, je také příliš velkou obětí takových atmosfér. Je též, myslím, obětí již popsaných slabostí—nedostatku čehosi, co by bylo možné volně popsat teologickým pojmem vytrvalosti až do konce. I jeho nejúspěšnější romány v samotném konci selhávají. Končí ale závěr nemají, zdá se jako by se autor rozhodl uniknout rozhodnutí. Nekončí pouhou negací či zoufalstvím, ale jen v zániku svého původního předmětu—jako kdyby autor zrovna zahlédl něco jiného, které s tím nemělo nic společného. Není tedy zoufalý, ale zcela jednoznačně a ve dvojím smyslu vytržený. Zdá se, že se velmi podobně přivedl na zcestí, pokud jde o válku a přitom sešel z cesty skutečnosti. Kvůli podpoře války jako takové se zapletl se do úvah docela vzdálených nejen našim rozumům, ale i jeho vlastnímu rozumu. Na první pohled—či spíše první poslech—s jménem pana Trockého a petrohradských revolucionářů. Nabízí nám je jako demokratičtější typ diplomatů, kteří jsou prostší a jednodušší než naši diplomaté. K tomu bych si vystačil s odpovědí, že většina z nás by si o věci řekla velmi prostě a jednoduše, pokud bychom si o ně řekli a nedostali je. Bolševický diplomat požadoval, aby byla mírová jednání přesunuta na Západ a ona přesunuta nebyla. Požadoval, aby ozbrojené síly nebyly přesunuty na Západ, a ony přesunuty byly. Myslím, že jsem byl dlouhodobě a důsledně nejen více demokratem, ale i mnohem více revolucionářem než pan Wells, dokonce jsem byl od něj i napomenut za své extrémní a výstřední odsuzování existujícího sociálního systému. A při mnoha příležitostech bych byl připraven prostě a jednoduše si říct o to, co jsem chtěl—říct velícím hlasem „Dejte majetek všem rodinám ve státě“ nebo „okamžitě všechny trusty ztrestejte jako zločinná spiknutí“. S těmito dvěma jasnými a prostými věcmi, které bych požadoval, by se pojila jen dvě omezení. Jedním bylo, že bych neměl dostat, co jsem žádal—nebo možná neměl očekávat, že to dostanu. Druhé bylo, že bych neměl považovat za praktické tohle dělat a přitom se, což přiznávám, zoufale snažit udělat něco jiného, na čem se všichni shodovali, že je nutné udělat.

Chtěl bych proto přitáhnout pozornost k detailu, že ve světě v této chvíli existuje válka, a že existuje německá říše, které se v této válce dosud dařilo tak, že odzbrojila Rusku, Rumunsko, Srbsko, Černou Horu a již postavila Střední Evropu zastiňující Východní Evropu. Říct tváří v tvář takovém faktu, že tón pana Trockého se vám docela zamlouvá je asi tak bláhové a těkavé jako říkat, že se vám docela zamlouvá barva jeho očí. Říkat, že v úspěšném Německu může nastat revoluce, protože došlo k revoluci v neúspěšném Rusku znamená házet divokými dohady do vzduchu. Může to tak být, ale s jakousi jistotou můžeme stavět jen na tom, co je. Říkat, že v Berlíně bude dozajista ustavena republika proto, že byla ustavena v Petrohradu je asi stejně věcné a praktické jako tvrdit, že bude v Petrohradu postavena dřevěná socha, protože byla postavena v Berlíně. Osobně bych vždycky říkal, že Rus je víc demokratický než Prus, že má přirozenější cit pro to, co je revoluční, tak jako muž Berlína má přirozenější cit pro to, co je dřevěné. Ale i pokud si myslíme, že ruský příklad lze následovat, je šílenství říkat, že musí být následován. Zabýváme se kalkulovatelnými fakty a nemůže vydat celou Anglii a celou Evropu všanc kvůli možnostem které jsou naprosto nevypočitatelné. Máme-li v rozmíšce jakákoliv práva, nelze si představit, že bychom je dali v sázku kvůli chabé naději, že Německo může nakonec ustat v adoraci Hindenburgovy sochy a začít se klanět soše Haase. Ve vší skromnosti tedy panu Wellsovi radím, aby se na okamžik vrátil k rozjímání reálných věcí a zejména té nejreálnější věci zůstávající před námi: skutečnosti, že prohrajeme válku a s ní i víru Anglie a svobodu Evropy, pokud pořád nedokážeme Prusa donutit k tomu, aby udělal jisté věci vůči jejich konání má tak nesmírné námitky. To vůbec nejmenší, jak řekl pan Wilson, pan Lloyd George a všichni naši političtí předáci, zahrnuje francouzské Alsasko-Lotrinsko, svobodné a sjednocené Polsko táhnoucí se k Poznani a moři. Pokud jde o sympatie k revolucionářům, sympatizoval jsem s mnohými v mnoha místech, ba i v místě zvaném Anglie, a mé sympatie nezačaly znenadání včera. Mé předsudky jsou staršího data a možná i delšího trvání.

Reklamy

Jsou pacifisté proněmečtí? (ILN, 19. ledna 2017)

January 19, 1918

Are the Pacifists Pro-German?

V současném pacifistickém argumentu jsou jisté zvláštní rozpory, o kterým jsem si dosud nevšiml, že by na ně někdo poukázal. Slouží k tomu, aby nás vrátily k jednomu bodu, ke kterému se nyní nejvíce potřebujeme vracet.  Tak to bylo již dávno řečeno panem Asquithem, když mluvil o tom, že je třeba vymezit pruskou moc: ne tedy tvar pruské mapy nebo tituly pruského krále—ne tedy, jinak řečeno, vymezit hranice, které by Prusko bylo připraveno vždy překročit, nebo stanovit smlouvy, které bude vždy připraveno porušit. Je například naprosto k ničemu říkat, že se nepřítel vzdává římského triumfu nebo středověkého turnaje. Prusko použilo pohanské barbarství hrubé anexe, jako v Polsku a Alsasku, později než civilisované mocnosti, ale ani pro Prusko není anexe o nic modernější nástroj než arkebuza nebo arbalast. Německo neanektovalo Turecko, jen mu vládne. Německo neanektovalo Rakouské císařství jen je v každém ohledu včlenilo. Zkrátka, pokud zůstane pruská moc, nakolik se liší od jeho legálního území, stejná jako dosud, dosáhne morálního lenního panství, které způsobí, že někdejší svobodné státy na něm budou závislé. Nesmíme být jeho podmaněnými a anektovanými provinciemi. Bůh chraň! Může být jen bičem dohnáni ke spojenectví.  Nebudeme jeho zajatými nepřáteli—nanejvýš nezdvořilý způsob, jak to říct, ale budeme jen jeho nanejvýš neochotnými přáteli. Máme také tiše strpět, když ho nové nutnosti zapletou do nových zločinů—tak jako rakouský katolík musí strpět svatokrádežné ničení křesťanských katedrál, tak jako nezávislý Bulhar musí strpět masakry křesťanských poddaných Turků. Kdykoliv se Prusovi zamane zacházet se Španělskem nebo Skandinávií nebo jihoamerickými republikami přesně stejným způsobem jako zacházel  s Belgií nebo Srbskem, bude nám dovoleno protestovat v přesně té míře, v jaké protestovalo Maďarsko nebo Bavorsko. A to vše poplyne z toho, že ústřední vojenská moc nebude zničena, jak jsme se kdysi zapřísahali, že zničena bude. Dokud přežije jako skutečně úspěšná evropská organizace, bude její filosofie a etika Evropu prostupovat. Zlý duch, který kdysi ohromil svět, nakonec svět pohltí.

Jeden z rozporů, o nichž jsem mluvil, se týká velmi diskutované otázky krutosti odvet. Kdybych se jí zabýval jako záležitostí obecné morálky, řekl bych, že vše záleží na tom, zda bylo morální veto věcí smlouvy nebo svědomí. Pokud se něčeho zdržíme proto, že jsme se s někým dohodli, že to dělat nebudeme, je zřejmé, že pokud se osvobodí, osvobodí i nás. Pokud se zdržujeme z hlubších duchovních důvodů, nutně tomu tak není. Poruším smlouvu s německým císařem, pokud ji on poruší první, což se nejspíš stane. Nesjednám ale smlouvu s ďáblem, podepsanou vlastní krví a odevzdávající mu mou duši, a to jen proto, že mě směřování německé kultury a vývoje vede k přesvědčení, že německý císař udělal to samé. Zde myslím vyvstává další otázka, ve které bych neměl dovolit, aby mně německý císař jakkoliv ovlivnil. Nechci zde ale probírat obecný problém odvet, protože pozice, kterou kritizuji, je v nesouladu s oběma řešeními. Pacifista se snaží, aby se vlk nažral a koza zůstala celá a v obojím se mýlí. Důkladné čtení prohlášení v novinách náležejících ke školám listu Nation nebo Labour Leader ukáže dva různé proudy humanitárního cítění k tomuto tématu, které se nakonec spletou do beznadějné změti.

Pacifista se totiž pokouší dokázat, že německý případ je pro nás příliš špatný k následování právě tehdy, když se rovněž pokouší dokázat, že německá etika není zas tak zlá. Tvrzení, že nepřítelovo počínání je vojenskou nutností, kterou mu lze prominout. A chvíli poté říká, že takové počínání je morálním úpadkem, který je nám zapovězený. V listu Nation jsem nedávno viděl odstavec odsuzující s nejvyšším roztrpčením nálet na německé město a označující jej za nejhorší zprávu celé války. V témže listu a v dalších podobných jsem pořád viděl tvrzení, že v těch, které pan Ramsay MacDonald nazývá „naši němečtí přátelé“ musí být více dobréhé, než připouští to, kdo stále žijí v dojmu, že to jsou naši němečtí nepřátelé. Pro první pocit mohu mít pochopení, a druhému mohu porozumět, ale kombinace obou mi vůbec žádný smysl nedává. Mohu přinejmenším sledovat argument, který říká „Tihle lidé jsou lidé a ne ďáblové, jejich chování proto musí mít nějaký důvod.“ Mohu také sledovat a mnohem více cítit s argumentem, který říká: „Proč bychom měli být ďábly my jen proto, že jsou ďábly oni?“ Nikdo po mně ale nemůže chtít, abych se nejprve od nich odlišil, protože to jsou ďábli, a pak s nimi souhlasil, protože ďábli nejsou. Je-li nějaký čin tak neobyčejně brutální, že ho nesmíme vykonat, a to ani v sebeobraně, pak oni musí být zcela jistě velmi neobyčejní divoši, pokud se ho dopouští při hrubí agresi. Není možné, aby byl současně tak hanebný, že ho nelze napodobit i příliš drobný, aby ho bylo možné potrestat.

Jenže právě v tom jednom slovu „potrestat“ nacházíme celý smysl a motiv této amorální a popletené nedůslednosti. Ať vědomky či nevědomky, pacifista je proněmecký. Vědomky či nevědomky si přeje Němce zachránit buď před tím, aby byli biti vlastními zbraněmi nebo souzeni pro vlastní zločiny. Ale jeden ze dvou protiněmeckých činů musí být správný. Pokud jsou tyto vojenské činy bezprávné, proč bychom je neměli potrestat? Pokud jsou zákonné, proč bychom je nemohli dělat také: Je docela pravda, že pokud zločinec vypálil své ženě obrazce rozpáleným pohrabáčem, soudce nezačne hned vypalovat obrazce do něj rozpáleným pohrabáčem. Ale soudce okamžitě začne něco dělat, a to něco je založeno na theorii, že soudce má právo jednat jako soudce a zločinci nemají právo jednat jako zločinci. A Prus je v tom samém postavení. Pokud on a jeho metody nemohou být přijaty civilisací jako metody, pak mohou být civilisací potrestány jako zlé skutky. A tak se vracíme k bodu potrestání utiskovatele Evropy—což je přesně ten bod, kterému se tihle lidé pokouší vyhnout. A snaží se mu vyhnout o to úzkostněji, neřkuli bolestněji, kvůli tomu, že z jejich doktrín jej lze dovodit s ještě smrtelnejší jistotou než z jakýchkoliv jiných.

Pokud totiž někdo má logicky věřit ve vítěznou válku, je to právě ten, kdo byl zvláštním obráncem míru do té doby, dokud nepřijal zvláštní odůvodnění pro tuto válku. Tisíce pacifistů se v roce 1914 probudily jako patrioti, protože si mysleli, že rozdrcení Belgie, se všemi svými jedinečnými krutostmi, bylo něco příliš špatného, než aby to bylo možné snášet. Kdyby tihle lidé přivolili k myšlení, namísto toho, aby se jen cítili unaveni, hned by viděli, že právě oni jsou ti, kdo by se nyní měli utvrzovat a ne slábnout ve svých válečných cílech. To, co je dost špatné na to, aby se s tím bojovalo, natolik, že se do boje dali i ti, kdo boj nenávidí, je očividně dost špatné, aby to bylo i poraženo, jakkoliv těžké to je porazit něco takového. Znám mnoho těch, jejichž filosofie je ještě mnohem víc antimilitaristická než ta moje a přesto se odsoudili k nebezpečí a lopotě vojenské služby, prostě proto, že viděli fakt, že prušáctví je něco mnohem horšího než pouhý militarismus. Se vší vážností a úctou chci tyto odvážné muže vyzvat, aby ve svém myšlení byli právě tak smělí jako ve svém boji. Mohou snad upřímně věřit, že prušáctví znenadání ustalo nebo má nyní nějaký zvláštní důvod ustat? A především, mohou snad předstírat i jen na chvíli, že  ustávají pruské ukrutnosti, právě tehdy, když docela nápadně a násilně rostou a množí se na souši i na moři? Tato abnormalita, kterou jsme se vydali zničit je stále abnormální a stále naživu, požrala ještě více živých bytostí a sama o sobě se považuje za ještě více živou. Z dilematu rozdrtit abnormalitu nebo ji nechat stát se normalitou není úniku. Buď z ní musíme udělat vzor nebo příklad a tím příkladem musí být poprava.

 

„Jistý“ trest Německa (ILN, 12. ledna 1918)

January 12, 1918

Germany’s „Sure“ Punishment

 

Stále čelíme klíčové otázce, kterou lze formulovat dostatečně snadno. A zní, zda bude Prusko, pokud se mu skrze službu statečných mužů nepodaří zvítězit, podaří se mu zvítězit skrze službu zbabělců?  Poté, co tak dlouho hlásalo terorismus, nyní prostě hlásá hrůzu a tomu se dává jméno brzkého míru.  někteří jsou takoví šibalové, že tomu říkají spravedlivý a trvalý mír.  Když si ale jejich názory rozebereme, vidíme, že vypadají, že jsou naprosto lhostejní k hodnotě míru a nijak zvlášť se nestarají ani o jeho trvalost. Jejich cítění, které jen důsledkem únavy, je nutně iracionální. Vlastně jim vůbec nezáleží na tom, kdo nastolí mír, pokud pro ně bude přijatelný. Poskytnou této nejhrubší funkci výtečně zabalené věty a slovní vystínění je nyní zvláštní funkcí listu Nation, kdyby slavného jako skvělého orgánu liberálních idejí, ze kterého se ale nyní stal jen nástroj bažení a volání po příměří. Ale dokonce i při této sentimentální rozplývavosti jistých liberálních skupin je zajímavé si povšimnout tu a tam plovoucích zlomků svědčících o tom, co kdysi bývalo pevnou starostí o mezinárodní spravedlnost a svobodu. Ve velmi nedávném vydání tohoto listu je jeden  příklad, který si zaslouží jisté prozkoumání těmi, kdo rozumí hlavnímu omylu a hrozbě těchto dnů. První část pasáže se týká neschopného pojetí válečného patu—takového, který bude nerozhodně a donekonečna protahován. „Můžeme dál krvavě napadat a oslabovat nepřítele a on nás,“ ale není tu „žádná zvláštní pravděpodobnost“, že by kdy bylo dosaženo takového vítězství jako u Waterloo nebo Jeny. Nation hlásá podivnou myšlenku nerozhodnosti války, a pak s tajuplným potěšením označuje lidi za „Never-Endians“, protože válku chtějí vyhrát a ne prohrát. Ten přívlastek je mi naprostou záhadou. Myslil bych, že pokud si někdo zaslouží, aby se mu říkalo Never-Endian , pak je to člověk, který zastává onu jedinečnou nauku, že válka nikdy neskončí. Vůbec nechápu, proč by měl být Never-Endian ten, kdo říká, jak říkáme my, že válka může a má skončit a má skončit správným způsobem. Jenomže pravá Never-endiánská teorie, teorie listu Nation, je zrovna nesmysl. Není pravda, že jakákoliv válka svou samotnou povahou směřuje k nekonečnému trvání, kdyby tomu tak bylo, pak by všechny války dějin stále trvaly. Francouzi ve Flandrách by pořád našly Nervu stále ve zbrani proti Juliu Caesarovi, našim námořním manévrům ve Středomoří by přiváděly do rozpaků kartaginské lodi operující v první punské válce, a k Jerusalému bychom postupovali krajinou rozervanou boji mezi Amálekovci a dětí Izraele. Tak tomu ovšem není. Skutečností je, že všechny tyto války a všechny ostatní války skončily a dospěly k rozhodnutí o vítězství a porážce, i když je také faktem (a nikoliv nedůležitým) že většina těchto válek trvala mnohem déle než ta, na kterou si stěžujeme. Vůbec nejdůležitějším fakt ale—fakt se kterým všechno stojí a padá—vystupuje ještě jasněji. Je to prostý a hrozný fakt, že tato válka jistě skončí vítězstvím, i kdyby to mělo být jen pruské vítězství.

Autor v listu Nation tvrdí, že Německo má cosi podobného obecné nabídce míru od Spojenců. Slavnostně se dovolává oněch jemnějších citů, jimiž Prusové v dějinách prosluli, snaží se na ně zapůsobit příležitostí naplnit jejich historický sen všeobecné lásky a něžnosti. A pak říká, že pokud na to Německo neodpoví „její vina bude nezměrná a trest jistý“. Pokud to (ať už to to je cokoliv) na druhé straně Německo přijme, pak „je válka u konce“ a to je jediné na čem záleží. Alespoň já jsem si troufl představovat, že válka by nikdy nezačala, natožpak skončila, pokud by vina Německa již nebyla nezměrná a nezasloužila nějaký jistá trest. To ale není věc, ke které bych tu chtěl přitáhnout pozornost.  Jde o zvláštní a téměř nahodilé doznání, skoro by bylo možné je označit za uklouznutí, jímž Nation ničí celou svou předloženou věc.

Velmi rád bych se editora Nation, který je stále přinejmenším mužem nanejvýš impozantní inteligence, zeptal, co u všech všudy myslil tím, když řekl, že trest Německa bude jistý. Proč to říká, když se právě v tu chvíli vyčerpal dokazováním, že žádný takový trest jistý být nemůže. Myslím, že můžeme vyloučit, že by měl nadpřirozené vidění a viděl duše Hindenburga a Hardena již v plamenech pekelných. Myslím, že jen velmi málo pravděpodobnější (za předpokladu, že je pořád v lékařském smyslu příčetný), že by si myslel, že by se tihle němečtí gentlemani podrobili mučení sami, tloukli se trním a hložím a oblékali žínice, aby odčinili hřích vítězství.  A pokud trest nepřijde ani shůry ani zevnitř, musí zjevně přijít zvenčí—od jiných lidí. Pokud ale celým smyslem předchozího argumentu listu Nation bylo, že zvnějšku nebo od jiných lidí žádný takový trest přijít nemůže—nebo přinejmenším, že nemůže být „jisté“, že takový trest přijde. Celý smysl jeho argumentace je v tom, že možná nakonec nemůžeme Němce ani porazit ani úplně přemoci—že téměř všechny ostatní demokratické národy, včetně milionů velké americké demokracie nemohou Němce skutečně zdolat. Svou tajemnou a temnou hrozbou musí něco myslet. Co přesně někdo vzpurnému Německu udělá—něco, co mu Francie, Italové, Slované, Britské impérium a americký kontinent nemůže udělat. Jak může existovat nějaká velká Společnost národů k potrestání jakékoliv „viny“, která bude dost „nezměrná“, aby stála za potrestání? Jaké další síly jsou zapotřebí, aby listu Nation prokázaly přítomnost morální jednoty civilisovaného lidstva? Převáží Island misky vah? Mají Špicberky diktovat mír světu? Už procitl ostrov Rumti Foo?

Ne, celý argument listu Nation prostě hlásá morální anarchii pro celý svět a věčné svolení pro tyrany všech dob. Pokud to vůbec něco znamená, pak tolik, že lidstvo se ve svém celku nemůže vypořádat s žádnou agresí organizovanou v uměřeně velkém měřítku. Ať se o takovou agresi pokusí kdokoliv, nejhorší, co si lze představit, že ho potká, je vlekoucí se válka.  Je to ten nejdrtivější pesimismus, ale alespoň to má nějaký smysl. Následující poznámka o jistém trestu pro Německo je absolutně beze smyslu. Pokud nemůžeme Německo potrestat za zahájení války, nemůžeme je potrestat za odmítnutí válku ukončit. Pokud nemůže Prusa přimět, aby se kál za útok, zcela jistě jen nemůže přimět, aby se kál za zdolání a přemožení, ani nemůžeme nijak omezit jakého zneužití se na své kořisti dopustí. Pokud nemůže být pohnán před soud za zotročení Belgičanů, pak nemůže být pohnán k soudu za to, že Belgičany stáhl z kůže nebo uvařil. Může to spáchat než s ním budeme hotovi, možná to páchá, zatímco píšu tohle. Nejde mi ale ani o to, že páchá takové věci, ale o to, že podle argumentace listu Nation by  nebylo možné udělat nic, ani kdyby je páchal. Nation opouští—či spíše ničí—svůj argument, když tvrdí, že jistá míra konečné Prusovy drzosti a nekajícnosti na něj nakonec přivolá trest. To je samozřejmě proto, že pisatel je lepší než jeho vyznání, jak raně viktoriánský agnostik říkával o faráři. Nemohl si pomoci být v dětství křesťanem a v mládí liberálem a jako křesťan stále jaksi neurčitě věří v kruciátu, jako liberál stále jaksi neurčitě věří v revoluční války. Jinak řečeno, nemůže než věřit, jakkoliv matně, že lidstvo kdesi má morální zdroje pro vzdrování a zvrácení strmícího triumfu ničemnosti. Může být v klidu. Jeho instinkt je správný—mnohem správnější, než se ho jeví poučovat jeho rozum, a pokud poslední vynaložení vytrvalosti a násilí něco zmohou, spatří naplnění svého snu a zkázu svého argumentu.

Nevědomost Angličanů (ILN, 5. ledna 1918)

January 5, 1918 The Ignorance of the English

Aniž bychom zdaleka popírali, že jsou Angličané úzkoprsí a omezení, měli bychom z toho udělat součást naší současné argumentace, že jsou nevědomí. Mohli bychom dokonce říct, že jsou správně a náležitě nevědomí, v každém případě pořád nic netuší o tom, jak úplnou mají pravdu. Angličan je v postavení výstředníka tak tichého, že je to až jakýsi poustevník—který sotva vystrčil nos ze svého domu po nějakých dvacet let, na jejich konci do domu vnikne lupič a pokusí se pána domu zabít. Pán domu bude vědět, aniž by složitě ve své knihovně listoval morálními a náboženskými autoritami, že měl právo se postavit na odpor. Nebude ale nejspíš vědět, jak správně se postavil na odpor z hlediska všech sousedů v ulici.  Nevěděl by například, že měl tu čest osobně se setkat s Jackem Rozparovačem, ,že byl postaven proti nějakému profesionálnímu zločinci, který posel ulice mrtvolami,  nebo očernil město vraždami již slavnými jako detektivky. Jeho chvályhodné povznesení nad pouhé klevety by mu zabránilo dozvědět se, že celá rodina v domě naproti byla zmasakrována až do posledního nemluvněte. Jeho učenecká odtažitost a zasněnost by jej ohlušila proti smrtelným stenům staré dámy v sousedství. Ba jeho přirozená krátkozrakost by mu mohla zabránit odvodit (z prostého faktu, že návštěvník vstoupil zatímco z něj odkapávala krev a v ruce třímal velký nůž), že návštěvník byl pochybné povahy, ale poněkud zprudka by si to dovodil v okamžiku, kdy by do něj návštěvník svůj nůž vrazil. Mohl by se zkrátka přiznat ke značné nevědomosti, ale jeho doznání nevědomosti by sotva pomohlo jeho nepřítel i v tvrzení o nevině.  A to se velmi podobná vztahu mezi moderním Angličanem a moderním Němcem. Profesoři německé propagandy budou často proti obyčejnému Angličanovi jako jsem já, zdůrazňovat, že takový Angličan z Německa viděl a poznal jen velmi málo. A tahle část německé propagandy je převážně pravdivá. Je pravda, že toho o Německu vím velmi málo. Nevěděl jsem, že jeho národní sporty zahrnovaly křižování nemluvňat nebo sekání rukou malých chlapců, nevěděl jsem, že jejich vojenské vyučování obsahovalo pokyny k trávení studní nebo střílení do oltářních nádob, nevěděl jsem, že kdejaký gentleman bude zajatci připíjet šampaňským a pak ho zastřelí, nebo že se kdejaký námořník dopustí toho, že by potápěl neozbrojení lidi unikající z vraku v otevřených člunech.  Je tu zkrátka docela mnoho podivných kmenových obyčejů, bizarních místních tradicí, které jsme dosud neznal, ale teď už je znám.

Díky různým náhodám docela bez osobní zásluhy jsem se ovšem ještě před válkou dozvěděl některé věci, které mnozí moji mnohem učenější krajané nevěděli. Mnoho velmi kultivovaných Angličanů  devatenáctého století bylo ještě neznalejších než jsem já a průměrný Angličan neměl ani potuchu o přítomnosti vraha, dokud se sám neocitl v přímém nebezpečí zavraždění. A právě to těchto předběžných náznacích bych tu rád slovíčko řekl.  Ještě víc mi ale jde o mentální stav dalších obětí, pro které se tyto náznaky dávno rozšířily do  vskutku širokých nápovědí. Zabývám se obecným názorem ulice nebo města—jinak řečeno se zabývám stavem dalších civilisovaných zemí—v období, kdy se Prusko chystalo k útoku. Především ale chci říci, že právě proto, že Angličan nerozuměl Francii, Americe, nerozuměl Rusku nebo Itálii, trvalo to tak dlouho než pochopil Německo.

Pokud si postupně vezmeme jen dva z těchto příkladů, uvidíme, že v každém z nich nám anglický předsudek skryl, co bylo velmi zřetelně anglickou hrozbou. A jen nám prospěje povšimnout si, že v každém z oněch případů naši deziluzi z barbarství oddálilo triviální obluzení marnivostí. Vskutku jasný a nyní již  zcela běžný, je příklad Francie. Nějak se stalo, že se Francouzi měli starý spor, což nás vedlo k pokušení jimi pohrdat a proto bylo pro nás snesitelné, když je Prusové zničili. Vymysleli jsme si jakousi pitomou pohádku, že Francouzi jedí žáby a Angličané jedí Francouze. A tak se stalo, že když severní barbar začal požírat Francouze  v poněkud skutečnějším smyslu, ani v nejmenším nám nedocházelo, jaký je to kanibal. Jelikož Gal měl shodou okolností jistou povahu, která ho v naších očích ukazovala jako překypujícího tělesnou netrpělivostí, shodli jsme se, že ho budeme považovat za jakousi snadno rozrušenou opici. To přirozeně vedlo k představě, že dělá zbytečný povyk. A to zas vedlo k politováníhodné historickému omylu, že se nemá proč rozčilovat. A když jsme pak odvedle slyšeli křik, řekli jsme, že máme velmi hlučné sousedy.  A říkali jsme to dál, když vrah zaklepal i na naše dveře.

Samozřejmě i jen samotný příklad Francie je současně ještě složitější a přesvědčivější. Entente by bylo ještě silnější, kdyby neexistoval (a on existoval, i když jsem nikdy nechápal proč) v anglickém tisku těžkopádný zvyk představovat francouzskou stranu, která byla obzvláště národní jako obzvláště nesmyslnou. Se ztrátou veškeré přiměřenosti jsme ztratili důkaz o nesnesitelné povaze poslední pruské urážky, kvůli které se extrémně mírová strana stala stranou války. Například tomu, jak člověk jako Clemenceau stojí za věcí patriotismu, nemůže porozumět nikdo, kdo si neuvědomuje, že pro lidi jako byl Deroulede to kdysi vypadalo, že stojí za věcí antipatriotismu. Ve skutečnosti zastával jen antinacionalismus ve smyslu antiromantického, racionalistického opovržení katolickou a rytířskou tradicí; nacionalistům se ale jen zdálo, že se nacionalismu skepticky pošklebuje. Pokud takový člověk cítí takovou jistotu, že Prus je opovrženíhodný, je to prostě proto, že opovrženíhodný je.

Ale případ Ameriky je zrovna tak srozumitelný a obecně je mnohem méně chápán. I zde jsme trpěli sebelichocením na úkor sebezáchovy. I zde jsem si v době míru vymysleli legendu, která nás v čase války téměř dovedla do neštěstí. Obluzení v tomto případě bylo dosti zvláštní  a příliš málo studované, byla to ne úzká antipatie, ale ještě užší sympatie. Nudnější část Anglie se rozhodla, že Francouz byl hlupák, protože nebyl Angličan. Ještě větší pohromou ale bylo, že také rozhodli, že Američan byl prima chlapík, protože byl Angličan. Vymysleli jsme si mytologickou postavu nazvanou Anglosas-podle všeho vetřelce s pomlčkou, kterou se nemohl rozhodnout, jestli se usadí v Anglii nebo Sasku. Nikdy jsem nechápal proč by spojení, pokud existovalo mezi Anglií a Saskem, mělo by být také hlavním pojítkem mezi Anglií a San Franciskem. Jde tu ale o to, že Ameriku jsme příliš často chválili, jako bychom chválili část Anglie. Amerika se mnohem víc podobá Evropě. Nemyslím tím jen ve větším rozsahu území, ale i v jejím mnohem rozmanitějším složení. Nejde jen o tom, že  Latinové, Keltové, Semité a Teutoni existují v Americe zrovna tak jako existují v Evropě. Tato domorodá plemene existují v Anglii zrovna tak jako v Evropě. Jde o to, že Irové, a ne Kelti, Židé, a ne Semité, a (žel) Němci, a ne Teutoni, existují v Americe tak, jak existují v Evropě. Z této velké americké slitiny velká část není v žádném smyslu anglická, a značná část ani není Anglii příznivě nakloněna. Teprve až je tento zcela zásadní fakt ustanoven, lze začít i jen náležitě stavět skutečnou obžalobu světa proti Prusku. Právě přiznáním, že Amerika nepůjde do války kvůli Anglii, můžeme dokázat, že šla do války kvůli lidstvu. Vlastně právě tento prostý objev—tak odlišný od našeho předválečného tónu—je nyní přijímanou podmínkou polemiky. Právě my Angličané říkáme, že president Wilson šel do války pro demokratické ideály celého světa. A je to Německo, kdo tvrdí, že šel do války, aby vyhověl Anglii.  A to je vlastně velmi příjemný výsledek polemiky o rasách. Ať si Němci klidně říkají, že president Wilson a já jsme oba Anglosasové. On ale řekne, že je Američan a já řeknu, že jsem Angličan, a oba budeme hrdí, že naše národy jsou různé a samostatné a že naše věc je společná.

O vánočních tradicích chudých (ILN, 29. prosince 1917)

December 29, 1917 On the Christmas Traditions of the Poor

Tyto řádky vyjdou pár dnů po Vánocích a jsem proto zbaven vší odpovědnosti za rady, jak je druzí mají slavit a musím jen uvést některé z vlastních důvodů. Pro všechny tu samozřejmě byl zcela skutečný problém vztahu mezi svátky a hospodárností. Normálně bych v takovém případě považoval tradici za nejzdravějšího rádce, v tomto případě je ale další tradice nutno poměřit s tradicí ze všech nejzdravější—s patriotismem. Každý kompromis, jakkoliv svědomitý bude, bude individuální a odlišný od každého jiného, jedná se tu ale o určité pravdy, které jsou myslím poněkud zanedbávané a lze si představit, ž by mohly být trochu užitečné.

První je samozřejmě tento fakt—že mnozí z nás jsou nyní, toliko dočasně, tím, čím jsou masy lidstva trvale. Bohatí žijí (nebo alespoň tak mají žít) mnohem víc jako chudí—tedy jako velká většina lidí. Do tohoto postoje se bohatí často stavěli uměle—postoje knížat přestrojených za rolníky. Dělali maškarády na hlavu postavených ambicí a nevinného předstírání předstíraje chudobu, která nebyla jejich. Tak vystupovali pánové a dámy z Versailles jako pastýři a pastýřky z Watteau. Podobně mnozí milionáři naší doby předváděli prostý život s plány na prostý život a vznešené myšlenky—v němž je možná to nejprostší nápadnější než to nejživější, a výška viditelnější než myšlenka. Mnoho lidí přepychu zkrátka organizovalo ekonomiku napůl vážně jako pantomimu. Bylo by jistě dobře, kdyby ji nyní dokázali jako pantomimu přijmout a ještě lepší, pokud by ji dokázali přijmout jako vánoční pantomimu. Druhá a vážnější věc ale je, že pokud to udělají, budou se přísně držet vánoční tradice. Koneckonců to byli právě chudí lidé, kdo tyto tradice uchovali, když je bohatí opouštěli, aby se honili za módami. Dickens měl nejen zcela přesně pravdu, ale byl i zcela přesně realistický, když nechal nemajetné Cratchitovy, aby lpěli na tradici potěšení, zatímco zámožný Scrooge jí ve jménu módy utilitarismu opovrhuje. Dickens vlastně měl pravdu mnohem víc než sám věděl. Znal jen lidské trosky průmyslového zhroucení, nic nevěděl o sebeorganizaci chudých do stabilní a vážené kasty, jako tomu je v zemích s rolnictvem. Jeho chudáci existovali jen ve vztahu k boháčům, brali si odhozené myšlenky, tak jak přijímali odložené oděvy. Ve většině zemí je to ale rolník, kdo uchovává historické, ba prehistorické věci. Nenosí šaty z druhé ruky podle loňské módy. Nosí kostýmy, upjaté nebo barvité, ale jejich vlastní podle vzorů děděných po staletí. Stejně tak  uchovali většinu svátečních forem, které jsou současně rituální i sportovní. A právě dlouhým rolnickým rodokmenům vděčíme, za dochování téměř všech vtipů a her, které zaměstnávají děti  (a moudřejší dospělé) v jakémkoliv středostavovském domově  o Vánocích. Je pouhým faktem anglické historie, že Veselé Vánoce byly mnohem věrněji uchovávané odranými koledníky než veselými gentlemany, kterým koledníci své koledy zpívali. Veselí gentlemani byli za puritánského teroru sedmnáctého století zcela způsobilí stát se zoufalými gentlemany. Právě mezi obyvatelstvem bylo těžké Vánoce potlačit, mnozí političtí statkáři a kupecká knížata jejich potlačení pomáhala. Vánoce tak dlouho přežily jen díky loajalitě a vytrvalosti rolníků a dalších chudých lidí. A pokud dokázali Vánoce držet chudí, jistě i my dokážeme Vánoce držet jako kdybychom byli chudáci.

Ještě důležitější ale při téhle příležitosti je to, že se rolníci na takové svátky specializují, ač se přece rolnicí specializují na šetrnost. Takové svátky s hodováním byl pro chudé nejen možné, ale byly obzvláště přítomné mezi těmi, kdo byli ekonomicky nejchudší. Právě když uvažujeme tento velmi praktický paradox, nacházíme jak zásadní princip, tak praktickou nápovědu pro naši vlastní praxi. Pravda je taková, tento starodávny typ zábavy vždy byl v první i poslední řadě domácí. A právě z toho důvodu byl plný nejen domáckosti, ale i domácí hospodárnosti. Jeho bujarost byla sotvakdy výstředností. Své vtipy totiž, zrovna tak jako svá jídla, totiž dělal z toho, co zrovna měl—ba co dím, ze zbytků, dokonce i odpadků toho, co zrovna měl. Jeho hry kupříkladu nikdy ke svátečnímu účelu nepotřebovaly žádné vybavení, nebo jen takové, které již sloužilo nějakému jinému účelu. Dokonce i další hry, nespojené s Vánoci, které od té doby strnuly do nanejvýš složitých technických zařízení byly původně udělané z praktických a již existujících předmětů a v mnoha případech si z toho uchovávají tradici nebo stopy. Jak každý ví, i samotná pravidla tenisu jsou vzaté ze dvora farmy nebo hostince. Ale naši otcové nepovažovali za nutné celý umělý hostinec nebo docela nepotřebnou farmu kolem vybraného místa jen kvůli pár hodinám tenisu. Říká se, že tři tyče na síti jsou jen tři nohy stoličky, na které se sedalo při dojení, nyní jsou odlišné, že by je bylo velmi těžké je znovu navrátit k obsluze krav. Zimní hry si na rozdíl od těch letní obvykle starou prostoru materiálu uchovávají a to zejména platí o dětských hrách hraných o Vánocích.

Všechno tohle ale samozřejmě má zcela vážné ponaučení jako součást naléhavé morálky šetrnosti.  Pokud se chudí v minulosti dokázali bavit s těmito zřejmými a levnými věcmi, pak se tak můžeme bavit i my. Pokud dokázali naši otcové udělat velkou hru a stačila jim k tomu stolička nebo střevíc, tak to můžeme dělat i my. Jako všechna vyšší potěšení intelektu, jsou i tato poměrně nezávislá na výdajích. Hlavní vánoční institucí pro nás tentokrát musí být stará vánoční hra.

Vedle celé zábavy je to i velmi praktické intelektuální rozlišení. Nespočetní mudrcové říkali, že vyšší moci mysli jsou nezávislé na penězích, že filosofie a poesie mohou být stejně levné jako denní světlo a vzduch. Tahle pravda, jakkoliv často opakovaná zůstává skutečně důležitá, je třeba k ní dodat ještě jednu další, která bývá často přehlížená. Jd o to, že tohle všechno platí právě tak o lehkovážnosti jako o slavností vážnosti—i smích je, jak řekl Blake o slzách, věcí intelektu. Potěšení s pomocí trochy reálného myšlení lze přivést docela snadno do souladu se skutečnou šetrností. Sám jsem vždycky hájil ten druh frivolity, který je úlevou od napětí války, myslím, že „zábava jako vždycky“ je přinejmenším stejně důstojnou maximou jako „práce jako vždycky“. Ba řekl bych, že právě ti, kdo berou národní povinnost vážně ji neberou nijak okázale. V praktických ekonomických počtech je ale nutné ji brát vážně a myslím to docela vážně, když radím, že bychom si měli vzít to nejlepší ponaučení z onoho dlouhého procesí rolníků slavících Vánoce, který začíná betlémskými pastýři, a nejlépe číst pravdu v tom, co Kettie, irský hrdina a mučedník, dobře definoval jako tajné písmo chudých.

 

Zdroj: Illustrated London News 1917-1919, str. 220-224 G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXXI, Ignatius Press, San Francisco 1989

 

Válka z dálky (ILN, 22. prosince 1917)

December 22, 1917 War at a Distance

Než si začneme stěžovat na nepohodlí, která nás nyní nutně svazuje, bylo by dobré si vzpomenout, že je mnoho těch, přátel i nepřátel, kteří si přejí (jako drožkář při pohledu na opilého gentlemana), aby měli polovinu našich problémů. Už jen důvody k našim stížnostem, jsou totiž důvody ke spokojenosti. Nemůžeme vypočíst svá neštěstí, aniž bychom přitom neodkryly, jak poměrně velkému štěstí se těšíme. Je to, jako kdyby člověk chodil mezi nahými a stěžoval si, že má v kabátě díru. Je to ještě fantastičtější, než kdyby člověk žil ve společenství mrzáků s berlemi a dřevěnýma nohama a pak bručel, že má v botě kamínek. Je lepší mít v kabátě díru, než takříkajíc mít díru bez kabátu. A pokud má druhý nespokojenec v botě kamínek, je to důkaz, že má botu, a pokud má botu, pak je to přinejmenším důkaz, že podobě jako sir Willoughby Pattterne, má také nohu. Jsou to velmi hrubé a polopatické příklady, ale skutečné případy v současném světě jsou vskutku velmi prosté a docela očividné. Vážený majitel domu řekněme v Balhamu má toho v současné době nepochybně mnoho, co ho zlobí: přirozeně ho otravují všechny ty věci které se dělají, aby ho omezovaly a je-li možná, ještě protivnější jsou mu věci podnikané pro jeho ochranu. Je to Angličan, který skutečně miluje svobodu—jeho teorie je věru matná, ale jeho instinkty jsou velmi živé. Není uvyklý poslouchat byrokracii, a není pro něj o nic snazší, když byrokraté dokazují, téměř každým slovem a skutkem, že nejsou uvyklí být byrokraty.  Jsou to také, grobiáni nešťastní, podsadití podnikatelé z Balhamu, a nežili než z nejasné tradice svobody. Vadí mu, že musí zavírat doma okenice kvůli obavám před nálety, vadí mu, že jeho paní musí omezovat péči o domácnost z oba před potravinovými inspektory, vadí mu, že jeho přátelé musí hledat cestu k jeho předním dveřím potmě. A v jistém smyslu platí, že pokud by hvězda jeho narození vyšla ne nad Balhamem, ale nad Belgií, nemusel by taková trápení snášet. Snadno by to tak mohlo být a až do jisté doby by ten případ nebyl příliš odlišný. V Belgii jsou zrovna tak pohodlné a vážené domy jako v Balhamu, zlí jazykové by mohly říkat, že v Belgii jsou domy zrovna tak cockneyské a obyčejné jako v Balhamu. Novější a soukromější budovy  nejsou příliš odlišné, starší  a veřejnější budovy—katedrály a paláce spravedlnosti—dokonce a někteří považují za lepší než katedrály a paláce Balhamu. V této velmi podobné zemi, vzdálené jen přes pás moře, možná po majiteli domu nechtěli, aby zavírali okenice, protože dům už možná neměl. Možná vyhořel, nebo ho do povětří vyhodili lidé mnohem věcnější a výkonnější než naši staří podnikatelští diktátoři. Jeho žena nemusela omezovat péči o domácnost, protože už tu nebyla, aby se domácnost starala. Odvlekli ji pryč a poslali pracovat v otrocké četě posluhující potřebám okupanta. Jeho přátelé nemuseli hledat cestu k jeho předním dveřím, ani potmě ani za svítání—možná proto, že většina z nich byla po smrti, možná proto, že dokonce i přítelovy přední dveře jsou poněkud ztrácí na přitažlivosti, když už nestojí dům, do něhož by se jimi vcházelo. To jsou, jak říkám nadmíru prosté pravdy jsou obyčejné jako kameny a ještě obyčejnější než tráva pokrývající většinu sporné půdy válčišť ve Franci či Flandrách. Třebaže jsou ale obyčejné, vlivná—čím díl víc, obávám se—skupina lidí jako by o nich neslyšela nebo na ně naprosto zapomněla.

Pokud si někdo myslí se, že se ošklibuji nebo posmívám majiteli domu, pak jsem sdělil pravý opak toho, co jsem měl na mysli. Už jsem za svá léta počmáral obrovské množství papíru nejen vysvětlováním stejně obyčejným jako je to zde, ale i špatnými básněmi a ještě horšími povídkami, a jediným mým úmyslem při tom bylo říct jedno jediné—že Balham je právě tak epický jako Babylon, pokud a dokud muž se svou ženou a jejich domem vůbec existují. Lituji jen toho, že si někteří lidé jejich epickou kvalitu dokáží uvědomit, až už vůbec neexistují. Je mi líto, že manželka nemůže být oceněna jako manželka, bez únavné formality jejího prodeje do otroctví. Považuji za omyl předpokládat, že vážená existence nemůže být romantická, dokud se nestane tragickou. Vybízím muže balhamské, aby byli na Balham hrdí a byli ho hodni dřív, než ho potká osud Belgie. A praktické ponaučené z mého doporučení je, že by si měli považovat toho dobrého, co mají a nejen vypočítávat, nač si stěžují. Je to velmi praktická patriotická povinnost, protože pokud to nebude tón, který pevně nasadí naše politika a náš tisk, přijdeme o vše, zač jsme bojovali, abychom zvítězili. Samozřejmě také nemluvím o té nejlepší části Balhamu, která už možná v Belgii bojuje, o těch nespočetných hlavách domácností, kteří své domácnosti opustili, by zachránili domácnosti cizí. Mluvím o těch, kdo jsou omezeni podobně jako já, a nemusím ani říkar, že do popisu jejich morální hrozby se započítávám—jde o hrozbu nálady.

Právě proto totiž, že válka je nám stále vzdálena víc než našim spojencům, můžeme být v pokušení jí opustit, aniž bychom si to skoro uvědomovali. Právě proto, že je pro nás (relativně vzato, samozřejmě) prostě jen protivná potíž a můžeme tedy být relativně lhostejní k tomu, jak skončí, hlavně když skončí. Jako někdo vzdálený pruskému zločinu, bude poměrně nakloněn tomu, válku spíše ukončit než Prusko trestat. Všichni bychom si jaksi povšechně přáli, aby na Kanibalských ostrovech ustalo lidojedství, ale velmi odlišně bychom se cítili, kdyby se lidojedství praktikovalo za bílého dne v městech a vsích na těchto našich ostrovech. A přece věci neřestnější než lidožroutství byly praktikovány za bílého dne ve městech a vsích ve Flandrách, severní Francii a v poslední době také v severní Itálii. Kdyby byly stejně praktikovány v našich městech a vsích, nikdy bychom je nevymazali z paměti, ani se jen nespokojili s vymazáním jejich materiálních pozůstatků z našich polí.  Trvali bychom, všichni do posledního z nás, že původce těch věcí přinejmenším porazíme a zneuctíme—odsoudíme k nějakému vystavení a vykoupení stejně veřejnému, jako byly jejich hříchy. Nebyli by nějakým neurčitým davem nebo oblakem, žádným kolektivem nepřátel, se kterým bychom obnovili mírové vztahy, byli by to konkrétní zločinci, které bychom vypustili do světa. někomu by se mohlo zdát, že moje fantastické obrazy o Balhamu a Babylonu byly prostořeké nebo skoro necitelné. Kdyby nepřítel překonal jen o pár mil souši a moře víc, nepřišly by nám prostořeké ale hrozivé, ne necitelné, ale drásavé vůči všem citům, které máme. Mohlo dojít na bitvu u Balhamu, mohlo dojít k balhamskému rozehnání i k balhamskému masakru. Wimbledon se pro nás mohl stát hrozným a tragickým slovem, jako je Lovaň nebo Liége, Pimlico mohlo být jménem plným děsu a moci. Nad pouhou asociací idejí se mnozí rozesmějí. Mají velké štěstí, že se mohou smát.

A nakonec je také třeba mít na paměti, že i když nepřítel neutrpěl nic, co by přiměřeně odpovídalo jeho zločinům, ani odpovídalo utrpení jeho obětí, trpí už mnohem víc než my, po zvláštním způsobu, jakým trpíme my. Za jeho potravinových inspektorů je mnohem víc kontrol a mnohem méně jídla. Jeho zákona o ochraně říše ani tak neukládá omezení svobody, jako ji přímo ruší. Pokud zvítězí, tak zvítězí jako pán otroků a jako pán otroků padne, až bude poražen. Chceme udeřit na vládce a na ty, kdo nesou odpovědnost, masy již pravděpodobně vytrpěly mnoho. Ale pokud z nich z všech uděláme válečné zajatce, a pak bychom z nich ze všech udělali vězně na doživotí, těžko by mohli být v úplnějším zajetí, než jsou nyní.

Zdroj: Illustrated London News 1917-1919, str. 216-220 G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXXI, Ignatius Press, San Francisco 1989

 

Vylepšování barbara (ILN, 15. prosince 1917)

December 15, 1917

The Whitewashing of the Barbarian

Staré přísloví o pánvi a ohni má logickou pravdu, která si ne vždy všímáme—pravdu, která je odlišuje od podobných úsloví, jako je to o čertu a hlubokém moři, nebo to, které srovnává divoké psy Scylly s víry Charybdy. Neříkáme, doufám, že moře čertovo a že je stvořil. Ani ten nejfantastičtější mytholog pokud vím nevyprávěl, že Charybda chovala psy a poskytla je Scylle. Ale celý smysl domáčtějšího rčení, že oheň je horší než pánev, protože je příčinou pánve, protože jen v ohni se na pánvi dá smažit. Sedět na pánvi, když není ohně, může být výstřední, ale ne nutně bolestivý zvyk. A takto ztělesněný princip vyniká velmi přednostně v lidských dějinách, a je třeba ho pochopit obzvláště v ohromném bodu zlomu v němž se nyní nacházíme.

Slíbil jsem nedávno jednomu dopisovateli, který zpochybnil některé z mých závěrů v tomto sloupku, že se budu trochu hlouběji zabývat porovnáním Británie a Německa, zejména pokud se týká oněch zel imperialismu a kapitalismu, které oba považujeme za vskutku velmi skutečná zla. A první, co musím říct, je obrátit pozornost k vnitřní logice pánvičky a ohně. Mezi dvěma zly existuje možný vztah, v němž není jen jedno horší než druhé—ve kterém je něco mnohem horšího než jen horší. Je to příčina zlého v tom druhé a zůstane nakonec horší i když bude shodou okolností vypadat lépe. Abychom si vzali další podobenství z kuchyně, není to ani tak případ, kdy kotel vyčítá konvici, že je černá, jako případ, kdy černotu konvici vyčítá uhlí—sazí a špíny vyčítají konvici černotu. A abychom si to v přítomném případě uvědomili, musíme si to uvědomit k oněm primitivním elementům—v nemalé míře v povaze ohně nebo kouře—které vytvořily podmínky pro všechny vracející se krize v dějinách Evropy. Pokud nebudeme nejprve diskutovat tyto základní věci, pak se vskutku přeme jen nad hrnci a pánvičkami, nad nádobím a nářadím—snažíme se vařit na studeném oni a s prázdným hrncem. V tomto případě kouř a oheň představují prvky, které zeširoka označujeme za barbarismus.

Co změnilo celé smýšlení Anglie v době našich otců a dědů byla jistá historická idea, byla to změna v celém našem názoru na barbary a římskou říši. Po více než tisíc let byl souvislou tradicí vší kultury názor, který stále vyjadřujeme, když používáme slovo „vandalismus“. Byl to názor, že barbarská invaze byla zkázou, která naštěstí neuspěla. Teprve snad v čase našich starších strýců jsme začali odevšad slýchat nový názor—že barbarská invase byla obnovou, která se naštěstí zdařila. Tento názor přišel ze severního Německa, a než se přišel, byl opačný názor názorem všude po Evropě a nikde ne víc než v Anglii. Dám jeden malý příklad z tisíců, jen proto, že jsem na něj nahodile narazil před hodinou či dvěma. Byla to citace člověka tak přísně devatenáctého století jako byl Macaulay z člověka tak přísně sedmnáctého století, jako byl Milton. Macaulay v jednom ze svých dopisů cituje Miltona z jedné jeho latinské básně verš, o kterém v originále zjišťuji, že se vztahuje k válkám  krále Artuše proti pohanům. Dal by se přeložit „Roztříštit saské řady britskou bitvou“. Člověk tak pozdní jako Milton užívá slovo „saský“ jako přímo nepřátelské slovu „britský“ ale o to tady nejde. Jde o to, že člověk tak pozdní jako Macaulay použije slovo saský jako zástupné slovo pro německý a také je použije jako nepřátelské vůči slovu britský. Používá, či cituje je, aby vyjádřil svůj záměr, dělat si jako Angličan „legraci s určitých Němců“. Kéž by se toho dožil a v přítomné době by jistě našel spoustu věcí, ze kterých by si mohl tropit šprýmy. Jde tu ale o to, že celé dědictví učenosti a civilisace, sestupující od Miltona k Macaulayovi a k Miltonovi do artušovských romancí, pořád vytrvale předpokládá, že barbaři byli nepřáteli křesťanstva, že my jsme byli dědici křesťanstva a že Němci byli dědici barbarů. Macaulay, ať už byla jeho omezení jakákoliv, zde mluvil prostě jako vzdělaný Evropan a v této roli byl možná posledním Angličanem, který řekl pravdu o opičárnách Fridricha Velikého. Ale další velké jméno v jeho oboru je Carlyle a s Carylelm se starodávný příliv otočil, přišla nová záplava a je to záplava lichocení barbarům a zejména lichocení Fridrichovi Velkému. Lidé se začali klanět posvátnému opičákovi.

Nu a co toto nové hnutí přineslo mysticismus na pomoc imoralismu. Nepřineslo samozřejmě imoralismus samotný—nebo přesněji řečno, nepřineslo nemorálnost. Ta samozřejmě nepřišla ani od Carlyla, ani do Fridricha, ale od Adama nebo od Satana. Ničemností se lidé dopouštěli ve všech částech světa, nejkřesťanštější části světa v to počítaje. Sotva kdy si ale přitom mysleli, že se chovají jako křesťané. Člověk porušil smlouvy, pošlapal nepřátele, nebo zradil přátele, protože byl připraven, že bude odsouzen, nečekal, že bude respektován. Pomyšlení, že bude ve skutečnosti obdivován  jako silák jen proto, že se zachoval jako sobec je pomyšlení tak nové, že si sám dokážu vzpomenout na přechod literární módy od nudné ale slušné Macaulaovy morálky k barvitému ale barbarskému mysticismu Carlylově. Macaulaova škola by vyvažovala ctnosti a neřesti Viléma Ryšavého nebo Warrena Hastingse, ale pro Carlylovu školu byly jeho neřesti jeho ctnostmi. Tito velcí literáti byli už dávno mrví, když tento proces začal prostupovat všude, ale podoby, kterých všude nabýval, byly o to jasněji módou, protože byly současně rozmanité i vulgární. Zažili jsme chválu koloniálního a obchodního expansionisty, nápaditého imperiálního finančníka—jakéhosi zastavárníka, který nejen bere kradené zboží, ale uplácí policistu, aby je kradl. Zažili jsme hry a romány o zaměstnavateli se silným smýšlením, který se považoval za ohromně mužného, protože by dokázal vyhladovět člověka při obléhání, když by se nikdy neodvážil ho udeřit v zápase.

Toto líčení utiskovatele v příliš dobrém světle bylo, jak v čase, tak fakticky, výsledkem přechvalování barbara. Bylo výsledkem nové myšlenky, že některé archaické síly ze Severu byly silou, jež obnovila svět. Před tím byly dějiny plné siláků, ale o Silákovi nikdo nikdy neslyšel. Příslušná zla byla skutečností, nebyla ale ideály. V tomto smyslu vždy existovala impéria, ale bez imperialismu, zrovna tak jako musí existovat kapitál, ale bez kapitalismu. „Ismus“ pochází ze země „ismů“, ze země metafysiky nemorálnosti. Proto každý, kdo dovolí svému hněvu pro zjevným zlům Anglie, aby jej dovedl k větší toleranci k Německu se ve skutečnosti dovolává samotného barbarství, aby vyléčilo to, co barbarizovalo. Abychom upravili metaforu s pánví k větší důstojnosti, pokouší se planoucí větev uhasit v ohni. Celé zlo romance, která dala duši našemu honu za bohatstvím a našemu uctívání úspěchu pochází z falešné historie, která předstírá, že křesťanstvo znovu vybudovali ne zákonodárci, ale ti, kdo zákony porušují, že je znovu postavilo ne rytířství, ale lupičství, ne kněží, ale piráti. Je to jako bychom se tvářili, že původ slova vandalismus nacházíme ve skutečnosti, že Vandalové naše kostely nevypalovali, ale jen stavěli. Jejich dnešní potomci vskutku nejen vypalují, ale i staví, ale očití svědkové jsou na pochybách, který z obou skutků je víc bije do očí jako děsivá katastrofa.

 

Zdroj: Illustrated London News 1917-1919, str. 216-212 G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXXI, Ignatius Press, San Francisco 1989